Boşanmada Mal Paylaşımı

Takip edin

Boşanma Davalarında Mallar Nasıl Paylaşılır? 

boşanmada mal paylaşımı 2020, çekişmeli boşanmada mal paylaşımı, boşanmada mal paylaşımı ve nafaka, boşanmada araba paylaşımı, boşanmada ev paylaşımı, boşanmada mal paylaşımı 2020, anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, boşanmada mal kaçırma


1926’dan Önceki Dönemde Boşanmada Mal Paylaşımı

1926 yılından önce Türk Hukuku’nda karı-koca mal rejimi kavramı ve buna ait çeşitli kurallar yoktu. Eşlerden her birinin kendi mallarında eskisi gibi zilyet ve bunlara tasarrufta zilyet olması, yani tam anlamıyla mal ayrılığı vardı. Kocanın, eşini her an boşanma hak ve yetkisine sahip olması karşısında kadının kendi malları üzerindeki hak ve menfaatleri tam olarak sağlanmış oluyordu.

1 Ocak 2002’den önce edinilen mallarda da kadının hakkı olabilir:

743 sayılı Medeni Kanun ise, yasal mal rejimi olarak mal ayrılığını (md.170) kabul etmekle beraber, onun yanında mal birliği ve mal ortaklığı gibi iki farklı mal rejimini de düzenlemiş böylece de eşlere farklı üç mal rejimi türünden dilediğini seçebilme imkânını sağlamıştı.

1 Ocak 2002’de 4721 sayılı yeni Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde yapılan evlilikler için mal ayrılığı sistemi benimsenmiştir.

Yani bir evlilik 1 Ocak 2002’den önce başlamışsa ve evlilik sözleşmesi de yapılmamışsa, evliliğin bu döneminde eşlerin adına kayıt ettirdikleri mal varlıkları kimin adına kayıtlı ise onun olur. Bu dönemlerde evin geçimi erkekler tarafından sağlanır, kadınlar ise çalışmazdı. Evlilik içinde alınan mallar da genellikle erkek adına kayıt edilirdi.

Bu dönemde kadınların, kocalarının mal varlığında hakkı bulunmuyor; ancak çalışarak evin geçimine katkıda bulunan kadınlar ile ziynetler veya ailesinin katkılarıyla vb. şekilde eşinin edindiği mala katkı yapılması hali bu kuralın istisnasını oluşturuyor.

2002 Yılından Sonraki Dönemde Boşanmada Mal Paylaşımı

4721 sayılı Türk Medeni Kanun Dördüncü Bölüm’de “Eşler Arasındaki Mal Rejimi” başlığı altında 202- 281. maddeleri arasında eşler arasındaki malî ilişkiler, özellikle Medeni Kanunun öngördüğü çeşitli mal rejimlerinde eşlere ait olan malların yönetimi, mallardan yararlanma, mallar üzerinde tasarrufta bulunma ve eşlerin bu konudaki sorumlulukları, üçüncü kişilerin mal rejimleri karşısındaki durumları gibi konular düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler karşısında, aralarındaki yasal mal rejimini değiştirmemiş eşlerin 1 Ocak 2002 tarihinden önceki malvarlıklarına 743 sayılı Kanun’a göre mal ayrılığı, 1 Ocak 2002’den sonraki malvarlıklarına ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü, başka bir mal rejiminin kabulü, mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine karar verilmesiyle sona erer.

Edinilmiş malların tasfiyesi sırasında alacağa ilişkin olmak üzere değer artış payı alacağı ve katılma alacağı olmak üzere iki taleple karşılaşılabilir.

Kural olarak, 1 ocak 2002’den sonra bir eşin edindiği mal varlığının değerinin yarısı diğer eşe aittir. Diğer eşin çalışması, çalışmaması hatta fiili olarak aynı evde yaşıyor olup olmamaları dahi önemli değildir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Konusunda Sıkça Tekrar Edilen Yanlışlar:

Sizler gibi ben de internete giriyorum, gazete ve televizyon izliyorum. Katıldığım tüm programlarda ve sizlerden gelen sorularda maalesef bu bilgi kirliliği ile savaşmak zorunda kalıyorum. Etrafta o kadar çok fazla ve birbiriyle çelişen bilgi var ki, normal bir insan kimin söylediğinin doğru olduğunu şaşırıyor maalesef. Bu nedenle önemli gördüğüm bazı sorularınıza verdiğim cevapları buraya da aldım. Lütfen her okuduğunuza itibar etmeyin ve işi ehline bırakın.

 •  Şirket Hisselerinin Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma davalarında sıkça karşılaşılan durumlardan bir tanesi de eşlerden birinin ortağı olduğu şirketteki hissesinin paylaşımıdır.

Eşin 1 Ocak 2002 tarihinden sonra çalışmaları karşılığında kazandıkları ile kurduğu, ortak olduğu şirketlerdeki hisse değerleri ve bu hisselerin gelirleri üzerinde diğer eşin edinilmiş mallara katılma rejimi dolayısıyla hakkı bulunmaktadır.

Şirket hisseleri eğer 2002 yılından önce elde edilmiş ise, hisse sahibi eşin kişisel malı olarak kabul edilir. Bu nedenle şirketin hisse değeri paylaşıma tabi tutulmaz.

Şirket hissesinin 2002’den sonra ve evlilik süresi içinde elde edilmiş olması halinde, şirket hissesinin değeri edinilmiş mal olarak kabul edilerek, istisnai durumlar dışında, mal paylaşımına dahil edilebilir.

Her iki durumda da şirket hissesi nedeniyle elde edilen gelirler , tıpkı kira gelirinde olduğu gibi, edinilmiş mal kabul edilerek paylaşıma dahil edilir.

Paylaşım yapılırken, hisselerin yarısı değil, değerinin yarısı paylaşılacaktır.

Burada elimizdeki örnek kararlardan birini paylaşıyorum:

“Toplanan delillerden; tarafların 11.04.1984’te evlendikleri, 26.02.2004 tarihinde boşanma davasının açıldığı, tasfiyenin de istenildiği, boşanmanın 26.04.2005’te kesinleştiği, mal rejiminin 26.02.2004’te sona erdiği ( MK. md. 225/2 ) davanın konusunu oluşturan şirketin 24.04.2000’de kurulduğu, dava konusu şirkete ve otomobile davacı tarafından maddi bir katkıda bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şirket hissesi kocanın kişisel malıdır. Kişisel malın yerine geçen değerlerde kişisel maldır. ( MK. md. 220/2-4 ) Kişisel malın geliri ise aksine sözleşme yapılmadığı sürece edinilmiş maldır. ( MK. md. 219/4, 221/2 )

Mahkemece yapılacak iş; 4721 Sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 ile mal rejiminin sona erdiği 26.02.2004 tarihleri arasında şirket tarafından davalıya payı dikkate alınarak bir temettü verilmiş ise bunun tesbiti, kar payı verilmemiş ancak şirkete ayın olarak ilave yapılmış ise bunun da belirlenmesi ( MK. md. 221 ), mal rejiminin sona erdiği sırada ( 26.02.2004’te ) mevcut olan edinilmiş malların tasfiyede dikkate alınacağının gözetilmesi ( MK. md. 235 ) buna göre katılma alacağı hesaplanması yoluna gidilmelidir. ( MK. md. 236 )

Dava konusu otomobilinde edinilmiş mallar yerine geçen değerlerden olup olmadığı da araştırılmalıdır. (MK. md. 219/5)

İşin temyiz incelemesi sırasında bu yönün gözden kaçtığı ve yazılı şekilde bozma yapıldığı anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteğinin kabulüne, dairemizin bozma kararının kaldırılmasına, hükmün açıklanan gerekçe ile bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.” YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/6042 K. 2007/8727 T. 24.5.2007

Anlaşmalı boşanma protokolü gereğince şirket hisselerinin hissedar eş tarafından diğer eşe devri kararlaştırılmış olmasına rağmen şirket hisse devri yapılmamışsa, şirket hisselerinin hükmen devir ve tescili isteğine ilişkin davada görevli Mahkeme Ticaret Mahkemesidir.

Şirketin duran ve dönen ve bu şekilde aktifleri teşkil eden miktardan borçların çıkarılarak defter değerinin bulunması, bunların içinden başlangıçtaki durumuna göre tasfiye tarihindeki durumu değişen maddi duran varlıklar ve mali duran varlıkların başlangıçtaki defter değerlerinin çıkartılıp yerine söz konusu kıymetlerin tasfiye tarihi itibariyle piyasa değerleri ilave edilir

 • Yasin Bey, ünlü bir kişi Acun Ilıcalı’nın boşanma davası ile ilgili olarak “eşinin yarı yarıya hakkı bulunmadığını, herkesin yanlış bildiğini” yazdı. Bu doğru mu?

Hukuki konularda danışma verme hakkı Avukatlık Kanunu gereğince sadece avukatlarda bulunmaktadır. Zamanında bu kanunun bu şekilde yapılmış olmasının nedeni yalan yanlış, eksik bilgilerle halkın yanıltılmasının önüne geçmek olmalı. Öte yandan o kişinin söylediği söz 1 Ocak 2002’den önce iktisap edilmiş mal varlığı açısından doğrudur.

Menfaatiniz için herkesin söylediğine inanmayınız.

 • Boşanma davasında mal kaçırmanın önlenmesi için tedbir koyulabilir mi? Koyulabilirse nasıl?

Boşanma davası sırasında mal kaçırmanın önlenmesi için hukuken mallara tedbir konulamaz. Bu kanun yeni olduğu için ülkenin çeşitli yerlerinde farklı uygulamalar söz konusu olabiliyor. Ancak kanuna ve Yargıtay içtihatlarına göre boşanmada mal kaçırmanın önlenebilmesi için boşanma davası ile birlikte mal rejiminin tasfiyesi davası da açılmalı. Bu dava açılmadan boşanmada mal kaçırmanın önlenmesi için eşin malvarlığı üzerine tedbir koyulması yanlış olacaktır.

 • Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılmasının 1 yıllık süresi olduğu doğru mu?

Mal rejimi nedeniyle talep hakları 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Önceden 1 yıllık zamanaşımı kabul ediliyordu, ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aldığı bir kararla 1 yıllık zamanaşımı süresinin 10 yıl olarak uygulanması gerektiğine işaret etmiştir.

 • Boşanma olmadan malların paylaşılamayacağı doğru mu?

Bu da tam doğru bir ifade değil. Eşler birbirlerine geçen kişisel mallarını boşanma davası açılmadan da isteyebilirler. Eşler arasındaki cebri icra yasağı kaldırılmıştır. Eşler birbirine dava açıp hakkını alabilir.

Edinilmiş mal adı verilen, evlilik sırasında çalışma karşılığı alınan malların ise boşanma davasını açınca paylaşılmasını isteyebilirler.

Son güncelleme 8.11.2016

101 thoughts on “Boşanmada Mal Paylaşımı”

 1. 30 yillik evliydim esime degerli 1 ev verdim emekli parasini ödeyerek erken emekli yaptim 2 cocugum var mahkeme velayetlerini bana babaya verdi. kadin dogru dürüs calismadigi halde bosanmadan 3-4 yil öncesi aramizda bosanirsak karsilikli olarak birbirimizden maddi manevi bir sey istemeyecegiz diye aramizda sahitli 1 keyatta imzaladik . sonucta bosandik , fakat simdi bosandigim esim katki payi diye beni mahkemeye verdi hakki olmadigi halde her seyin yarisini istiyor , aramizda yaptigimiz anlasma keyati gecerli olmazmi ? benim üzerimde olan 1 ev var oda 1999 senesinde kendim aldim bosanma ise 2009 da oldu , zaten 2003 yilindan beride ayri yasamakta idik bilmek istiyorum bu aramizda sahitli olarak yaptigimiz keyat gecerlimidir o da zaten bu keyata itiraz etmemistir ama katki payi istiyor

 2. fırat akdemir

  10 yıllık evliyim karım on yıldır kendi aileme karşı sürekli açık arama yada bir şeyler kurcalama derdinde ve her fırsatta 5 kelimenin biri bosanacağım demekte ama icraata gel,nce yapmıyor, 2 çocuğumuz var biri 8 yasında diğeri 9 aylık bebek. Yeteri kadar eşimle aramızı düzeltmeye çalışsamda olmuyor her 2 ayda bir sürekli kavgalıyız boşanma işlemini nasıl yada hangi yollarla yapabilirim teşekkürler.

  1. Ben iki sene önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım evlilik içerisinde alınan bir ev vardı ve ben boşanma dilekçesine herhangi bir talepte bulunmadım eşim hakkın olan payı vericem dedi fakat hala oyalıyor şimdi tekrardan evin yarısı için dava açabilirmiyim?

 3. Neslihan yaman

  Benım amca oglunun esı ayrılıcak kocasının uygunsuz ılıskısını gordu kanıtlarıda var yanlız adam şu an yeni sirket kuruyor baskasının adına yanlız makineler faturalıdır sanırım birde arabası var banka kredisiyle alınmış henuz bitmemiş ıkı cocukla ortada kalıcak kadın makınelere ıhtarmı konuyordu kelime dogrumu bılemedım bunun ıcın mapılmalı ınanın kotu bir durum cevap erıemısınız

  1. Nişanlıyken eşime müşterek hanenin alınması için para göndermiştim. Fakat dekontu üzerine ev alımı için not yazılmamiştı. Alınan ev ipotekli olduğu için benim gönderdiğim tutara birlikte evin ipoteği kalkmıştır. Boşanma da ev için gönderdiğim para mal rejiminde talep edebilir iyim.

 4. 2016 da boşanma davası açıldı. 2018 de dava bitti Boşanma gerçekleşti. 2019 da kredili ev aldım. Banka eşimin imzasına bile gerek duymadan kedimi onaylayarak evimi aldım. 2011 de SSK üzerinden çeyiz paramı eşime vermiştim iddiası ile 2020 de mal paylaşım davası açarak evime şerh koyduruldu. Hak iddia edebilir mi. Teşekkür ederim

 5. Yasin Bey. bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce boşandım. bir evimiz var benim üzerime. karşı taraf mal paylaşımı davası açmıyor. ben de başka bir ile kiraya çıkacağım. bu evimi kiraya verip kiramı ödeyeceğim. kiraya verdiğim evimin kirasına eski eşim ortak olur mu.

 6. Annemle babam boşanmayı düşünüyor eğer babam annemin üzerine olan evde bir hak talep etmezse devlet yine de o evi kanunen ikiye böler mi?

 7. mrb.bosanmadan önce hanimla aramizda basit keyata ve 2 sahit huzurunda bosanirsak bosandigimizda kimse kimseden maddi ve manevi bir istekte bulunmayacaktir, diye anlasma imzaladik . ama malesef bu anlasmayi noterden deyilde kendi aramizda yaptik . bu anlasma keyati mal paylasimi davasinda gecerli olurmu ? CEVABINIZ icin tesekkürler

 8. Nadir Çelebi

  Mal ayrılığı anlaşması imzalayan kişi tek taraflı olarak bu anlaşmayı bozabilir mı

 9. Iyi gunler. Eşimin devlete vergi borcu var 300bin kadar . Evlendikten bir kac sene sonra ev araba aldik ve hepsinin benim uzerime yaptı. Yaklasik 8 senelik evliyiz. 2 tane cocugum var.Yarin oburgun bu borclar sebebiyle üstümde olan bu mallari alabilirler mi?bilgi verirseniz sevinirim.

