BAĞIMSIZ BÖLÜMDE TADİLAT

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2002/8173 K. 2002/8320 T. 19.9.2002

DAVA : Dava dilekçesinde iadei muhakeme istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava kat mülkiyeti kurulu ana yapıda üst katta bulunan depo nitelikli bağımsız bölümün projesine aykırı olarak tadilat yapılıp üç ayrı mesken nitelikli bağımsız bölüm haline getirilmesi suretiyle vaki müdahalenin önlenmesi için açılan dava sonunda 17.11.1998 tarih 1997/1361-1998/1165 sayı ile verilen ve Dairemizin 2.11.1999 tarih 1999/10668-13773 sayılı kararı ile onanan davanın kabulüne dair kararda bağımsız bölümlerin projeye aykırılığına dayanılarak hüküm kurulmuş ise de, bu tadilatların belediyece onaylanan 2.8.1978 tarihli projeye ve aynı tarihli inşaat ruhsatına uygun olarak yapıldığının yeni tespit edildiği bildirilerek yargılamanın bu nedenle iadesine karar verilip davanın reddine karar verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının iadei muhakeme istemi kabul edilip işin esasına girildikten sonra yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda tapu kaydında depo olarak gösterilen bağımsız bölümün 2.8.1978 tarihli onaylı proje ve aynı tarihli inşaat ruhsatına dayalı olarak mesken nitelikli üç ayrı bağımsız bölüme dönüştürüldüğü ve bu nedenle projeye aykırılığın söz konusu olmadığı bildirilmiş ve mahkemece bu rapor esas alınarak daha önce davacı aleyhine müdahalenin menine ilişkin olarak verilen kararın iptaline ve müdahalenin men’i davasının reddine karar verilmiştir.

Geri çevirme kararı üzerine Belediye İmar Müdürlüğünden alınıp dosyaya konulan 11.7.2002 tarihli yazıda söz konusu gayrimenkul üzerindeki yapı ile ilgili olarak, 15.11.1968-5.2.1969-2.8.1978 tarihli inşaat ruhsatları mevcut olduğu, bunlarla ilgili olarak dosyasında muvafakatnameye rastlanmamış ise de muvafakat alınmadan ruhsat düzenlenmesi söz konusu olamayacağından muvafakatlerin alınmasını müteakip ruhsatın düzenlendiği bildirilmiştir.

Yargılamanın iadesine konu olan meni müdahale davası ile ilgili dava dilekçesinde sözü edilen ve mahkemece getirtilip bu dosya içine konulan Kartal 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1994/3034 Esas sayısında kayıtlı tapu tahsis ve tescili davasına ait dosyasının incelenmesinde, davaya konu depo nitelikli bağımsız bölümün yerine üç adet bağımsız bölüm inşa edildiğinden bahisle depoya ait tapu kaydının iptali ile 3 adet mesken nitelikli bu bağımsız bölümlerin İmar Affı Yasasına istinaden tesciline karar verilmesi istenildiği ve bu dosya içerisinde sözü edilen üç adet bağımsız bölümlerle ilgili 2.8.1978 tarihli inşaat ruhsatının mevcut olduğu ve ancak bu inşaat konusunda anagayrimenkuldeki tüm paydaşların muvafakatini içeren bir belgenin bulunmadığı görülmüş ve mahkemece kat mülkiyeti kurulu bulunan yapıda İmar Affı Yasasına dayanılarak kazanılan bağımsız bölümlerin tescilinin mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş olduğu ve bu kararın dairemizce tüm kat maliklerinin oybirliği ile alacakları bir karar olmadan böyle bir tescilin söz konusu olamayacağı açıklaması yapılarak 12.2.1996 tarihli ilamla mahkemenin 26.4.1995 tarih ve 1995/303 Esas sayılı kararının onandığı anlaşılmıştır.

HUMK’nın 445. maddesinin 1 numaralı bendi hükmüne dayanılarak iadei muhakeme isteminin kabul edilebilmesi için yargılama esnasında mücbir sebeplerle veya lehine hüküm kurulan tarafın fiiline binaen elde edilemeyen bir senet veya vesikanın hükmün verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması gerekir. Somut olayda, dayanak yapılan ruhsatın ve projenin ilgili belediyeye başvurmak suretiyle ele geçirilmesi her zaman mümkün olduğu gibi karşı tarafın bu belgelerin davacının eline geçmesini önleyecek şekilde gizlediği veya bunu sağladığı yolunda herhangi bir kanıtta ortaya konulmamıştır. Bu bakımdan iadei muhakeme sebebinin oluştuğu söylenemez.

Öte yandan kabule göre de tapudaki depo nitelikli bağımsız bölümün üç bağımsız bölüme dönüştürülmesine ilişkin tadilata 1978 tarihindeki bütün kat maliklerinin yazılı muvafakatinin yada bu konuda oybirliği ile alınmış bir kat malikleri kurulu kararının varlığı da kanıtlanmamış olduğundan muvafakat sağlanmadan verildiğinin kabulü gereken 2.8.1978 tarihli inşaat ruhsatı da Kat Mülkiyeti Kanununun 19. ve 44. maddeleri hükümleri karşısında tescile dayanak alınabilmesi için gerekli hukuki geçerliliğe sahip değildir.

Açıklanan nedenlerle yasal koşulları oluşmayan iade-i muhakeme isteminin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle istemin kabul edilip buna bağlı olarak yargılama yapılarak meni müdahale davasının reddi yolunda hüküm kurulması yerinde görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir