BOŞANMA -KARŞILIKLI HAKARET -KOCANIN BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/21656 K. 2011/1 T. 17.1.2011

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı avukatı tarafından temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Toplanan delillerle davalı-karşılık davacı kadının eşine hakaret ettiği ayrıca güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davacı-karşlılık davalı kocanın ise birlik görevlerini yerine getirmediği, karısına hakaret edip şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Tarafların aynı evde birlikte yaşamaları birbirlerini affettikleri sonucunu doğurmayacağı gibi, ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayda bir tarafın kusurunu diğerinden ağır kabul etmek mümkün değildir. Bu itibarla her iki davanın da kabulü ile boşanmaya karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile tarafların davalarının reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'