 10. Merhaba avukatım bir sorunum var 2 yıl önce kendim kirası çekerek bir daire aldım şimdilik 8 yıl daha ödemem var ılerde bir evlimigim olacak eğer bisanirsam aldığım daire kime kalıyor cvp verirdeniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  1. Şule kortman

   Eşimle 6 Eylül 2019 da karakolluk olduk . İkimizde alkollüydük ve o bana bıçakla saldırdı polislere de saldırdı nezarete attılar sabah evden ben çıktım . O ev benim bekarken aldığım evdi . Hala içinde oturuyor . Evlendikten sonra aldığımız evi sattım ona para vermedim . Arabayı da sattım onunds yarısını vermedim . Şimdi boşansak o sattığım malların yarı parasını isterse vermek zorunda kalır mıyım ? Nafaka istemesem o paraya denk gelir diye düşünüyorum çünkü Alman eşim Türk değil . Nafaka bağlansa ayda 500 Euro ediyor ortalama .

 11. Çözüm arıyorum

  İyi çalışmalar.Eşim mağduriyet yaşamasın diye resmi olarak boşanmak istemiyoruz.1 ev ve belli miktar paramı,bir de aracımız var.Nasıl bir anlaşma yapalım ki,eşime şunları şunları veriyorum deyip bir daha ileri yada geriye yönelik ne ben ondan ne de o benden bir hak talep edebilelim.Şartlar oluşup resmi boşanma oluştuğunda da bu sözleşme bağlayıcı olsun…ikimizde çalışanız.Saygılarımla…

 12. Yasemin Aydın

  Merhaba bi sorum olacak. Anlaşmalı boşanmadan dolayı kadın edinen mal varlığından kendi avukatına yüzde vermek mecburiyetinde mi? Bu yasal mı?

 13. Evlenmeden önce mal ayrılığı anlaşması yapılması durumunda boşanmada mal paylaşımı nasıl olur?

 14. selam! ben kanada,dan Mustafa benim sormak istedigim !Annemi yaklasik 6 ay kadar once kaybettik.Annem ve babamin yaklasik 60 yillik evliliklerinde yaptiklari yatirimlar sonucu olusan mal varliklarindan %90 orani babamin ustune kayitli bulunmaktadir merak ettigim annemin olumunden sonra babamin ustune olan mal varliklari mirasa girermi yoksa tek babamami aittir? beni bu konuda aydinlatirsaniz cok sevinirim. simdiden tesekkurler !saygilar!

 15. Imran marangoz

  Eşimden beş yıldır ayarıyım ayrılmadan önce kendi oturduğumuz evi bilgim dışında satmış ben tekrar aldım 1 bucuk yil ayni evde beraber yasadik evi terketti boşanma olmadı kusurlu olduğu için tekrar iki yil gecti bosanma davasi acti tekrar ev benim diyerek tetbir koydurmak istemiş mahkeme aracılığıyla ve evde hak idda edebilirmi

 16. sayin avkat bey ben esimle bosanma asamasindauin yani esim bosanmakta cok kararli ve bir evimiz var esim benden bosaninca oturmus oldumuz bu evi her ikimizde hak sahibimiyiz yani bosandimiz esnada her iki tarafta bu sahip oldumuz eve ortakmidir

 17. Ayşe Karacan

  Merhabalar. Ben bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Ben ve bir öz kardeşim ve 3 üvey kardeşim olmak üzere mirasçılarız. Ancak kardeşlerim mirasın satılması için bana dava açtılar. Bilirkişi geldi ve 10-15 gün içerisinde değer biçileceği söylenildi. Ben evin satılmasını istemiyorum. Bunun için nasıl ve ne zamana kadar dava açabilirim. Eğer dava açarsam satılması iptal olur mu? şimdiden teşekkür ederim. İyi aksamlar.

 18. Bosanma davasi açmadan önce üzerime olan arabayı satıp daha sonra esime bosanma davasi açsam eşim mahkemede benden şikayetçi olabilir mi

 19. Merhaba benim annem ve babam kisa bir süre once boşandılar fakat mal paylaşımı yapılırken biz iki reşit çocuklarına mal paylaşımından hiç bir pay veremediler ama sahip olunan malların kazanılması için biz çocukları için uzun bir süre çalışıp katkıda bulunduk gerek kredi çekerek gerek kazancimi biriktirip eve harciyaraktan bizim çocukları olarak bu mal paylaşımından. Bir hak iddia etmemiz söz konusu mudur mal dan pay alabilirsiniz?

 20. rıdvan uncu

  merhaba yasin bey 09/04/1999 tarihinde evlendim 16/07/2018 tarihinde ise boşanma kararı aldım ve müracaatda bulundum çekişmeli olarak.bu süre zarfında 18 yaşında bir çocugum var. üzerime kayıtlı bir iş yeri ve bir ev var iş yerinin 1 yıllık kredisi kaldı.evin ise 7 yıllık bir ödemesi var.iş yerini elden aldıgım borçlardan dolayı sıkıştım satmak istiyorum bu durumda ne yapmam gerekir?acil bir şekilde bir cevab verir seniz çok teşekkür ederim.iyi günler.

 21. Sayın Av. Yasin Girgin bey,
  Ben 1994 yılında evlendim. Eşim tehdit ve hakaret (şiddet yok ) ettiğim gerekçesiyle geçen gün bana 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldırdı. Boşayacakmış beni. 2012 öncesi eşim ev hanımı iken ve hiç bir geliri yokken ve ben çalısırken tokiden taksitle bir

  ev aldık ve ben evi eşimin üstüne yaptım. Bu evi çalışarak ben aldığım için (hatta dükkanımı bile satmıştım.)evden hak iddia edebilir miyim? Saygılarımla. Mümkünse ismimi yayınlamayın.

 22. nazim özbudak

  merhaba hocam ben 2016 da boşandım 2 çocuk velayeti bende tekrar evlenmeyi düşünüyorum fakat evimiz eski mütehahite verdik yapılacak daha yapılmadı evlendikten sonra yapılırsa bana düşen 2 dairenin tapusunu evlendikten sonra alırsam eşim 3 -5 ay sonra boşanıyorum derse bu daireleri alabilirmi hukuken.Bunlar çocukların geleceği çünkü.Yoksa tapuları alana kadar evlenmeyelimmi bana yardımcı olurmusunuz.Şimdiden teşekkür ederim İYİ GÜNLER

 23. Sayın hocam çekişmeli boşanmaya gidicem evlenmeden yaklaşık üç sene önce kendi evimi almıştım eşim dairemi mal paylaşımı hakkı varmı saygılar

 24. Merhaba; Babam bana bir araba bağış etmişti boşanırken paylaşılırmı? İspat olarak noter satış sözleşmesi var sadece.
  Birde işsiz kişi ne kadar nafaka öder?

