Etiket arşivi: yoksulluk nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarından biridir. Nafaka, bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişilere  

Nafaka Davası Avukatı Yasin Girginmahkeme tarafından bağlanan aylığa verilen addır. Boşanan eşlerin birbirine tam olarak yabancı sayılamayacağı, beklenen çıkarların aniden kaybedilmesi, iddet müddeti ( boşanmış kadının yeniden evlenebilmesi için geçmesi gereken bekleme süresi), ahlaki yardım gerekçeleriyle kanunlarda yer almakta ve bu ilkeler ışığında hakimler tarafından takdir edilmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek taraf, kusuru diğer taraftan daha ağır olmamak şartıyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilir. Önceki Medeni Kanun’da yer alan  erkeğin kadından isteyebilmesi için kadının hali refahta olması kuralı kadın-erkek eşitliği ilkesine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yoksulluk Nafakası isteyebilmek için bazı şartların varlığı gerekmektedir:  talep eden taraf diğer taraftan daha ağır kusurlu olmamalıdır; yoksulluk nafakası isteyen yoksulluğa düşecek olmalıdır; bunun yanında yoksulluk, boşanma sebebiyle oluşmalıdır, isteyenin yoksulluğa düşmesi kendi iradi hareketleriyle gerçekleşmemelidir.

 

 

 

Adına Gayrimenkulü Aracı Olan Kadın Yoksulluk Nafakası Alır mı?

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16400 K. 2015/19951 T. 27.10.2015

• ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ( Davacı-Davalı Kadının Birden Çok Taşınmazının Ve Aracının Bulunduğunun Anlaşılması/Bu Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Eksik Araştırma Ve İnceleme İle Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Görülmediği )

• KADIN YARARINA YOKSULLUK NAFAKASI ( Boşanma/Dosyadaki Belge Ve Bilgilerden Davacı-Davalı Kadının Birden Çok Taşınmazının Ve Aracının Bulunduğu Anlaşılmakla Bu Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Davalı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Eksik İnceleme İle Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Görülmeyeceği )

• ARACI VE TAŞINMAZI BULUNAN DAVACI KADININ YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ ( Taşınmazların Ve Aracın Değer Ve Gelirlerinin Davacı Davalı Kadını Yoksulluktan Kurtarıp Kurtarmayacağı Araştırılmadan Kadın Yararına Yoksulluk Nafakası Takdirinin Doğru Olmadığı )

4721/m.175

ÖZET : Dosyadaki belge ve bilgilerden davacı-davalı kadının birden çok taşınmazının ve aracının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu taşınmazların ve aracın değer ve gelirlerinin davacı-davalı kadını yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılmadan eksik araştırma ve inceleme ile kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından erkeğin davası, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi yönünden; davalı-davacı erkek tarafından ise kadının davası, kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 08.06.2015 günü temyiz eden davacı-davalı F.A. vekili ve karşı taraf temyiz eden davalı-davacı İ.A. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-davalı kadının tüm davalı-davacı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- ) Dosyadaki belge ve bilgilerden davacı-davalı kadının birden çok taşınmazının ve aracının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu taşınmazların ve aracın değer ve gelirlerinin davacı davalı kadını yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılmadan eksik araştırma ve inceleme ile kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin Feride’den alınıp İhsan’a verilmesine, aşağıda yazılı harcın Feride’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran İhsan’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 27.10.2015 tarihinde karar verildi.