Apartmanda Evcil Hayvan Beslenmesi

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

apartmanda köpek besleme kanunu 2020, apartmanda köpek beslemek yargıtay kararları, apartmanda köpek beslemek yasak mı, bahçede köpek beslemek şikayet, apartmanda kedi beslemek yargıtay kararları, apartmanda hayvan beslemek, sitede köpek beslemek yasak mı, apartmanda evcil hayvan beslemek yönetmeliği, apartman bahçesinde köpek beslemek, evde köpek beslemek yasal mı


Evcil hayvanlar bana göre sahiplenilmelidir. Ancak bir hayvanın küçücük bir eve tıkılı kalıp akşama kadar sahibini beklemesini, günde yarım saatliğine yürüyüşe çıkarılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Hayvanlar doğalarına uygun yaşamalı. Özenti ile, instagrama fotoğraf koymak için hayvan sahiplenildiğini görmek benim içimi acıtıyor. Bununla birlikte hayvan sahipliği, hayvan sahibinin anlayamadığı oranda diğer insanlar için rahatsızlık verici olabiliyor. Ağzı açık olarak dolaştırılan bir kurt köpeği ne kadar bağlı olsa bile endişe yaratabiliyor. Ya da bitmek tükenmek bilmeyen havlamalar sinir bozabiliyor.

Bu yazımda benim de muzdarip olduğum bir konuya değinmeyi yararlı buluyorum. Hayvanların, özellikle köpeklerin yerinin apartman daireleri değil, hatta belki 100 mertekare bahçeli evler de değil, çiftlikler olduğunu düşünüyorum.

Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi okumalar.

Hayvan Hakları ile İlgili Hukuki Düzenlemeler Nelerdir?

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978’de kabul edilmiştir. Akabinde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Kasım 1987’de imzaya açılmış ve Türkiye de bu sözleşme 18 Kasım 1999’da imzalanmıştır.

İmzalanan bu Avrupa Sözleşmesi 24 Haziran 2004 tarihinde de TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır.

5199 numarasıyla sıra alan Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek; hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini amaçlamaktadır.

5199 sayılı Kanun, bugünkü konumuz olan ev ve süs hayvanı‘nı da şu şekilde tanımlamıştır:

“İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan”

Yine Kanun’da belirlenen ilkeler gereği sahipsiz hayvanların da evcil hayvanlar gibi yaşamları desteklenmeli, hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 5199 sayılı Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esas olarak kabul edilmiştir.

Kanun’da belirlenen önemli bir ilke de şudur:

“Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.”

Ayrıca şu ilke de dikkat çekicidir:

“Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.”

Sahipsiz Hayvanların Öldürülmesi Halinde Nasıl Bir Yaptırım Uygulanır?

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Sahipsiz hayvanın öldürülmesi 5199 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre 1.500,00 TL para cezası verilir. Bu ceza mahalli en büyük mülki amir tarafından kesilir ve 15 gün içinde cezaya itiraz edilebilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinde sahipli hayvanın öldürülmesi suç olarak tanımlanmıştır:

“MADDE 151 – (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.

Sahipsiz hayvanların bulundukları yerde yaşatılması için gönüllü olunabilmesi de Kanun tarafından 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı verilir.

Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi gerekir.

Hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

Apartmanda Evcil Hayvan Beslenebilmesi Hangi Düzenlemelere Tabidir?

Apartmanda evcil hayvan beslenmesinde ise ilk olarak apartman yönetim planı incelenmelidir. Apartman kat maliklerince oybirliği ile kararlaştırılmış yönetim planında açıkça yasaklanmadığı veya sayı ve cins sınırlaması getirilmediği sürece apartmanlarda hayvan beslemek için izin alınması gerekmemektedir.

Yukarıda belirttiğim üzere, apartmanda hayvan beslemek isteyenler  öncelikle”insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır” ilkesine dikkat etmeli ve 5. maddede düzenlendiği üzere  sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Hayvan sahipleri zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Yani hayvan sahipleri apartmanda hayvan beslenilmesine yönetim planınca izin verilmiş olsa dahi, hayvanlarının uluorta pislemesinden, kokusundan, gece gündüz havlamasından vb kaynaklanacak tüm maddi ve manevi zararları gidermekle yükümlü tutulmuşlardır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinin, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlü olduklarının hükme bağlanmıştır.

Yönetim planında köpek beslemeyi yasaklayıcı bir hüküm bulunmasa da ana taşınmazın ortak alanı olan bahçede barındırılan köpeğin sitede yaşayan insanların bir bölümüne rahatsızlık vermesi halinde Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre anataşınmazda ve bağımsız bölümlerde köpek beslenmesini yasaklayan herhangi bir hükmün yönetim planında olmaması rahatsızlık verdiği saptanan köpeğin uzaklaştırılmasına engel oluşturmaz.

Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesis yaptıramaz.

Kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının bulunması halinde yapılacak tesis ve değişikliğin imar mevzuatına aykırı olmaması veya yazılı rızası bulunmayan kat malikinin bağımsız bölümünü kullanmasını engelleyecek ve Kat Mülkiyeti Yasası’nın 18. maddesi gereğince kat malikini rahatsız edici nitelikte bulunmaması gerekir. Yine Kat Mülkiyeti Yasası’nın 16. maddesine göre anataşınmazın ortak yerlerinde tüm kat malikleri arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler.

Apartmanın ya da sitenin ortak olanına bu şekilde bir karar alınmadıkça kulübe yaptırılamaz. (2)

Önemle belirtmek gerekir ki Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek 5199 sayılı Kanunla yasaklanmıştır.

Bu konuda ne tür davalar açılmıştır/açılabilir?

Yargıtay uygulamaları ise şu şekilde özetlerle değerlendirilebilir:

 • Ortak alanda beslenen köpeğin apartmandan uzaklaştırılarak köpek kulübesinin tahliyesi suretiyle ortak alanın eski hale getirilmesi dava edilebilir. Köpeğin ortak alandan tahliye edilmesi için davalı tarafa Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesi hükmü uyarınca uygun süre verilmesi gerekir(1)
 • Apartman bahçesinde ve bağımsız bölümde köpek beslediği ve köpeğin apartmanın huzurunu bozarak etrafı kirletmekte ve ses yapmakta olduğu iddia edilerek, köpeğin, köpek kulübesinin ve demir kafesin tahliyesi dava edilebilir.(2)
 • Yönetim planında yasak olmasına rağmen apartmanda hayvan beslediklerini, beslenen hayvanların çıkardıkları sesler ve kokuları sebebiyle apartmanda oturanlara rahatsızlık verdiğini ileri sürerek davalıların hayvan beslemesine son verilmesi ve gerektiğinde hayvanların apartmandan çıkartılmasına karar verilmesini istenebilir. Bu durumda mahkeme davalıların bağımsız bölümlerinde köpek beslemelerinin davacının oturduğu bağımsız bölümünden yararlanmasını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği, rahatsızlık verip vermediği hususlarında Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi dikkate alınarak tüm deliller toplanıp sonucuna göre karar verir. (3) Bu davayı kiracılar da açabilir.
 • Usulüne uygun bir şekilde salt çoğunlukla bağımsız bölümlerde gerekse ortak yerlerde beslenmesinin ve barındırılmasının yasaklanabilir. Bu karardan sonra köpeğin tahliyesine dair dava açılabilir. (4)
 • Yönetim planında köpek beslemeyi yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığında dahi öncelikle köpeğin diğer bağımsız bölüm maliklerine rahatsızlık verdiğine ilişkin varsa taraf delilleri toplanıp keşif yapılarak somut verilere (köpeğin cinsi, etrafa rahatsızlık verip vermediği, saldırgan olup olmadığı, yarattığı gürültü seviyesi vs hususların belirlenmesi) ulaşılması gerekir.(5)
 • Rehber olarak beslenen köpeklerde ise hayvan besleyenin sağlık kurulundan raporu aldırılıp çıkan sonuca göre yaşamını sürdürebilmesi açısından rehber amaçlı köpeğe ihtiyaç duyup duymadığı, ayrıca evde beslenen köpeğin bu amaca hizmet edip edemeyeceği hususlarının araştırılması gereklidir. (6)
 • Mal sahipleri de köpek besleyen kiracıları aleyhine akde aykırılıktan doğan haklarını kullanarak tahliye davası açabilirler. Bunun için mal sahibinin en az 30 gün süre vererek aykırılığın giderilmesini talep etmiş olması gerekir. (7) Kiralananda köpek bulundurulması nedeniyle tazminat istenebilmesi içinse köpeğin kiralanana veya apartman dahilinde oturanlara zarar verdiği nin iddia ve ispat edilmesi gerekir.(8)