 25. Ben esimle 2007 yilinda evlendim ve suanda bosanma asamasindayiz kendisi bana defslarca siddet uyguluyordu bende son kavgamizda polisleri cagirdim rapor felan aldım hepsi elimde bosanma davasini kendim actim bu arada.kendisi 5 sene yurt disinda calismis ve evi o sekilde almistik 1tanede arabamiz var araba benim adıma kayıtlı evde esimin ustune kayitli krndisi beni yurt disinda defalarca aldatti ama ben bunlari tabiki ıspatlayamiyorum. Ben simdi bir avukat tuttum ama avukatim bana sen mal varliginin 100de 10 alirsin diyor bu dogrumu acaba 2 tanede evladim var biri 9. Biri 5 yasinda

 26. babam ikinci evliligi babam kanser hastasi oldun kadinda biraktii. resmi evliligi var. eski kocasindan arsa vardi . mutayite verildi. karsiliginda ev aldilar 2015 tarihinde . babam burdan bisi alabilirmi. birde babam oturdugu evi babadan kalma mustakil . kadin burdan hak kazanirmi. yardimci olursaniz seviniririm

  1. Açgözlü hem kadinin evinden biseyler alma pesinde hem babadan kalma ev diye hak alabilir mi diyo allah seni islah etsin

 27. eşim aracımla kardeşi yanınday ken kaza yapdı ve ben bunu sineye çek dim evkıredisi öder ken birde yedi binlira araca ödedim ve daha sonra kavga cıkarıp boşan cam dedi bunun akabinde karşılık lı tartış malarımız da oldu ve ev kıredisde ödemek deyim beni eve para bırak mamak ve eve bakmamak la sucladı aldım maaş ancak borc larıma yetiyor şimdi dava acdıgın da eve ödedim ve kıredilerim nasıl olacak

 28. 1988 12 ayda evlendim eşim dava açtı çekişmeli sindirim şu eşim kalp ameliyatlı ve epilepsi hastası 100/76 çalışamaz raporlu ama emekli deil 2004 den sonra babasından 52 metre imarlı 4kattan 1 katı bizim 3 adet taşrada imarlı arsa ve ayrıca madi sıkıntıdan abileri ve annesi ile paylasmadigimiz 14 dönüm ve 2750 mete imarlı arsa ayrıca binamız 1 katı bizim kirası ve binada avaya ve telsimden yıllık iki adet kira sakatoldugu için vergiden muaf diye eşimin üstüne ve ben güvendiğim için üstüme almadım eşim babamdan kaldı diye kiraları malları paylaşmıyor beni aydınlatırmısınız teskkurler

 29. Kişisel mallarımızı evlilik sırasında sattığımızda edinilmiş mal konumuna düşmesin diye ne yapmalıyız? Satıştan elde edilen gelirin kişisel malımıza ait olduğunu ileride ıspat etmek gerektiğinde sattığımız zaman yapmamız gereken birşey varmı?

 30. Serkan korkmaz

  Yasin bey merhabalar.
  12 yaşında bir kız çocuğu olan eşler arasında anlaşmazlık yüzünden erkek anlaşmalı boşanma istiyor , kadın anlaşmalı boşanmak istemiyor ise davanın seyri nasıl olur. Ikamet ettikleri ev erkeğin babasının üstüne ise kadın mal paylaşımında bu evden faydalanabilirmi.
  Teşekkürler.

 31. Yasin Bey; Ben eşinden boşanmış 2 çocuklu dul bir bayandım 2 yıl önce eşi ölmüş 3 çocuklu bir bey ile evlendim. Kendisine herhangi bir şey olduğunda ortada kalmamak için bir mal varlığı isteğimi belirttim ve
  02 08 2017 tarihinde kendisine ait bir arsa tapusunu üzerime devretti. Yani bana satış olarak gösterdi.
  Şu an tapu benim üzerimde fakat eşimin alım satım işi ile uğraşması sebebi ile arsayı satmak istiyor. Aramızın biraz nahoş olması sebebi ile ben işkilleniyorum. Yeni Kanunlar hakkında bir bilgimde yok. Arsayı satmasam ne olur veya satarsam parayı muhtemelen kendisi almak isteyecek vs. Ben güvencemi elimde tutmak için ne yapabilirim? Evliliğimi sürdürmek için elimden geleni yapıyorum çocukları beni istrmiyor eşimde çocuklarının haklarına değer verirken beni önemsemiyor. Korkuyorum çünkü ben kurnaz biri değilim. Eşim ise çok kurnaz
  Kendimi bir şekilde ortada bulmak bu yaştan sonra çok kötü.
  Lütfen bana acil cvp verirmisiniz çünkü bu gün yarın arsa satılabilir ve tapu üzerime olsada haklarımı bilmiyorum ne yapacağımıda bilmiyorum.
  Cvbı rica etsem face hesabıma veya buraya yazarsanız memnun olurum.
  Mail adresimde sorun var.

 32. Merhabalar oncelikle sizden yardim istiyorum ben austuraila da oturuyorum ve burda bosandim ama turkiyede bosanmadim ama dava actim bide benim turkiyede annemden kalan tarla var ve bundan eski esim yararlana bilirmi ben austural yada anlasmali bosandim sizce bunlardan yararlana bilirmi sizden cevap bekliyorum llutfen tesekkurler

 33. KARAOĞLAN LARENDELİ

  EFENDİM MERHABALAR ;
  EŞİMLE 1997’DE EVLENDİK. 2001 YILINDA KENDİ AİLEMDEN 2 TARLA VE 1 EV MİRAS KALDI. 2003 YILINDA ( BABALARIMIZIN DESTEĞİ İLE ) BİR EV ALDIK. 206 YILINDA NOTERDEN HANIMIM EVLİLİK VE MAL SÖZLEŞMESİ YAPMAMIZI İSTEDİ. VE YAPTIK. ( FAKAT BU SÖZLEŞME TEK TARAFLIMIYDI YOKSA İKİMİZ İÇİNDEMİ GEÇERLİYDİ ŞİMDİ BUNU HATIRLAMIYORUM )
  2014 YILINDA BİR EV DAHA ALDIK. EVLERİN TAMAMININ TAPUSU ERKEK OLARAK BENİM ÜZERİMDE. VE ŞİMDİ MAHKEMELİĞİZ BOŞANACAĞIZ. BİZİM MAL PAYLAŞIMIMIZ NASIL OLACAK. EŞİM BENİM ÜZERİMDEKİ MALLARDAN HAK İDDİA EDEBİLİRMİ. ÇOK TŞK.

 34. mehmet aydin

  14 aralik 1974 yilinda evlendik.son yillar cok siddetli gecimsizligimiz var.esim anlasmali ayrilalim diyor.esimin 5 -6 dairesi var.benim mal olarak hic bir esyam yok.su an da esimin evinfe oturuyorumayrildigimizda mal paylasimi nasil olur.tesekkur eder saygilar sunarim. Acil cevap bekliyorum.

 35. 25.04 2000 tarihinde evlendik adıma kayıtlı ve de noter kura çekimi ile 1998 yılında adıma teslim edilen evimin tapusunu 2007 yılında alır iken eşimide ortak ettim çok az çalışmışlığı olduğu halde evin yarısı benim yasal hakkım verecek sin diyor ben ise yarısı hakkı olmamalı diyorum evlenmeden önceki kısım adıma ayrılıp evlilik sonrası kısmı nın pay edilmesi doğru olması gerekmezmi SAYGILARIMLA

 36. Mukerrem Sevindi

  Yasin bey selamlar. Ben 2009 yılı haziran ayinda nisanlandim. 2010 haziranında da evlendim. Evlenmeden 1 ay once ev aldık eşim yarı hissesini bana mihir olarak verdi. Ortak tapumuz çıktı. Ancak evlendikten bir yıl sonra eşim evi elimden geri aldı. Bende yuvam yıkilmasin diye geriye verdim. Su an ise bosandik. Mal paylasimina gidilecek. Ben geri verdiğim mihir hakkımi geriye alabilirmiyim. Üzerimde kayıtlı hiçbir mal varlığım bulunmamaktadır. Sadece emekli maaşım var. Beni aydinlatirsaniz çok sevinirim tesekkurler.Selamlar

 37. eşlerin ayrılma aşamasında mahkeme sürerken gayri menküledinmesi eilerden birinin hak sahibi yaparmı

 38. Yasin bey merhaba;
  Size bir soru sormak istiyorum.Boşanma arefesindeyim daha dava açılmadı.Evlendikten sonra aldığım bir araba var tamamen kendi nakitimle .Eşim beni bu arabanın yarısını alırım demekle tehdit ediyor.Buna karşı nasıl bir tedbir alabilirim? Cevaplamanızı rica ediyorum,İYİ ÇALIŞMALAR.

