Çalışan Kadının Nafaka Talebi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/19162 K. 2016/11637
T. 13.6.2016
• ÇALIŞAN KADININ NAFAKA TALEBİ ( Sürekli ve Yeterli Gelirinin Bulunduğu Boşanma Sebebiyle Yoksulluğa Düşmeyeceği – Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
• BOŞANMA DAVASI ( Davalı Kadının Çalıştığı – Sürekli ve Yeterli Gelirinin Bulunduğu Boşanma Sebebiyle Yoksulluğa Düşmeyeceği/Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddedileceği )
• YOKSULLUK NAFAKASI İSTEMİ ( Davalı Kadının Çalıştığı – Sürekli ve Yeterli Gelirinin Bulunduğu Boşanma Sebebiyle Yoksulluğa Düşmeyeceği/Davalı Kadının Yoksulluk Nafakası İsteminin Reddedilmesi Gerektiği )
4721/m. 166, 175
ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.

Yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasından davalı kadının çalıştığı, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Davalı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından, 7.7.2015 tarihli ek karar ve asıl hüküm yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Davacı erkek 30.6.2015 tarihinde temyiz talebinde bulunmuş; mahkemece, temyiz talebinin süresinde olmadığından bahisle, 7.7.2015 tarihli ek karar ile temyiz talebinin reddine ve kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir. Davacı, temyiz talebinin reddine dair ek kararı süresi içerisinde temyiz etmiştir. Davacı erkeğe gerekçeli kararın tebliği için çıkarılan mazbatada tebliğ memurunun adı ve soyadı ile görev ve sicil numarası gösterilmemiştir. Bu sebeple, davacı erkeğe gerekçeli karar tebliği usulsüzdür ( Teb. Kanunu m.23/9 ). Bu sebeple, mahkemenin 7.7.2015 tarihli ek kararın kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

2- )Davacı erkeğin esasa yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b- )Yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasından davalı kadının çalıştığı, sürekli ve yeterli gelirinin bulunduğu, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları kadın yararına oluşmamıştır. Davalı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. bentte gösterilen sebeple 7.7.2015 tarihli ek kararın kaldırılmasına, gerekçeli karara yönelik temyiz itirazlarının ise yukarda 2/b bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin ise yukarda 2/a bendinde gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.06.2016 tarihinde karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page