Kategori arşivi: Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği içinde tarafların ve taraflar adına 3. kişilerin aldığı tüm malların evliliğin sona ermesi sırasında paylaşılmasıdır.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı taraflarca hazırlanacak ve mahkemece onaylanacak bir boşanma protokolü ile olur.

Bilindiği üzere evlilik birliğinin sona ermesi, evliliğin iptali, ölüm yahut boşanma ile gerçekleşebilir. Boşanmada ise, mahkemenin kabul edeceği sebeplerin ortaya konulması boşanma için gerekli sayılmıştır. Bu geçerli sebeplerden biri olan her iki eşin boşanma konusunda anlaşmış olmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılacak ve evlilik mahkeme önünde gerçekleşecek beyan ile sona erecektir.

Anlaşmalı boşanmada eşlerin mal paylaşımı tarafların avukatlarınca hazırlanacak boşanma protokolü ile olur.
Anlaşmalı boşanmada eşlerin mal paylaşımı tarafların avukatlarınca hazırlanacak boşanma protokolü ile olur.

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için tarafların evliliğinin en az 1 yıl sürmüş olması aranmaktadır. Bu süre dolmadan önce açılan anlaşmalı boşanma davası, ön şartın yokluğu nedeniyle reddedilir.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların avukatları, tarafların mevcut mal varlığına yönelik hükümler içeren bir boşanma protokolü hazırlarlar.

Bu boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı konusunu düzenler.

Protokolde, tarafların evlilik içinde aldıkları ev, araba, ev eşyaları, düğünde takılan ziynet eşyaları, evlilik içinde yatırım amacıyla biriktirilen altın ve diğer takılar, eşe doğum günü, yılbaşı gibi günler için alınmış olan hediyeler, bireysel emeklilik sözleşmeleri, eşin babası, annesi, kardeşi gibi kimselere mal edinmesi vb. için yapılmış olan yardımlar gibi değer içeren içermeyen her türlü maddi varlık yer alabilir. Bunlar yanında tarafların kişisel malları, evlilik öncesinde çeyiz ve hatıra olarak getirdikleri eşyalar da protokol ile düzenlemeye tabi tutulabilir.

Protokolde, geleceğe matuf olarak örneğin kredi ödemeleri, borç ödemeleri, alacaklar, henüz tapusu alınmamış gayrimenkuller de paylaşıma tabi tutulabilir.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı düzenlenen protokolün, mahkeme önünde yapılacak irade açıklaması sırasında da kabul edilmesi gerekir. Bu protokol, duruşmada kabul edilmediği takdirde dava, çekişmeli hale döner; bu durumda mahkeme boşanma davasını çekişmeli yargı üzerinden sürdürür. Tarafların boşanma davasının açılmasına neden olan olaylardaki kusurları gösterecekleri delillerle tespit edilmeye ve tarafların ekonomik-sosyal durumları yönünden bu kusura karşılık gelen maddi ve manevi tazminata hükmedilir. Ev eşyaları, ziynet alacakları, gayrimenkul, araçlar ve bankadaki birikimler gibi mal varlığının paylaşılması için ayrıca dava açılması gerekir.


Bu yazılarımızı okumanızda fayda olabilir:

Boşanmada Bankadaki Para

Boşanmada Banka Hesaplarındaki Paraların Paylaşımı Nasıl Olur?

banka kredisi boşanma, boşanma banka hesabı, boşanma banka hesapları, boşanma banka para, boşanma davası banka hesabı, boşanma davası banka hesabı tedbir, boşanma davasında banka hesabına tedbir, boşanma davasında banka hesapları, boşanma davasında banka kredili ev durumu, boşanma durumunda banka hesapları, boşanmada banka borcu, boşanmada banka hesabı, boşanmada banka hesabına tedbir, boşanmada banka hesapları, şahsi banka hesabı boşanma

boşanmada bankadaki paraların paylaşılması
boşanmada bankadaki paraların paylaşılması

Boşanmada Bankadaki Parada Diğer Eşin Hakkı

Evlilik içinde 01.01.2002 tarihi sonrası eşlerden biri adına edinilen mal varlığı üzerinde diğer eşin Yasa’dan kaynaklanan artık değerin yarısı oranında katılma alacağı isteme imkanı bulunmaktadır ( TMK’nın 231, 236/1. m. ).

TMK’nın 222. maddesi gereğince, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bir eşin bütün mallarının aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilmesi gerekir.