 39. Yasin bey ben eşimden ayrılmak istiyorum ama eşimden mal varlığının yarısını istedim ve eşim çocukların adına yapmış ondan yinede mal varlığının yarısını alabilir miyim

 40. Merhaba,
  Evlilik sırasında bize takılan takı ve paralarla (toplam 50.000 TL) kendimize ikinci el bir araç aldık.
  -Boşanmada bu aracın paylaşımı nasıl olur?
  -Ayrıca dini nikahda imzalanan mehiri vermesek hukuki açıdan bir sorun yaratır mı?
  -son olarak 10 aylık kızımın velayetini annenin ruhsal problemlerini, ayrıldıktan sonra birlikte yaşayacakları evdeki anne ve ablasının ruhsal sıkıntılarını kanıtlarsam (bipolar) kızımın velayetini alma şansım nedir?

  Teşekkürler

 41. ahmet özseven

  sayın avukat; boşanma esnasında eski eşimin çocuklarımızla birlikte otursun diye evi ve eşyaları ve 3 parsel arsayı anlaşma yoluyla ona teslim ettim. fakat kadın boşandıktan 2 yıl sonra yeniden evlendi ve ev içindeki eşyaları yeni elendiği adamın evine götürdü ev ve arsalarda hala onun üzerinde çocuklarla birlikte otursun diye veridğim evi şimdi çocuklarda oturmadığına göre yeniden tasnifi olabilirmi

 42. AV.BEY BENİM SİZE BİR SORUM OLACAK BEN 2000 YILINDA EVLENDİM EVİMİZ VARDI AMA BENİM ADIMA 2006 YILINDA İŞLENDİ TAPUDA YANLIZ ŞÖYLE BİR OLAY GELİŞTİ BABAM İLK ÖNCE A PARSELİ ALDI DAHA SONRA DA B PARSELİ ALDI AMA B PARSELİ YAŞÇA BENDEN UFAK OLAN KARDEŞİMİN ADINA YAPILDI O TARİHLERDE KARDEŞİM VE BEN BEKARDIK HESABA GÖRE İLK ÖNCE BEN EVLENECEKTİM A PARSELDE KALACAKTIM BABAMLARIN YANINDA AMA KARDEŞİM DAHA ÖNCE EVLENDİ VE DE BABAMLARIN YANINDA A PARSELDE KALDI BANADA B PARSEL KALMIŞ OLDU AMA KARDEŞİMİN ADINAYDI BABAM BİZİ TOPLAYIP TAPUYA GİTİK KARDEŞİMDEN BENİM ADIMA GEÇTİ B PARSEL A PARSEL DE BABAMLA KARDEŞİM ORTAK OLDULAR 2006 YILINDA ŞİMDİ BENİM BİR BOŞANMA SÖRECİM VAR EŞİM EVİMİ ALABİLİRMİ ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKÜR EDERİM SAYGILARIMLA.

 43. canan şimşek koç

  eşimle 2013 yılında evlendik. bu tarihten önce ilk evliliğinden olan 2 oğlu ile ortak şirket kurmuşlardi… paranın ve şirketin tamamı eşime ait olmasına rağmen bu çocuklarda şirket ortağı olarak %50 paya sahipler. 2014 yılında bizim bir çocuğumuz oldu…ancak benim çocuğum şirket ortağı yapılmadı…( yaşı küçük olduğu için..) Eşim tüm alım satım işlerini şirket adına yapıyor. şu an boşanmayı planlıyorum. ben kamuda memur olarak çalışıyorum. çocuğumun haklarını nasıl koruyabilirim. diğer çocuklarla eşit varis olması için ne yapmalıyım.

 44. Bu mal paylaşımı esasları, AB muktesebatı gereği Protestan kanunlarından ilham alınmış esaslara dayanmaktadır. Bu yüzden bu kanunları çıkaran, uygulayan ve yararlananlar için mahşerde kul hakkı borcu çıkacaktır. Ve bu kul hakkı, TL olarak değil cehennem azabı şeklinde tahsil edilmektedir.

 45. DERYA GÜNEY

  Merhaba Yasin Bey,
  eşimle 10 yıllık evliyiz şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmak istiyorum.Bir adet evim var 2 Yıl önce aldık şuan bu evde beraber yaşıyoruz.Kendi Babamın verdiği para ile bu evi satın aldık çok az miktarda kredi kullandık kredi benim üzerime ve bu kredi ödemelerini ben yapıyorum.Eşim boşanma durumunda bu evden hak alacağını söylüyor,Şuan çalışmıyor eve hiç bir desteği yok ben kendi çabalarımla ödemeleri yapıyorum maddi,manevi çok bunalmış durumdayım.Ev den hak almasını istemiyorum.Nafakada istemiyorum,arabamız var eşimin üzerine arabadan da hak istemiyorum.yardımınız ricasıyla.

 46. şeyma şirin

  merhaba Yasin Bey;
  eşimle boşanma aşamasındayız. Ben evlilik öncesi annesinden bir ev satın almıştım. (durumları sıkışıktı ben yarısı kredi yarısı peşim satın aldım) Sonra bu evi evlendikten sonra bir yıl sonra sattık ve eşim aynı gün tapuda (şahitlerde var) telefonumdan rızam dışında hesabımdaki parayı kendi hesabına aktardı. Amacı parayı alıp kaçmaktı. (bana göre) ben bu paranın bir kısmını çok zor şartlarda aldım diğer yarısı kendisinde kaldı ve ailemin de desteği ile bi kısım borçlarla da ben kredi kullanıp ev satın aldım. Şimdi karşı taraf bana mal paylaşımı davası açtı boşanma gerçekleşmeden. Sorum evlilik öncesi aldığım ev satıldı ve satılan evden sadece yarı parasını alabildim. kredi tarafımdan kullanıldı bu ev direk bana kalır mı yoksa yarı yarıya mı yine. şimdiden teşekkürler.

 47. Biz eşimle 3 veya 4 ay sonra boşanacagiz
  Çocugun okulunu bekliyoruz benim aldigim bi arabam var ve eşimin üstüne yaptirdim
  Eşim satacam ve senin hakkin yok diyor veyada ablamin uzerine yaptiracagim hemen diyor bunu davaya kadar nasil engellerim

 48. Mrh ben yeni evlenmeyi düşünüyorum, yani kafam karışık biraz evlenfikten sonra bir ihtimal tabikide ayrılmak.çünkü hep stres hep stres O yuzden bilgi edinmek istedim .Boşandıktan sonra aileden miras ve evlilikten önce aldığım ve üzerime kayitli araba, ev ,arsa bosanmada kadının hakkı olup olmadığını bilmek istiyorum.
  Bide sözleşme yaparsak nasıl bir sözleşme yapmak gerek ,hiç bir şey talep etmemesi için.

 49. merhaba yasin bey, davamın bitmesinden sonra uzun bir aradan sonra internette gezinirken sizin sitenize tekrar rastladım. hem siz hem de yanınızda çalışan tüm avukat arkadaşalara davamı çok iyi takip ettikleri için teşekkür ederim, yeni yılda da başarılarınız daim olsun. mutlu yıllar 🙂

 50. babam memur, annem işçi emeklisi idi.ikisi de 1995-96 yıllarında vefat etti.ben o zaman yetim maaaşı ikisinden de aldım..daha sonra evlendim.18 yıllık evliyim.üç çocuğum var…sorunlarımız var ve boşanmak üzerine eşimle konuştuk…avukata gidicem ama endişelerim var….
  eşim devlet memuru.. çocuklara nafaka vermeyi kabul etti…ben nafaka alırsam alacağım maaş düşer mi…
  oğlum ünüversteye hazırlanıyo..kavga gürültü olmadan boşanmak istiyorum..anlaşmalı boşanınca maaaş bağlanmıyormuş..doğrumu.endüşük yetim memur çocuğu ve işçi çocuğu maaşı nedir..ben tek çocuğum benden başka maaştan hak talep edecek kimse yok..
  şimdiki evimde oturur sam,ve sonra taşınırsam her adres değişiminde maaşım kesilirmi.tekrar tekrarmı başvuru yapılır.maaş bağlanmasıiçin.bağlanması nekadar zaman alır.başvuru evrakları ve adres nedir.

