Dosya Yargıtay’dayken Davadan Vazgeçilmesi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

Davadan vazgeçme, yani feragat, davacının talep sonucundan kısmen ya da tamamen vazgeçmesidir.

Davadan vazgeçme, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/19602
K. 2015/21131
T. 25.11.2015
• MAL REJİMİNİN TASFİYESİ VE ALACAK DAVASI ( Mahkemece Karar Verilerek Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Tarafından Davadan Feragat Edildiğine Ve Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Yerel Mahkeme Kararının Bozulması Gerektiği )
• FERAGAT ( Mal Rejiminin Tasfiyesi/Mahkemece Karar Verilerek Davadan El Çekildikten Sonra Temyiz Aşamasında Davacı Vekili Tarafından Davadan Feragat Edildiğine Ve Feragat Hakkında Karar Verme Yetkisi Yerel Mahkemeye Ait Bulunduğuna Göre Vaki Feragat Hakkında Bir Karar Verilmek Üzere Yerel Mahkeme Kararının Bozulacağı )
6100/m.307,310,311
ÖZET : Dava, mal rejiminin tasfiyesi ile alacağın tahsili istemine ilişkindir.Karar davacı vekili tarafından temyiz edildikten sonra vekaletnamesinde davadan ve kanun yollarından feragat yetkisi bulunan davacı vekili davadan feragat etmiştir.Feragat ve kabul hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Feragat kesin hükmün sonuçlarını doğurur, feragat edilmekle dava son bulur.Mahkemece karar verilerek davadan el çekildikten sonra temyiz aşamasında davacı vekili tarafından davadan feragat edildiğine ve feragat hakkında karar verme yetkisi yerel mahkemeye ait bulunduğuna göre vaki feragat hakkında bir karar verilmek üzere yerel Mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

DAVA : H. G. ile A. S. aralarındaki katkı payı alacağı davasının reddine dair Ankara 2. Aile Mahkemesi’nden verilen 26.02.2015 gün ve .. sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili mal rejiminin tasfiyesi ile davalıdan alacağın tahsilini talep etmiş; davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Karar davacı vekili tarafından temyiz edildikten sonra 03.11.2015 tarihli dilekçe ile vekaletnamesinde davadan ve kanun yollarından feragat yetkisi bulunan davacı vekili davadan feragat etmiştir.

HMK’nun 307. maddesine göre feragat davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Aynı Kanun’un 310. maddesine göre feragat ve kabul hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Yine 311. maddesi hükmüne göre; feragat kesin hükmün sonuçlarını doğurur, feragat edilmekle dava son bulur.

Mahkemece karar verilerek davadan el çekildikten sonra temyiz aşamasında davacı vekili tarafından davadan feragat edildiğine ve feragat hakkında karar verme yetkisi yerel mahkemeye ait bulunduğuna göre vaki feragat hakkında bir karar verilmek üzere yerel Mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre işin esasına yönelen temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, taraflarca HUMK’nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir