Mirasçıdan Mal Kaçırma Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Talepli Dava Dilekçesi

Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

*Bu dilekçeler örnekleme içindir. Her dava dilekçesi mutlaka konunun uzmanı bir avukat tarafından düzenlenmelidir. Basit gibi görünen her davada dahi mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların gözden kaçırılması hak kaybına neden olabilir.


NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : 1-(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres)

2-(Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres)

VEKİLİ : (Ad, Soyad, Sicil No., Adres)

DAVALI : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres)

KONU : Tapu iptali ve tescil istemini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR :

1- Muris, müvekkillerimizi miras paylarından mahrum etmek, mal kaçırmak amacıyla …… İli, …..…İlçesi, ……….. Mahallesi, …….… Ada, ……… Pafta, ……….. Parsel’de kain bağımsız bölümdeki taşınmazı, kendisine daha yakın bulduğu büyük oğluna bağışladığı halde tapuda satış göstermiştir.

2- İşlemin muvazaalı olduğu açıktır. Bu durumda tapuda davalı taraf adına kayıtlı bulunan taşınmaza ait tapu kaydının iptali ile müvekkillerimizin miras payları oranında adlarına tescilini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : …../……./…… tarihli tapu kaydı ve her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : 6098 sayılı Kanun’un 19. Maddesi, 4721 sayılı Kanun’un 1025. maddesi ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Arz edilen nedenlerle, bağış işlemini tapuda satış gibi göstermek suretiyle yapılan muvazaa nedeni ile tapuda karşı taraf adına kayıtlı bulunan …..… İli, ………İlçesi, ………. Mahallesi, ………. Ada, ……… Pafta, ……… Parsel’de kain taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerimizin miras payları oranında adlarına tescili, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesi yönünde karar verilmesini, bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)