Kategori arşivi: Tazminat

BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT FAİZ BAŞLANGICI

boşanma tazminat faiz başlangıcı, boşanma tazminat faiz hesaplama, boşanma tazminat faiz, boşanma tazminat faiz başlangıç tarihi, boşanma davalarında tazminat faiz, boşanma davalarında tazminat faiz başlangıcı, boşanmada maddi tazminat faiz oranı, boşanma maddi manevi tazminat faiz başlangıç tarihi, boşanma maddi manevi tazminat faiz, boşanma davası manevi tazminat faiz, boşanma davasında manevi tazminat faiz başlangıcı, boşanma davası tazminat faiz başlangıcı, boşanma maddi tazminat faiz başlangıcı, boşanma manevi tazminat faiz başlangıç tarihi, boşanma maddi ve manevi tazminat faiz

BOŞANMA DAVALARINDA TAZMİNAT FAİZ BAŞLANGICI

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2016/23820
Karar Numarası: 2017/7464
Karar Tarihi: 14.06.2017

“Boşanmanın fer’i niteliğinde olan maddi ve manevi tazminatlar boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte muaccel hale gelir, faize de bu tarihten hükmedilmesi gerekir. O halde, davalı kadın yararına hükmolunan maddi ve manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/24844
Karar Numarası: 2017/4418
Karar Tarihi: 17.04.2017

“Davacı-karşı davalı kadın, maddi ve manevi tazminat talepleri yönünden faize hükmedilmesini talep etmiştir. Hüküm altına alınan tazminatlar için boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi gerekirken; bu husus nazara alınmadan faiz talebini de kapsar şekilde “fazlaya ilişkin talebin reddine” karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/26744
Karar Numarası: 2017/4412
Karar Tarihi: 17.04.2017

“Boşanma kararıyla birlikte hüküm altına alınan boşanmanın fer’isi niteliğindeki manevi tazminat, ancak boşanma hükmünün kesinleşmesiyle muaccel hale gelir. Muaccel hale gelmeden de tazminatlara faiz yürütülemez. Bu husus nazara alınmadan hüküm altına alınan manevi tazminata “dava tarihinden itibaren” yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/24838
Karar Numarası: 2017/3583
Karar Tarihi: 30.03.2017

“Davalı-karşı davacı kadının tazminat ve nafakalar için faiz istemi olmadığı halde talep aşılarak kadın lehine takdir edilen maddi tazminat ve nafakalara faiz yürütülmesi doğru olmamıştır.”

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/23271
Karar Numarası: 2017/2713
Karar Tarihi: 14.03.2017

“Boşanmanın fer’i niteliğinde olan maddi ve manevi tazminatlar boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte muaccel hale gelir, faize de bu tarihten hükmedilmesi gerekir. O halde, davalı kadın yararına hükmolunan manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, dava tarihinden itibaren faize karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerekmiştir.”

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/22906
Karar Numarası: 2017/1972
Karar Tarihi: 27.02.2017

“Boşanma kararıyla birlikte hüküm altına alınan boşanmanın fer’isi niteliğindeki maddi ve manevi tazminat, ancak boşanma hükmünün kesinleşmesiyle muaccel hale gelir. Muaccel hale gelmeden de tazminatlara faiz yürütülemez. Bu husus nazara alınmadan hüküm altına alınan maddi ve manevi tazminata “Dava tarihinden itibaren” yasal faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.”

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında eşlerin mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle parasal olarak bir alacak haklarından başka bir de maddi ve manevi tazminat hakları bulunabilmektedir.

Maddi ve manevi tazminat hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında şu şekilde anlatılmıştır:

Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Boşanmada Manevi Tazminatın Amacı

Boşanmada manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, bozulan ruhsal dengesini telafi etmek, manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır.

Bu nedenle kişilik haklarını ihlal eden fiille, tazminat miktarı arasında makul bir oranın bulunması gerekir.

Boşanmada Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bir tarafın zenginleşmesine yol açacak sonuçlar doğurur miktarda manevi tazminat takdiri, müesseseyi amacından saptırır.

Hakim, tazminat miktarını saptarken:

a.kişilik hakları zedelenen tarafın ,

  • ekonomik durumunu
  • sosyal durumunu
  • boşanmada kusuru bulunup bulunmadığını
  • varsa kusur derecesini,
  • fiilin ağırlığını;

b.kişilik haklarına saldırıda bulunanın

  • kusur derecesini,
  • ekonomik durumunu
  • sosyal durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alınarak maddi ve manevi tazminat miktarı belirlenir.

Sevgiliye Tazminat Davası

aldatmada 3. kişiye tazminat, 3.kişiye tazminat davası 2016, aldatan eşin sevgilisine tazminat davası, aldatılan kadın tazminat davası açabilir mi, kocamın sevgilisine tazminat davası, aldatılan eşe tazminat yargıtay kararı, 3.kişiye tazminat davası 2017, aldatmada tazminat miktarı

Eşin Birlikte Olduğu Kadına Tazminat Davası Açılabilir mi?

Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesine göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü kendiliğinden otomatik olarak doğar. Yani evlilik birliğinin devamı süresince eşler, birbirlerini aldatmama, sadık olma yükümlülüğü altına girerler.

Eşin Bir Başka Kişiyle Birlikte Olması Tazminat Doğurur mu?

Evliliğin en temel yükümlülüklerinden olan sadakat yükümünün ihlal edilmesi, eşin eşine sadık olmaması halinde, aldatılan eş açısından bir zarar doğacağı kabul edilmektedir.

Borçlar Kanunu’na göre, bir kişiye maddi yahut manevi olarak zarar veren kişi bu zararı tazmin etmelidir. Tazmin etmemesi halinde, kendisine dava açılarak bu zararı karşılaması istenebilir.

Eşin Birlikte Olduğu Kişiden Tazminat İstenebilir mi?

Eşin aldatma fiilini birlikte işlediği kişi de zarar gören eşe karşı sorumludur. Bu nedenle 3. kişiye yani, eşin sevgilisine, birlikte olduğu kişiye karşı da tazminat davası açılabilmektedir.

Hem Eşten Hem de Sevgilisinden Ayrı Ayrı Tazminat İstenebilir mi?

Bu kişilerden ayrı ayrı tazminat istenebilir. Ancak ortada tek bir fiil mevcuttur. Bu fiil nedeniyle doğan zararlardan hem eş hem de 3. kişi müteselsilen sorumludur. Bu zararın tazmini için istenirse eşe istenirse 3. kişiye karşı birlikte veya ayrı ayrı dava açılabilir.

Aldatan eşin sevgilisine karşı da tazminat davası açılabilir

Tazminat Talebi İçin Boşanmak Zorunlu mu?

Sadakate aykırı davranış Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Bu nedenle aldatılan, sadakatsizliğe uğrayan eş bu nedene dayalı olarak boşanma davası açabilir.

Ancak aldatma fiili nedeniyle tazminat davası açılabilmesinin ön şartı olarak boşanma davasının açılmış olması zorunlu değildir.

Boşanma davası açılmadan da 3. kişi aleyhine aldatma nedeniyle tazminat davası açılabilir.

Çocuklar için tazminat istenebilir mi?

Aldatma nedeniyle çocukların da çok etkileneceği muhakkaktır. Aile birliğinin sarsılması nedeniyle psikolojik olarak etkilenmiş olmaları mümkündür.

Ancak, aldatma nedeniyle tazminat davası, çocuklara velayeten açılamamaktadır. Sadakat yükümünün sadece eş yönünden olduğu kabul edilmektedir.