Boşanmaktan Vazgeçme

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ E. 2017/18 K. 2017/78 T. 2.2.2017

• ANLAŞMALI BOŞANMA (Tarafların Anlaşmalı Boşanmalarına Yönelik Beyanlarından Hükmün Kesinleşmesine Kadar Her Zaman Dönebilecekleri – Davaya İlk Açıldığı Şekilde Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Edilmesi Gerektiği/İstinaf Talebinin Kabulü İle Yeniden Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği)

• BOŞANMA DAVASININ KESİNLEŞMEMESİ (Anlaşmalı Boşanma/Tarafların Beyanlarından Hükmün Kesinleşmesine Kadar Her Zaman Dönebilecekleri – İstinaf Talebinin Kabulü İle Yeniden Karar Verilmek Üzere Dosyanın Mahkemesine Gönderileceği/Davaya İlk Açıldığı Şekilde Çekişmeli Boşanma Davası Olarak Devam Edilmesi Gerektiği)

4721/m.166

ÖZET : Mahkemece tarafların anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermeleri ve bu hususta beyanda bulunmaları üzerine boşanmalarına karar verilmiştir. Davalı süresinde verdiği istinaf dilekçesiyle; davacının sigortalı olarak çalıştığını, maaşının olduğunu, nafakaya ihtiyacının bulunmadığını belirterek hükmün nafaka yönünden kaldırılmasını ve mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Yargıtay kararlarına göre taraflar anlaşmalı olarak boşanmalarına yönelik beyanlarından hükmün kesinleşmesine kadar her zaman dönebilirler, bu durumda davaya ilk açıldığı şekilde çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmesi gerekeceği anlaşıldığından istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen karara karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan ve incelemenin duruşma yapılmadan karar verilmesi mümkün bulunan hallerden olduğu anlaşıldıktan sonra duruşmasız olarak yapılan inceleme neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

KARAR : Davacı mahkemeye vermiş olduğu Adli yardım talepli dava dilekçesi ile; 25 yıldır davalı ile evli olduklarını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek boşanmalarına, çocuğun velayetinin tarafına verilmesine, çocuk için aylık 500,00 TL , kendisi için 500,00 TL tedbir nafakasına, 30.000 TL tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece ön inceleme duruşması icra edilmiş, davacının gösterdiği tanıklardan bir tanesi dinlenmiş, tarafların anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermeleri ve bu hususta beyanda bulunmaları üzerine mahkemece tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere her yıl ÜFE oranında artmak üzere 600,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davalı süresinde verdiği istinaf dilekçesiyle; davacının sigortalı olarak çalıştığını, maaşının olduğunu, nafakaya ihtiyacının bulunmadığını belirterek hükmün nafaka yönünden kaldırılmasını ve mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Yargıtay kararlarına göre tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına yönelik beyanlarından hükmün kesinleşmesine kadar her zaman dönebilecekleri, bu durumda davaya ilk açıldığı şekilde çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmesinin gerekeceği anlaşıldığından istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

-İstinaf talebinin KABULÜNE,

-İlk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

-İstinaf peşin harcının istek halinde davalıya İADESİNE,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 1 ay içeresinde Yargıtay’a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere, 02.02.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

0 533 483 9313