Çalışmayan Eşin Bankadaki Paralarda Hakkı Var mı

Katılma alacağı bakımından talepte bulunan eşin çalışıp çalışmaması veya herhangi bir katkıda bulunup bulunmamasının bir önemi de yoktur. Katılma alacağı Yasa’dan kaynaklanmaktadır.

Eşlerin hakkı nasıl hesaplanır?

Bu tür davalarda, eklenecek değerlerden ( TMK. m. 229 ) ve denkleştirmeden ( TMK. m. 230 ) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın ( TMK. m. 219 ) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin ( TMK. m. 231 ) yarısı üzerinden ( TMK. m. 236/1 ) tarafların kazanılmış hakları da dikkate alınarak katılma alacağının hesaplanması gerekir.

Boşanmada Şirket Hisseleri

Boşanmada şirket hisseleri boşanma davasının taraflarının birinin ortağı, hissedarı olduğu anonim veya limited bir şirket varsa gündeme gelebilmektedir.

Boşanmada şirket hisseleri de diğer mal varlıklarının tabi olduğu paylaşım kurallarına tabidir. Ancak şirketlerin, insanlara benzer şekilde ehliyet sahibi olmaları, bir tüzel kişiliklerinin bulunması nedeniyle durum biraz daha karışıktır. Örneğin 100 bin TL’ye satın almış olduğunuz bir otomobil bir başka otomobili satın alamaz, yanında işçi çalıştıramaz; ancak aynı bedel karşılığında satın aldığınız bir şirket hissesi sizi vergisel borca sokabilir, yıllık temmettü sağlayabilir ve bir çok yükümlülük altına sokabilir.

Boşanmada şirket hisseleri değil şirket hisselerinin değeri paylaşıma tabi tutulur. Bunun için şirket hisselerinin reel değerinin hesap edilmesi gerekir. Bir şirket hissesinin değeri ise, şirketin kaç yıllık olduğundan çalışan sayısına, yaptığı işe, elindeki marka ve patent haklarına, 3. şahıslarla yapmış olduğu sözleşmelerden edinmiş olduğu gayrimenkul ve araçlara kadar bir çok kıstas gözönüne alınarak hesap edilmelidir.

boşanmada şirket hisseleri
Boşanmada şirket hisseleri diğer mal varlığı değerlerinin paylaşılmasındaki usule tabi olur.

Boşanmada şirket hisseleri konusunda, şirketin kuruluş tarihinin eşlerin evlilik tarihinden önce olup olmadığı, evlilik tarihinden sonra ise bu şirket hisselerinin nasıl edinildiği, şirketin defterlerinin düzenli tutulup tutulmadığı, şirketin kazancını ortaklara dağıtıp dağıtmadığı ya da sermayeye katıp katmadığı tespit edilmelidir. Genellikle şirket hissedarlarının şirketin kasasını kendi kasaları gibi görerek ana sözleşmede yazılı kuralların dışına çıkarak gelirleri bölüştükleri gözlemlenmektedir. Bu durumların tespiti için müşavir kişilerden yararlanılarak şirketin ortaklardan olan alacakları, ne kadarlık bir kazancın ortaklara aktarıldığı bulunmalıdır.

Şirket hisselerinin bedelinin evlilik öncesinde ödenmiş olması halinde eşin kişisel malı olarak kabul edileceği kuşkusuzdur. Ancak, kira getiren gayrimenkullerde olduğu gibi, şirket gelirlerinin evlilik birliği dönemi içerisinde gerçekleşenler, edinilmiş mal olarak kabul edilerek paylaşıma tabi tutulacaktır. Şirket hisselerinin bedelinin evlilik içinde ödenmiş olması halinde ise genel kural bu hisselerin değerlerinin edinilmiş mal olmasıdır. Bu, aksi ispat edilmesi mümkün bir genel kuraldır

Boşanmada şirket hisseleri boşanma davasının açılmasından sonra yahut eşler arasındaki kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimin sona ererek mal ayrılığı rejimine geçilmesi ile dava edilebilir hale gelecektir.

Bu takdirde boşanma davasının açılmasından hemen sonra, şirket hisselerinin değerinin tespit ettirilmesi ve tasfiye amaçlı dava açılması mümkün olacaktır. Yine bu dava ile şirket hisselerinin değil, tespit edilen değerinin dava konusu edileceğini de hatırlatalım.

Boşanmada şirket hisseleri için dava yine aile mahkemesinde açılır.


Bu yazılarımızı okumanızda da fayda var: