50 Soruda Çekişmeli Boşanma Davası

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

50 Soruda Boşanma Davası

1.Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, tarafın dava dilekçesiyle birlikte tevzi bürosuna başvurmasıyla açılır. Ayrıca davanın açılabilmesi için hesaplanan harç ve giderler ödenmelidir.  

2.Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Ancak ilde bir aile mahkemesi bulunmuyorsa dava asliye hukuk mahkemesinde açılır. TMK m.168’e göre boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son  altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

3.Boşanma Davasında Yargılama Usulü Nasıldır?

Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir: Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz. Hakim , bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hakimi bağlamaz. Hakim, kanıtları serbestçe takdir eder. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

4.Boşanma Davası Açmak İçin Avukat Gerekir Mi?

Dava açmak ve davayı takip etmek için avukat tutmak zorunlu olmadığı gibi, boşanma davası kişisel ve maddi anlamda çok ağır sonuçlar doğurabileceğinden, özellikle çekişmeli boşanma davalarının bir avukat eşliğinde yürütülmesi daha sağlıklı olur.

5.Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha Mı Avantajlıdır?

Boşanma davasını ilk açan tarafın bir avantajı bulunmamaktadır. Boşanma davasını açan eşe karşı diğer tarafın karşı boşanma davası açma hakkı haizdir. Bu noktada önemli olan tarafların iddialarını hukuka uygun bir şekilde ispat edebilmeleridir.

6.Davacı veya Davalı, Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Bir avukat ile temsil edilmeyen davacı taraf duruşmaya katılmazsa boşanma davası işlemden kaldırılır.  Dava 3 ay içinde yenilenirse davaya devam olunur ancak 3 ay içinde yenilenmeyen dava açılmamış sayılır. 

Buna karşın bir avukat ile temsil edilmeyen davalı taraf duruşmaya katılmazsa, dava yokluğunda görülmeye devam edilir ve davalı, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybeder.

7.Dava Sürecinde Avukat Değiştirmek Mümkün Mü?

Dava sürecinde avukat değiştirmek için, avukatın dosyadan istifa etmesi istenebilir. Bu durumda 15 gün süreyle avukatın görevi devam eder. Bir diğer yol ise noter aracılığıyla azilname göndermektir. 2021 yılında azil için notere ödenmesi gereken tutar yaklaşık 300 TL’dir.

8.Genel Vekaletname mi Özel Vekaletname mi Gerekir?

Boşanma davaları şahsa bağlı hakkın kullanılması niteliğinde olduğundan bu hususta vekile özel yetki verilmiş olması zorunludur ayrıca eklemek gerekir ki özel vekaletnamede vekalet verenin vesikalık fotoğrafının olması zorunludur. Vekil, açıkça yetki verilmemişse boşanma davası açamaz, açılmış olan davayı takip edemez

9.Boşanma Davası Açmanın Maliyeti Nedir?

Boşanma davası ancak davacının dava harç ve giderlerini mahkeme veznesine peşin olarak yatırmasıyla açılır. Yalnızca boşanma dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle dava görülmez. Eksik harçlar ve giderler söz konusuysa hakim, davacıya bu giderleri tamamlaması için süre verir. Yatırılması gereken tutar dava dosyasına göre farklılık gösterir.

10.Dava Açmak İçin Yeterli Maddi İmkan Olmadığında Ne Yapılmalıdır?

Bu gibi durumlarda adli yardım gündeme gelir. Adli yardım, maddi imkanı yeterli olmayan kişilerin, dava açma hakkından yoksun kalmamasını sağlar.

11.Adli Yardıma Nasıl Başvurulur?

Adli yardım talebi, dava açılmadan önce takibin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına müracaatla gerçekleşir. Adli yardıma başvuran tarafın dava sonunda haksız çıkması üzerine yargılama giderlerinin en çok 1 yıl içinde aylık eşit taksitlerle ödenmesine karar verilebilir. Ancak bu ödemenin tarafın mağduriyetine sebep olacağı açıksa, mahkeme, tarafı kısmen veya tamamen ödemeden muaf tutabilir.

12.Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sona erer ve davanın karara bağlanması süreciyle birlikte 1 ila 4 ay sürer.

Çekişmeli boşanma davasında ise davanın niteliğine göre dava süresi farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasının aksine çekişmeli boşanma davası bir çok aşamadan oluşur ve ortalama olarak sonuçlanması 1.5 ila 3 yıl sürmektedir. 

13.Anlaşmalı Boşanma Nedir?

TMK m.166’ya göre “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

14.Boşanma Yerine Ayrlık Kararı Verilebilir Mi?

Görülmekte olan bir boşanma davasında hakim, ortak hayatın yeniden kurulabileceği düşüncesindeyse tarafları boşamak yerine ayrılık kararı verebilir. Burada evlilik birliği sona ermez ancak tarafların 1 ila 3 yıl ayrılmalarına karar verilir. 

15.Ayrılık Süresi Bittikten Sonra Boşanma Davası Açmak

Ayrılık süresi bittikten sonra taraflar hala ortak hayat kuramamışlarsa iki taraftan biri ayrılığa dayalı boşanma davası açar ve bu halde hakim artık boşanmaya karar vermek zorundadır.

Belirtmek gerekir ki evliliklerinde sorun yaşayan taraflar boşanma davası açmak yerine ayrılık davası da açabilirler. Burada ise hakim ayrılık yerine boşanmaya karar veremez.

16.Çekişmeli Boşanma Nedir? 

Çekişmeli boşanma davası, TMK Md. 166/3 de düzenlenmiş anlaşmalı boşanma davası dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış boşanma davalarıdır.

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında boşanma konusunda bir anlaşma yoktur ve bu sebeple genellikle anlaşmalı boşanma davasından daha uzun sürer.

17.Boşanma Davasında Gerekçe Göstermek Zorunlu Mudur?

Davacı taraf, dava dilekçesinde somut bir boşanma sebebi göstermelidir. Gösterilen bu somut sebebin daha sonra ispatlanması istenecektir. İspatın gerçekleşemediği durumlarda boşanma davası reddedilir. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekçe gösterilmemesi bir sorun teşkil etmez, zira hakim anlaşmalı boşanmada gerekçeye bakmaz.

18.İspat Yükü Hangi Taraftadır?

Davacı, hem boşanma nedenini göstermeli hem de karşı tarafın kusurunu ispatlamalıdır. Boşanma davasının nedeni, davacının kendi kusuruna dayanıyorsa dava reddedilir. Ancak anlaşmalı boşanma davasında tarafların kusuru aranmaz.

19.Tazminat Yükü Hangi Taraftadır?

Tazminat yükü kusurlu olan eştedir. Eğer eşlerden ikisi de kusurluysa, tazminat yükümlülüğü kusuru ağır olan taraftadır.

20.Boşanmaya Bağlı Açılan Davalarda Zamanaşımı Kaç Yıldır?

Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava haklarında zamanaşımı, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıldır.

21.Taraflardan Birinin Boşanmak İstememesi Halinde Ne Olur? 

Evlilik birliğinin, herhangi bir sebeple ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması halinde mahkeme, boşanmaya karar verir. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse hakim davayı boşanma kararı yerine ayrılık kararı verebilir.

22.Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı sebebiyle boşanma, özel boşanma sebepleridir. 

23.Boşanmanın Genel Sebepleri Nelerdir?

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma, anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması sebebiyle boşanma genel boşanma sebepleridir.

24.Affeden Tarafın Boşanma Davası Açma Hakkı Düşer Mi?

TMK’ya göre zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış halinde affeden tarafın dava hakkı yoktur ancak eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Affetme açık veya örtülü gerçekleşebilir ancak hür iradeye dayanmalıdır.

25.Boşanma Davasında Deliller

Kural olarak ispat serbestliği olduğundan ses, video vb. kayıtlar boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir. Ancak bu kayıtların delil olarak kullanılabilmesi, ne şekilde elde edildiğine bağlıdır. Hukuka uygun olarak elde edilen kayıtlar delil olarak kullanılabilirken, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller boşanma davasında kullanılamaz. Örneğin yargıtay kararlarına göre, eşin rızası olmadan elde edilen görüntü ve ses kayıtları özel hayatın ihlali sonucunu doğuracağından hukuka aykırıdır ve fakat eşin herkes tarafından görülebilen sosyal medya hesaplarının, evdeki kişisel not defterinin, mesajlaşma uygulamaları üzerinden aldatma kastıyla yapılan iletilerinin delil olarak kullanılması, hukuka aykırılık teşkil etmez.

26.Boşanma Davasında Üçüncü Kişi Mahkemeye Çağılır Mı?

Boşanma davası eşlerin kişisel durumlarında değişiklik yaratan bir davadır ve yalnızca bu iki tarafı ilgilendirir. Eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken ilişki yaşadığı üçüncü kişi mahkemeye ancak tanık olarak dinlenmek üzere çağırılabilir.

27.Aldatmada Üçüncü Kişiden Tazminat İstenebilir Mi?

Sadakat yükümlülüğü yalnızca iki eş arasında olduğu için aldatılan eşin, üçüncü kişiden tazminat isteyemeyeceği Yargıtayca karara bağlanmıştır.

28.Boşanma Davasında Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında dava hakkı, eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle açılan boşanma davasında da zamanaşımı süreleri aynıdır.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanmada bir zamanaşımı süresi yoktur. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. 

29.Boşanma Davasıyla Birlikte Tedbir Kararı Alınabilir Mi?

HMK m. 389’a göre, “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” Ayrıca  ihtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. Talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunan hallerde, hakim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir. İhtiyati tedbire karar verilmesi konusunda mahkeme kanaate sahip olursa, işin niteliğine uygun olarak her türlü tedbire karar verebilir. Tedbir türüne karar verilmesinde esas alınacak kriterler, talep sahibinin tedbir kararıyla ulaşmak istediği amaca göre: teminat, düzenleme ve eda olarak sıralanır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği’ne göre:  “Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya re’sen geçici koruma altına alınması, gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması” gibi tedbirler alınabilir.

30.Boşanma Davasında Aile Konutunun Durumu

Boşanma öncesi tarafların arasında mal paylaşımına ilişkin hazırlanmış bir sözleşme varsa önceden anlaşıldığı gibi konutun satılması veya devredilmesi mümkündür. Bir anlaşma yoksa hakim somut olayın özelliklerine göre aile konutunda kimin kalacağına ilişkin karar verir.

Bu süreçte tarafların mağduriyetinin önüne geçmek için aile konutunun üstüne tapu müdürlüğünde şerh koyulur. Bu durum tarafların talebi üzerine gerçekleşir, hakim re’sen aile konutunun şerhi hususunu gündeme alamaz. Şerh, tarafların tasarruflarını sınırlayarak hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

31.Düğünde Takılan Takılar Boşanmadan Sonra Hangi Tarafın Olur?

Yargıtay, Aralık 2020’de aldığı karara göre, düğünde takılan ziynet eşyalarından kadına özgü kolye, küpe gibi takıların kadına; erkeğe özgü kemer, kol saati gibi takıların da erkeğe verilmesini kararlaştırmıştır. Kime takıldığı belli olmayan çeyrek, yarım ve tam altınlar için de paylı mülkiyet esasını benimsemiştir..

32.Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Burada ikili ayrıma gitmek gerekir. 2002’den önce eşler arasında mal ayrılığı rejimi kabul edildiğinden satın alınan mal kimin üzerine kayıtlıysa mal o tarafa ait sayılır.

2002’den sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edildiğinden eşlerin evliyken sahip olduğu mallar kural olarak eşit şekilde paylaştırılır.

Gerek 2002’den önce gerek sonra olsun, evlenmeden önce alınan mallar kimin üstüne kayıtlıysa onun kişisel malıdır ve mal paylaşımı hesabına dahil edilmez.

33.Nafaka Türleri Nelerdir?

Üç çeşit nafaka vardır. Bunlar; yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ve iştirak nafakasıdır.

34.Nafaka Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

35.Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

36.Yoksulluk Nafakasının Şartları Nelerdir?

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için taraflardan birinin talepte bulunması, talepte bulunan tarafın kusurunun daha ağır olmaması, boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesinin olması ve nafakanın diğer tarafın mali gücüyle orantılı olması gerekir.

37.Yoksulluk Nafakasının Alınamayacağı Haller Nelerdir?

Resmiyette evli olmasa bile başkasıyla evli gibi yaşayan kişiler, düzenli bir gelire sahip olanlar, faiz geliri olanlar, kumar bağımlıları, eşle aynı maaşı alanlar, yoksulluk nafakası alamazlar.

38.İştirak Nafakası Nedir?

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu katılmaya iştirak nafası denir. Tarafların talebi halinde karar verilebileceği gibi hakimin kararı üzerine de iştirak nafakası ödenmesi karara bağlanabilir.

Hakim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

39.Kimler İştirak Nafakası Talep Edebilir?

TMK m. 323’te iştirak nafakası davası açabilecek kişiler sayılmıştır. Bunlar: fiili olarak çocuğa bakan eş, çocuğa atanan kayyım, vasi ve ayırt etme gücüne sahip çocuktur. İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da TMK m.12’ye göre mahkeme kararı ile ergin kılınmasıyla son bulur. Ancak çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonuna kadar iştirak nafakası ödenmeye devam edilir. 

40.İştirak Nafakası Ne Zaman Kesilir?

İştirak nafakası, nafaka borçlusunun ölümü, çocuğun ergin olduktan sonra eğitim hayatına devam etmemesi ve çocuğun evlenmesi hallerinde kesilir.

41.Nafakanın Artırılması, İndirilmesi veya Kaldırılması Mümkün Müdür?

Nafaka miktarının yeterli gelmemesi halinde nafakanın artırılması, lehine nafaka bağlanan tarafın ekonomik durumunun iyileşmesi sonucunda nafakanın indirilmesi veya kaldırılması için dava açılabilir. Hakim, değerlendirmesini somut olayın özeliklerine göre yapacaktır.

42.Nafakayı Ödememenin Cezası Nedir?

Mahkemece hükmedilen nafakanın ödenmemesi halinde nafaka alacaklısının icra dairesinde icra takibi başlatması gerekir. İİK’na göre nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

43.Karşı Tarafa Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açılabilir Mi?

TMK’ya göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

44.Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

TMK’ya göre, maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

45.Çocuğun Velayetine Nasıl Karar Verilir?

Boşanma davası sonucu çocuğun velayetinin kime verileceği kararı hakimin takdirindedir. Velayetin kime verileceğinde esas alınması gereken husus ise çocuğun üstün yararını hangi ebeveyninin sağlayacağıdır. Hakim, bu belirlemeleri yaparken uzman bilirkişilerden aldığı sosyal inceleme raporu doğrultusunda karar verir. Sosyal inceleme raporu için uzmanlar öncelikle çocukla görüşerek onun ruh ve beden sağlığı hakkında araştırma yapar. Bu aşamanın ardından eşlerin kişilik özellikleri, ekonomik durumları, öğrenim, sağlık ve sabıka durumları, aile ve sosyal yaşantıları ve yaşanılan konutun durumu gibi hususlar araştırılır.

46.Çocuğun Karşı Tarafla İlişkisi Nasıl Düzenlenir?

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

47.Çocuğu Göstermeme Durumunda Ne Yapılır?

Böyle bir durum yaşandığında, velayet sahibi olmayan ebeveynin icra yoluyla çocuğu görebilmesi mümkündür. Böylelikle velayet sahibi olmayan ve çocuğunu göremeyen mağdur taraf, icra müdürlüğüne başvuruda bulunarak çocuğu görmek için icra emri tesis edilmesini isteyebilir.

48.Boşandıktan Hemen Sonra Evlenilebilir Mi?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanan erkek hemen evlenebilirken kadın 300 günlük bir iddet süresiyle karşılaşır. Bu sürenin kaldırılması için kadının hamile olmadığının kanıtı gerekir.

49.Boşanma Davası Sürerken Taraflardan Birinin Ölümü Halinde Ne Olur?

Eşlerden birinin ölümü halinde boşanma davası konusuz kalır. Ancak ölen eşin mirasçıları kusur belirlemesi açısından davaya devam edebilirler. Davacı mirasçılarının davaya devam etme hakları vardır. Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. (Yargıtay 2.H.D. E. 2015/18512 K. 2016/10917 T. 2.6.2016)

50.Boşanma Sonucunda Eşlerin Miras Hakları

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de bu durum geçerlidir.

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir cevap yazın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'