  2 yıl önce yarısı kredili bir ev aldık.kredi çekerken banka benden de imza aldı1999 da evlendim..şimdi boşanırsam bu eve tapu hissesine ortak olamazmışım borcu olduğundan (.2002den önce evlendiğim için)ne yapmalıyım.sonuçta ev alınırken bende altın para katkısı yaptım…eşimin şuan ev dışında bana para verecek durumu yok biliyorum..bende evin tapusuna ortak olmak istiyorum ne yapmalıyım…bana şimdilik otur çocuklarla dedi.

 51. İyi akşamlar yasin bey ben 21-07-2015 tarihinde evlendim 4 ay evli kaldım eşim memlekete gitti tatil amaçlı ailesi ile 22-11-2015 tarihinde sonra eski sevgilisi ile kaçtı bende 21-02-2016 tarihinde zina nedeni ile boşanma davası açtım eşime ve birlikte yaşadığı sevgilisinden tazminat talep ettim mahkemeye delil olarak birlikte olduklarına dahil facebookda resim paylaşmışlar sarmaş dolaş felan anı evin içinde felan öyle resimlerdi tarihli felan onları sundum karşı tarafta şidetli geçimsizlik diye dava açtı tazminat nafaka talebi v.s sonra ben 1. duruşmada hamile olduğnu duydum araştırılsın diye dilekçe verdim 2. duruşmaya onların avukatı hamile değildir diye belge gönderdi onlaın verdiği adres felan sahteymiş adreste bulunamadı diye mahkemeye yazıya geldi 3.duruşma oldu hakime hanıma hamile olduğunu söyledim doğacak çocugun soy bağımdan düşürülmesini talep ettim 4.duruşma oldu ben mahkemeye ara dilekçe ile ek delil sundum eşim 13-11-2016 tarihinde doğum yapmış onun doğum belegesini mahkemeye ek delil olarak sundum birde bunlar beni tehdit etmişti o davanın sonucunuda ek delil olarak sundum oradaki ifadelerin birlikte kaçıklarını ve eski sevgili olduklarını söylemişler ifadelrinde davaya geçiçi hakim baktığı için ilgilenmedi erteledi biraz uzun oldu kusura bakmayın benim sorum ben şimdi üzerime araç almayı düşünüyorum aceba araç alsam eşim bölebilrmi yada sorun olmazmı detaylı cevap rica ediyorum iyi çalışmalr dilerim kolay gelsin.

 52. iyi günler annem ile babam arasında şiddetli geçimsizlik var babam annemı aldatıyor annem boşanmak istiyor annemın üzerine ev var boşanmada babam bu evden hak idda edebilir mi evin yarısı kendisine düşer mi ev 2004 yılında alınma tapu annemın üzerine hak idda ederse annem bana vermeyi düşünüyor bana tapuyu verirse ne kdar tapu harci olur 17,561 raic bedeli iyi günler.

 53. Merhaba Yasin bey,
  Ben 11 yildir evliyim fakat 8 yildir ayri yasamaktayiz. Fiili ayrilik nedeniyle bosanma davasi actim. Herhangi ortak bir malimiz bulunmamaktadir. Mal paylasimi icerisine banka da bulunan mevduat hesaplari da dahil oluyor mu? Yani bu konuda karsi taraf herhangi bir hak talebinde bulunabilir mi?
  Tesekkurler.

 54. sedef arıkan

  merhabalar, benim sorum çok farklı annemle babam boşanacaklar henüz boşanmadılar bir ev ve babamın emekli maaşı var ortada evi alalı çok uzun zaman oldu ama evin tapusu 2005te verilmiş şimdi tapusu o yılda alınan malın paylaşımı hangi tarihten sonra oluyor acil bilgilendirebilir misiniz teşekkürler.

 55. slm ben 10 yıllık evliyim ben babamdan kalan mal varlığımı oldugu gibi hakkıma düşeni aldım ancak eşim benim onayımı almadan babasından kendine düşen tüm mirası kardeşlerine devretti bu durumda mahkemeye başvursam boşanmada haklı sebep olarak gösterebilir miyim

 56. ıkıncı evlılıkte ortak cocugum yoksa 6 ay sonra boşanınca mal hakkım oluyor mu en az ne kadar evli kalmak lazım

 57. yasin bey mrh ben 2000 yilinda evlendim ve 2012 yilinda babam bana hiba olarak deilde satis olarak bi daire verdi su anda esimle anlasamiyoruz anlasmali olarak bosanacaz mal ve hak nafaka hicbirsey istemiyorum diyo 2 cocugumuz var 1 onda 1 bende kalacak acaba mal hak istemediginide dilekcede belirtecegiz merak etigim hakim aksini belirlermi istemedigi taktirde mahkme mal i bölermi tesekürler

 58. Zafer coşkun

  Eşimin üzerine muhtar tapulu arsa aldım ve üzerine ev yaptım ,eşim beni boşamak istemiyor ama bu evi benim haberim olmadan satabilirmi

 59. Sedat GELDİ

  Yasin bey merhaba. İzninizle bir konu hakkında görüşünüzü almak istiyorum. Yakın bir zaman içerisinde anneme ait arsa satılmak üzere ve bu satış sonrasında bir miktar para da bana ve kız kardeşime geçecek. Kız kardeşim eşine güvenmediğinden dolayı satış sonrasında ele geçecek parayla alınacak ev veya araba olası bir boşanmada eşinin bu edinilmiş mallardan pay alabilir mi endişesi bulunmakta. Böyle bir risk bulunuyor ise de ne yapmak gerekir. Bilgi verirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın

 60. Merhabalar… 3 yıllık evliyim.eşim de ben de çalışıyoruz.çocuğumuz yok.22,000 liralık arabamız var.anlaşamama yüzünden boşanma davası açacam. eşim sigortalı bi işte çalışıyor fakat benim sigortam yok ve maaşım bankaya yatmıyor. . nafaka talep edebilir mi ?

 61. Esimin dort katli evi var ama tapuda arsa gozukuyor.son kat 2002den sonrayapildi.arabasinida baskasinin uzerine gecirdi.uc cocukla ortada kaldik simdi bu evleri alma hakkim var mi.bizise evden atti.

 62. esimin babasi yillar once bi arsa almis tapusuz olarak esim 1999 yilinda bir gecekondu ev yapmis elektrik suyu uzerine actirmis biz 2005 yilinda evlendik 2005 de arsa 2_B olarak kaydedildi 2011yilinda belediye bize 60 milyara tapu verdi ilk odemesini 10 000 olarak arabamizi sattik pesin odedik sonra taksitle 4 ayda bir 4 binlira olarak odemeye basladik 2016 yilinda 4 taksit odedikten sonra sattik.ev ve yazlik aldik simdi bosanma davasi acicam mal paylasimi olurmu ben hak idda edebilirmiyim 2 co ugumuz var ikimizde memuruz simdiden teşekkurler

 63. ertuğrul köken

  Merhaba Sayın Yasin Bey
  Mayıs 2014 yılında evlendim.Evlendikten 3 ay sonra 2 adet ev aldım Bu evlerden birinin bedelini evlilik öncesi kızıma ait para ile aldım bu durumu banka kayıtları ile ispatlıyabilirim .Diğer evi ise yine evlilik öncesi biriktirdiğim tasarruflarımla aldım ve bu durumu banka kayıtları ile ispatlıyabilirim.Eşimin bu evlerin alıması sıra hiçbir maddi katkı sağlamamıştır. Ancak bu evleri aldıktan 1 yıl iki ay sonra sattım.Temmuz 2016 da eşimle anlaşmalı boşanma şekli ile boşandık.Boşanma protokolunde evlilik sırasında edinilen mallarla ilgili bir husus belirtilmemiştir.Sorum şudur.Boşanan eş buevlilik sırasında alınıp satılan evlerde bir hak talep edebilir mi. Saygılarımla

 64. Merhabalr yasin bey 5 yıl önce eşimdn boşandm 2cocum var felayetleeri bende bana maddi manevi tazminat artı nafakada bağlandı ama hiç bir şekilde beş yılda sadece 1defa yolladı 500tl.boşandıktan hemen sonra ewlendi aldı ewler araba işyerleri şimdiki eşinin adına ben bu konuda hak talep edebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim.tskler

 65. Merhabalr sayn avuktm.5 yıl önce eşimdn boşandm 2cocum var felayetleeri bende bana maddi manevi tazminat artı nafakada bağlandı ama hiç bir şekilde beş yılda sadece 1defa yolladı 500tl.boşandıktan hemen sonra ewlendi aldı ewler araba işyerleri şimdiki eşinin adına ben bu konuda hak talep edebilir miyim yardımcı olursanız sevinirim.tskler

 66. Muharrem Can

  Merhabalar, anlaşmalı boşanma sonrasında, protokolde paylaşılmış malların, taraflarca alınması için bir süre söz konusu mudur? Örneğin, davacının evinde bulunan bir Buzdolabı, protokol gereği davalıya verilmiş. Davalı bu buzdolabını davacının evinden alıp götürmesi için bir süre var mı? Davacı buzdolabını alması için uyarılarda bulunmasına rağmen, davalı hala almamakta ısrar ediyor. Bu sebeple, davalı bu buzdolabını kendi özel mülkü olan evinden atabilir mi? ya da satabilir mi?

 67. Merhaba. Esimle 1 yıllık evliyiz ve 1 cocugumuz var. Esim calismiyor zaten okulu da benimle evlendikten sonra bitirdi. Telefonla ailem ve benim hakkimda lakap takarak komsusuyla konuştuğunu tespit ettim. İkimizde bosanmak istiyoruz. Cocuk 2 aylik diye annede kalir sanirim. Nafaka sadece cocuga mi verilir anneye de verilir mi? Tesekkurler. Esim evlenmeden once de calismiyordu sonra da calismadi.

 68. Merhabalar ben bir senelik evliyim ve evlendigimden beri esimle sorunlarimiz oldu. Bosanmayi dusunuyorum hatta esim daha istekli her kavgada bosanmak istedigini soyluyor. Biz evlendiktem sonra takilarimizi bozdurup bir kismiyla araba aldik diger kismiyla esyalarimizi aldik. Ayrica evlenmeden once ben kardesimle ortak bir ev aldim ve ben payima dusen kismini kredi cekip oduyorum halada kredi taksitlerim devam ediyor. Aldigimiz araba esimin ustune , benim ne kadar hakkim var bosanirsam eger kredisini odedigim evde esimin ne kadar hakki var. Esimden fazla maas aliyorum mal paylasiminda bu durum degerlendirilir mi? Evi suan kardesimin ustune yapip kredisini odesem bile hak sahibi olur mu ? Bu konulari esim cok yuzume vuruyor o yuzden bu ev konusunda bir yardimci olursaniz sevinirim

 69. Burcu Sahra

  Yasin Bey, merhabalar.
  Babam vefat etti mirasçısı olarak çocuğu ben ve 2. eşi kaldık. Babam evlendiğinde 79 yaşındaydı, mal varlıkları vardı. Eşinin istemi ile bu mallar satılıp yerlerine yeni gayrimenkuller alındı. Şu an eşi tasfiye davası açtı ve öngörülen gayrimenkulleri edinilmiş mal olduğunu iddia ediyor. Bu davada benim yapabileceklerim nelerdir. Ayrıca kalan herşeyi araç, yazlıklar, tarafınca kullanılmakta, bankada olması gereken mevduatıda babamın daha evvelden halledilmiş. Bankada giden mevduatları maalesef 10 yıl geride kaldığı için ispatlayamıyoruz. Evlilik tarihleri 1998 babamın ölüm tarihi 2015. Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

 70. Ceyhun ozpekmezci

  Esimden ayriliyorum amcasinin bize borcu vardi tarlasina esim ipotek koydurdu sattirip parayi nasil bolusuruz

 71. ne yapcamı bilemiyorum pek iyi gitmeyen evliliğimizde iki tane üzerime olan evi vermek istemiyorum ve araba var birde araba onun üzerine ben bunları ailemin yardımlarıyla edindim. fakat bunu inkar eden eşim benden ayrılıp başka biriyle evlenmek mal varlığını yarı yarıya almak istiyor iki tane oğlum var ikisi de ergen yaşta benim mal varlığımı alamasın benden ne yaparsa yapsın. ne yapabilirim bunun için lüfen cevap yazın.

 72. Ruhsar yapici

  Esim 4 ay once bana bosanma davasi acti.Karsilik olarak once bosanmak istemiyorum diye dilekce verdim ancak 2. Dilekcemde bende ayrilmak istiyorum dedim.Bir davada 2002 onceki esimin uzerine olan mallarda birlikte calistigimiz icin pay istedim. Oturdugumuz evi 1993 yilinda esimin uzerine aldik ancak 2013 yilinda evin tapusunun yarisini benim adima satis yapti.Simdi benim merak ettigim sey 2013 de uzerime yapilan evin yarisi bosanma durumunda mal paylasilirken 2002 sonrasi oldugu icin yarisinin yarisi esime yasal olarak gecermi?

 73. 2002 de ne önce evlendik 2016 yılında ayrıldık.Karşı taraf mal paylaşımı davasında 250.000 lira istiyor.4 dairem var paylaşalım diyorum.Birinde ben oturuyorum.Satılmasını istemiyorum.Para isteği doğru mu ne yapabilirim

 74. Tülay mete

  Slm yasin bey ben almanyadan yazıyorum adım tülay bende 31 yıllık evliyim ama hiç anlaşamadım eşimle yinede sürdürdüm evliliğimi eşim bende 11 yaş büyük bizimde mal varlığımız var burdaki evimiz ikimizin üstüne ama istanbulda binamız var o eşimin üstüne ama evliyken yapıldı o bina sanırım 1994 yılında başlandı yapımına arayı eşimin babası vermisti ama binayı biz kendi birkimlerimizle ve aldıgımız kredilerle yaptırdık şimdi eşim bana diyorki sen ordan birsey talep edemezsin hiçbi hakkın yok diyor ben boşanmak istiyorum ama haklarımı birazda olsa bilmek istiyorum beni biraz bilgilendirirseniz sevinirim saygılarımla..

 75. Merhaba, öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.Eşimle 2008 yılında evlendik,evliliğin ilk haftasından itibaren eşimin karşı konulmaz aile sevgisi ve ailesinin beni sevmesine rağmen sürekli karakterimi değiştirmek istemesi yüzünden 8 yıllık evliliğimi sonlandırmaya karar verdim.Ailesinin sürekli ev sahibi olmamız için yaptıkları baskı,bu baskıyla 2008 yılında 30.000 tl’lik yediğimiz müteahhit kazığı da benim gençliğimi ve eşime karşı olan içimdeki her şeyi bitirdi.Her dakika kavga gürültü var evimizde.2013 yılında Rusya’ya çıkmadan önce ev aldım. Rusya’da yemeden içmeden paramı biriktirip ara ödemelerle krediyi oldukça düşürdüm fakat henüz bitmedi.Elimdeki kalan parayı krediyi azaltmak yerine kazalı arabaya yatırdım.Satıp krediyi azaltmak istiyorum.2.5 sene Rusya’da bulunduğum süre içerisinde eşim anne babasıyla kaldı,orada yedi içti.2.5 senenin sadece 6 ayında çalıştı.Kalan 2 sene de çalışmadı ve anne babasıyla birlikte kaldı.Çocuğumuz yok.Ev sevdaları bitmediğinden çocuğa sıra gelemedi.şimdi ise ben çocuk istemiyorum.Size sorum şudur ki;evimiz de, evin borcuda,evde ki eşyalarda ortak biliyorum ama eşim yemeden içmeden biriktirdiğim paraya da mı ortak oluyor.1 aydır İstanbul’da çalışıyorum.Buradaki 1 aylık maaşımdan da hak talep edebiliyor mu ?Ayrıca Rusya’dan alamadığım,gelip gelmeyeceği belli olmayan 4 aylık maaşıma da ortak oluyor mu ? Eğer bunlara ortak oluyorsa o halde kredi kartı borcuna ve destek hesap borcuma da ortak olması gerekmiyor mu , madem ki evlendikten sonra alınan her şey ortak !!! Varlığımız 1 ev,rusyasa çalışmamla kar amaçlı aldığım ve satacağım 1 araba,eşimin altın seti.Toplam borcumuz da 80.000 TL.

 76. Merhaba boşanma esnasında eşime babasından kalan tarla, ev gibi mirasdan hak alabiliyormuyuz?

 77. Erhan adiguzel

  Selamun aleykum iyi aksamlar Yasin bey benim bir akrabam 2012 evlendi 3_4 ay evli kaldiktan sonra boşanma olayı çıktı yanlız esi gurcistanli esi burada durmadı beraber batuma gittiler batumde esi zihnet eşyalarıyla beraber evi terk etti bir nevi hırsızlık yaptı ve de terk etti şuan iki senedir boşanma davası açmış ız daha sonuç alamadık. Boşanma davası açıldıktan sonra biraz para birikimi yaptı ve suan biriken paraya ve hesap maaşına ipotek koyulmuş boşanma davası olduğu için .ve biz ne yapabiliriz bu parayla boşanmanın bir alakası varmı .acil yardim amaçlı bir cevap verirseniz çok mutlu oluruz .birde kadın boşanma davasina yanaşmıyor buna nasıl bir yol izlemeliyiz kadın gurcistanda

 78. Merhaba yasın bey
  1985 yılından beri evliyim eşimle beraber çalışarak 1996 İki Daıre yaptık kirada olan daıremızı 2014 kendı üzerime aldım ve bu sene Mayıs ayında eşim boşanma davası açtı bana aıt olan daireden pay alma hakkına sahıpmıdır kendının ış Yerı var bende emekliyim nafakada ıstıyebılırmı bilgilendirirseniz sevinirim
  Saygılar sunarım

 79. Merhaba Yasin bey ben 50 yaşındayım kas hastasıyım SSK dan malulen emeklilik.bir evim var bankada az bir miktar param var.eşim benden boşanmak istiyor.mal paylaşımı nasıl olur?üçtanede bekar çocuğum var biri zihinsel engelli velayeti annesinin üzerine .emekli maaşın ne olur? Yardımlarınıziçin çok teşekkürederim

 80. selam saygilarimla sayin avukatim kizim bosama asamasinda fakat once damadim bosama dilekcesini verdi fakat durumu igrendikden sonra buzde bi dikekce davasi actik bafaka ve cocuk velayeti fakat resmi olarak damadima ait hic bi mal varlugi yok hepsi babasinin ve kardesinin adina bu konuda bana yardimci olyrmysu alah rizasi icin

 81. selam şuanda evliyim ama ayrılma durumum var ben evlilik dönemimde bir arsa aldım ve bu arsayı sattım bu arsanın parasını eşim alma durumu ne öğrenebilir miyim?

 82. merhaba,
  boşanma davası açmak istiyorum fakat üzerimde ablamla birlikte ortak kayıtlı bulunan tarlam var. boşanma olduğu takdirde kocam bu mal varlığında paylaşım talep edebilir mi?

 83. Yeliz Merve

  Merhaba esimden siddet görüyorum dava acmam durumunda tazminat nafaka ve mal paylasimi nasil olur
  1 yasinda oğlum 1 adet 2014 yilinda edinilmis araba ve ziynetlerimiz var neye göre ayrıştırılabilir
  Çalışmıyorum velayette oğlumu isterse ne yapabilirim

 84. EBRU KÜÇÜK

  MRB.Ben EBRU KÜÇÜK 2011 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇTIM VE BOŞANDIM ÇOCUKLARIMIN VELAYETİ BENDE.EVLENİRKEN DÜĞÜNDE VE SONRASINDA OLAN ALTINLARIMIZLA 2003 YILINDA ARABA ALDIK 2011 DE BU ARABYI SATIP PARASINI EŞİMİN ADINA BANKAYA YATIRDIK 2011 DE SÜNNET YAPTIK AİLE İÇİNDEN ÇOCUKLARIMA BİLZEİK TAKILDI TAKILA N PARAYLA BİLEZİK YAPILDI TOPLAMDA5 ADET OLDU.EVİ TERKETTİNĞİMDE BUNLAR EŞİMDE KALDI.DAVA AÇTIM VE BUGÜN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ.NE YAPMALIYIM .HANİ DEVLET ALTINLARI KADININ DİYODU…

 85. merhaba ilker bey ben 0n yıllık evliyim bu evlilikten 10 yaşında bir oğlum var.karınmın beni aldattığını öğrendim 2 aylık telefon görüşmeleri olduğunu,tur şirketinden kendi kredi kartıyla satın alınarak aynı otelde ve aynı odada kaldıklarını kendi yöntemlerimle kesin olarak tespit ettim.kendine boşanma davası,cocuk için velayet,mal rejimi,tazminat davası açacağım.ev ve araba eşimin üzerine olması bi şey ifade edermi ayrıca oğlumun tüm masrafları benim anne ve babam tarafından karşılanıyor(yemesi içmesi,okul masrafları,ödevleri okula getirilip götürülmesi vs.) bunu tüm çevremizde bilmekte ayrıca babam ikokul öğretmeni buna bağlı olarak çocuk okulda çok başarılı.bu saydığım tüm her şey davaların gidişatını etkiliye bilecek şeylermi.şimdiden teşekkürler.

 86. 1972 yılında evlendim eşim ev hanımı bir evim var 1998 yılında adıma kayıtlı evim var 2016 yılında eşimin boşansam eşim evden hisse talep edebilirmi

 87. mahmut balyan

  boşanmadan sonra bana katkı payı davası açılmıştır malar 2001 alınmıştır mahkeme kararı ile mal üzerinden yüz
  de elli karşı tarafa katkı payı verildi dava devam ederken mahkeme tedbir koydu dava bittikten sonra karşı taraf icra koydu ödeme durumum olmadıgından 1 ay sonra satışa çıkacak karşı taraf yasal faizi av masrafları ile birlikte tamamını alıyor bana kalan 0 mal paylaşımı dedikleri yüzde eli bumudur yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba kıymetli avukatım, yazılarınızı uzun zamandır takip ediyorum. ablam a babamdan bazı mallar kaldı sizce ablamin eşi bu mallar dan faydalanir mi hak iddia edebilir mi?

 88. Geri bildirim: Çekişmeli boşanma konusunda bilinmesi gerekenler | AVUKAT YASİN GİRGİN | +90 533 483 9313

 89. Geri bildirim: Vefat eden eşimden miras alır mıyım? | AVUKAT YASİN GİRGİN | 0533 4839313

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

0533 483 9313