 

 


(1) YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/21949 Karar Numarası: 2016/497 Karar Tarihi: 18.01.2016

(2) YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2014/10395 Karar Numarası: 2014/12213 Karar Tarihi: 08.09.2014

(3) YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2011/4612 Karar Numarası: 2011/5915 Karar Tarihi: 02.05.2011

(4) YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1245 Karar Numarası: 2019/2231 Karar Tarihi: 02.04.2019

(5) YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/6520 Karar Numarası: 2019/216 Karar Tarihi: 17.01.2019

(6) YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/3702 Karar Numarası: 2017/8658 Karar Tarihi: 31.10.2017

(7) YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/1580 Karar Numarası: 2016/5318 Karar Tarihi: 20.09.2016

(8) YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 1997/1242 Karar Numarası: 1997/1464 Karar Tarihi: 24.02.1997

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

7 thoughts on “Apartmanda Evcil Hayvan Beslenmesi”

 1. Merhaba benim sokaktan sahiplendiğim çok güzel bir kedim var aşıları içdış parazitlerini yaptırıyorum karnesi var sokak kedisi olduğu için evde devamlı durmuyor yemeğini yiyor biraz oynuyoruz sonra dışarı çıkıp tekrar eve geliyor apt. Bir iki tana vijdan yoksunu insan müsfetteleri apt. Koridorunda dolaşıyor diye şikayet etmişler bana yardımcı olurmusunuz ne yapmam lazım

 2. Mehmet Arif KAPTANOĞLU

  Merhaba,müstakil evde oturmaktayım.komşum bahçesinde köpek tutuyor,hayvancağız gece gündüz havlıyor bu sebepten dolayı çocuğum gece uyuyamıyor.hukuki zemini nedir?yardımcı olursanız sevinirim

 3. Ersin Çelik

  Merhaba
  Apartman yönetim planı tebliğ ve tebellüğ edilmeden köpek veya kedi sahibi tarafından bir daire alınmış ise ve daire sahibi bu daireye evcil hayvanı ile birlikte taşınmış ise , apt yönetimi yönetim planının oluşturulduğunu belirterek daire sahibine evcil hayvanını uzaklaştırmasını talep edebilir mi? Mahkemeye verirlerde ne olur? Yönetim planının alan ve satan sahışlar nezdinde sorumluluğu nedir? Madem hukuki bir belgedir. Yeni daire sahibine yetkili makamın tebliğ etmesi gerekir diye düşünüyorum.
  Saygılarımla

 4. Merhaba, apartman bahçesinde bir kat maliki 4 tane köpek besliyordu. Başıboş bırakıyordu bahçeye. Sözlü olarak uyardık, ortak alandan köpekleri almasını söyledik. Bu kez de bahçenin dışına hemen apartmanın yanındaki boş alana başıboş bıraktı köpekleri. Köpekler evden çıkar çıkmaz havlayarak üzerimize gelmeye başlıyor. Kamera kaydı da aldım bu konuda. Şikayet için doğrudan savcılığa dilekçe mi vermek gerekiyor, yoksa önce karakola mı gidilir? Teşekkürler şimdiden.

 5. 300 metre karelik bir arsa da köpek bakıyorum sağ ve sol taraftaki ev sahipleri köpeğimin geceleri cok havlama sı sebebiyle beni zabıta amirliğine şikayet etmişler zabıta amirliği köpeğimi kaldırmamı söyledi kaldırmadığım taktirde cezai işlem uygulanacağını söylediler bu durumda köpeğimi kaldıttıra bilirlermi

 6. Benimde bir dairem var 4 katlı apartmanda birinci kattaki bayan kedi besliyo ortak kullanıma bize Haber Vermeden kesi barınağı yapmşKediler benm kiracımn evine girmiş en son apartamn kokuyomş ben bu bayanı şikayet edebilirmiyim kiracımda çıkacak evden bu yüzden benim kaybım içinde dava açabilirmiyim

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR