En İyi Miras Avukatı

Takip edin

Uygulamada miras problemlerinin çözümü için hangi davanın açılması konusunda kuşku duyulduğunu gözlemlemekteyim. Miras çekişmeleri, açılabilecek çok çeşitli davalarla çözülebilmektedir. Ancak her bir davanın şartları diğerinden farklıdır. Miras hukukunda süreler çok önemlidir, bu nedenle hatalı bir davanın açılması hak kayıplarına neden olabilmektedir.

En iyi miras avukatı, miras çekişmesini doğru olarak çözümleyebilen, sorunu teşhis edebilen ve bu sorunun çözümü için doğru davayı doğru yöntemle açan avukattır. Miras davaları, diğer davalar gibi, kısa sürede çözüme kavuşmamaktadır, bu nedenle bu davaların iyi şekilde takibi de gerekmektedir.

En iyi miras avukatı örnek olarak aşağıdaki amaçlarla şu davaları açacaktır:

  • Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi: Mirasçılık hak ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurmak yoluyla mirasçılık belgesi düzenlenir. Mirasçılık belgesi mahkemece verilmiş olsa bile kesin bir kanıt hükmünü taşımaz. Bu belgenin iptali her zaman istenebilir, yenisinin düzenlenmesi için her zaman başvuru yapılabilir. Mirasçılık belgesinin verilmesi için ölüm tarihinden itibaren süre sınırı olmaksızın başvuru yapılabilir.
  • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası: Miras bırakacak olan kimse, mirasçısını, miras hakkından yoksun etmek amacıyla gerçekte bağışlamak istediği tapu siciline kayıtlı taşınmaz malını satmış gibi göstermişse, bu durumda muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılır. Bu dava türü, kanunda yazmamaktadır, Türk Hukuku’na 1.4.1974 -1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile girmiş bir dava, hak arama yoludur. En sık karşılaşılan davalardan biridir. Bu dava miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir, miras bırakan sağ iken bu dava açılamaz, ölüm tarihinden itibaren bir zaman kısıtlaması olmaksızın bu dava açılabilir. Yani bu davanın açılması için 10 yıl ya da 20 yıl gibi bir zaman kısıtı yoktur.
  • Tenkis davası: Miras bırakan kişinin, mirasçılarının saklı paylarını zedeler şekilde ölüme bağlı ya da sağlararası tasarruflarına karşı açılan davaya tenkis (indirme) davası adı verilir. Tenkis davası ile saklı paylı mirasçının miras payını alabilmesi amaçlanır.
  • Denkleştirme davası : Miras bırakanın sağlığında miras payına mahsuben vermiş olduğu bir malın terekeye geri dönmesini sağlamak amacıyla açılan davadır. Mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde vasiyetnamenin açılmasından itibaren 10 yıl içinde açılması gerekir. Mirasın paylaşılmasından itibaren 10 yıl içinde bu dava açılabilir. Terekenin paylaşılmasına başlanılmadan bu dava açılamaz. Kural olarak denkleştirme, mirasçılar arasında yapılacak paylaştırma sırasında istenebilir.
  • Miras sebebiyle istihkak davası : Örneğin terekeden mal saklayan veya bölüşme dışında bırakan mirasçı ya da üçüncü kişiye karşı açılabilen bir dava türüdür. Davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde miras bırakanın ölümünün ya da vasiyetnamenin açılmasının üzerinden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
  • Vasiyetnamenin iptali talebi: Bir vasiyetnamenin kanunun öngördüğü şekilde yapılmamış olması ya da vasiyet ehliyetinden yoksunluk nedeniyle vasiyetin iptali amacıyla açılan davadır. Vasiyetname, ancak dava yoluyla iptal olunabilir, kendiliğinden hükümsüz hale gelmez.
  • Ölüme bağlı tasarrufun iptali davası: Miras bırakanın ölümünden itibaren 1 – 10 ve 20 yıllık zamanaşımı süreleri mevcuttur.
  • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası:  Vasiyet olunan malın mülkiyetinin vasiyet alacaklısına devrini sağlamak üzere açılan bir davadır.
  • Bunların dışında miras davalarını, miras ortaklığına temsilci atanması davası, vasiyetnamenin açılıp ilgililere okunması davası, miras sözleşmesinin ortadan kaldırılması davası, alacaklılar tarafından açılan mirasın reddi tasarrufunun iptali davası, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin tespiti davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası ve miras paylaşım sözleşmesinin iptali davası gibi davaları sayabiliriz. Miras için açılabilecek davalar, bu saydıklarımla sınırlı değildir.

En iyi miras avukatı, yukarıda da belirttiğim gibi, hukuki uyuşmazlığı en iyi tanımlayıp miras çekişmesinin çözümü için en doğru davayı açan, açtığı davasını takip eden avukattır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

0533 483 9313