AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA

AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA

son güncelleme: 24.03.2020

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma özel ve nisbi bir boşanma sebebidir.Akıl hastalığı sebebi ile boşanma Türk Medeni Kanunu 165. Maddesinde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu m.165: “- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Akıl hastalığının boşanma sebebi olabilmesi için ;” Akıl hastalığı koşulu, iyileşmezlik koşulu, süre koşulu ve çekilmezlik koşulu” gerçekleşmiş olmalıdır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için davalının akıl hastası bulunması gereklidir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için akıl hastalığının iyileşmesi olanaksız bulunmalı, resmi sağlık kurulu raporu alınmalı, sağlık kurulu ilgili uzmanları barındırmalı, sağlık kurulu rapor giderlerini davacı karşılamalıdır. Ayrıca sağlık kurulu akıl hastalığının geçmesi olanağını açıklamalıdır.

Akıl hastalığı ile ilgili 3 yıllık süre yeni kanun ile kaldırılmıştır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirmesi gereklidir.
İspat yükü davacıya aittir. Çekilmezlik koşulu ispatlanmamışsa akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası reddedilmelidir. Çekilmezlik her türlü delille kanıtlanabilir.

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davalarında husumetin doğrudan doğruya akıl hastasına yöneltilmesi gerekir. Ancak davalının akıl hastası olduğu iddia edildiğinden dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olduğu için hakim bu durumu kendiliğinden göz önünde bulundurarak HMK 42. Maddesine göre davalının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediği konusunda vesayet makamına müracaat ederek sonucunu beklemelidir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasına bakan aile hakimi tarafından, dava ve taraf ehliyeti tarafından doğrudan doğruya göz önünde tutulur. Akıl hastalığı sebebiyle açılmış davada tensip kararı ile birlikte mahkeme davacı taraftan davalının akıl hastası olduğuna ilişkin göstereceği kanıtları toplamalıdır. Yeterli kanaat geldiği anda kanıtların tamamının toplanılmasını beklemeksizin yetkili vesayet makamına müzekkere yazılmalıdır. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi yetkili vesayet makamına yazı yazmak yerine kendisi vasi atayamaz. Atadığı durumlarda temyiz edildiği takdirde yargıtay tarafından karar bozulur.

Yetkili vesayet makamı araştırmayı yaparak vereceği kararı boşanma davasına bakan mahkemeye gönderecektir. Vasi atanması istemi reddedilmişse boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi tarafından davaya derhal son verilip akıl hastalığı sebebiyle açılmış bulunan boşanma davası reddedilecektir. Vasi atanması istemi kabul edilmiş ise temsilci sıfatıyla vasiye tebligat yapılarak yargılamaya katılması sağlanacaktır.

Davalı boşanma davası açılmadan önce akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınmış ve vasinin eşi olduğu durumda , yasal temsilcinin menfaati ile kısıtlının menfaati çatışacağı için vesayet makamı ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar. Vesayet makamı tarafından temsil kayyımı atandıktan sonra boşanma davasına bakan mahkeme kayyıma tebligat yaparak yargılamaya katılmasını sağlayacaktır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası her zaman açılabilir. Davacının gösterdiği sabır ve tevekkül sebebiyle uzun bir zaman sonra açılması, evlilik birliğinin çekilebilir halde olduğunu göstermez.

Akıl hastalığının evlenmeden önce var olması durumunda mutlak butlan yaptırımına bağlı olarak evlilik iptal ettirilebilir. Akıl hastalığı kesin evlenme engelidir. Kesin evlenme engeline rağmen evlenilmişse bu evlilik mutlak butlanla sakattır. Evliliğin mutlak butlanla sakat olmasına rağmen hakimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. Evliliğin butlanı hakim tarafından hüküm altına alınıncaya kadar akıl hastası olan eş iyileşirse mutlak butlan nisbî butlana dönüşür. Bu durumda evliliğin feshini her iki eş de dava edebilecektir. Davacı eş bu durumda dilerse mutlak butlan davası açabilir veya akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilir. Boşanma davasının açılmış olması Cumhuriyet Savcısı ve ilgililerin dava açma haklarını etkilemez. Kardeşler, çocuklar eşler sağ iken mutlak butlan davası açabilir Mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen açılır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında deliller açılacak dava çerçevesinde değerlendirilmelidir. Davranışları iradi olmayan davalı hakkında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilemez. Koşulları oluşmuşsa akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılmalıdır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası ıslah edilerek akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasına dönüştürülebilir.

Emsal Yargı Kararları

  • Davacı kadın tarafından akıl hastalığına dayalı (TMK m. 165) olarak açılmış bir dava bulunmamaktadır. Davalı erkeğin hareketleri iradi olmadığından, kusur yüklenemez ve Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesine dayalı “evlilik birliğinin sarsılması” hukuki sebebine dayanılarak boşanmaya karar verilemez.
Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print