Gayrimenkul Davalarına Bakan Avukatlar

Takip edin

Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar dendiğinde öncelikle gayrimenkul kelimesinin anlamına bakılmalıdır. Gayrimenkul kelimesi Türkçe’ye Arapça’dan geçmiş bir kelimedir. Arapça’daki nakil (taşımak) sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk önekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelir. Gayrimenkul kelimesinin eş anlamlısı taşınmazdır.

gayrimenkul-davalarina-bakan-avukatlar
Gayrimenkul davalarına bakan avukatlar

Gayrimenkul hukuku ise taşınmazlarla ilgili hukuki sorunları çözümler. Ortaklığın giderilmesi, tapu iptali ve tescil davaları, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kamulaştırma davaları, men’i müdahale davaları, ecrimisil davaları ile kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar gayrimenkul hukuku alanına girmektedir. gayrimenkul davalarına bakan avukatlar

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) denir.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Genellikle mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapılan işlemler nedeniyle açılan bir dava türüdür. Muvazaa nedeniyle diğer mirasçılar aleyhine açılmaktadır.gayrimenkul davalarına bakan avukatlar

Yine vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptali ve tescili davası açılabilir.

Tapu iptali ve tescili davası sahtecilik nedenine dayalı olarak da açılabilir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, üzerine taşınmaz inşa edilecek arsanın %30 – %70’i arasındaki bir miktarının taşınmazın inşaası karşılığında müteahhite devredildiği sui generis, karma yapılı bir sözleşmedir.gayrimenkul davalarına bakan avukatlar

Elatmanın Önlenmesi Davaları

Elatmanın önlenmesi davaları bir kişinin adına olan taşınmazın haklı bir sebebe dayanmaksızın bir başka kişi tarafından kullanılması durumunda açılabilecek bir dava türüdür.gayrimenkul davalarına bakan avukatlar

Bilindiği üzere; T.M.K.’nun 683.maddesine dayalı elatmanın önlenmesi istekli davaların konusunu haksız eyleme dayalı tasarrufların oluşturduğu kuşkusuzdur. Eylem kimin tarafından yapılırsa, davanın ona yönelik olarak açılması ve sonucundan onun sorumlu tutulması asıldır. Taşınmazın bir başkası tarafından da tasarruf edilmesi ya da kullanıma sunulması o yeri haklı ve geçerli bir nedene dayalı olmaksızın tasarruf edenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı da açıktır.

Öte yandan; 6100 Sayılı HMK’nun 297/2 maddesindeki düzenlemede “… taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan bu düzenleme karşısında uyuşmazlığın çözümlenmesine karar veren mahkemenin, davanın kanıtlanması durumunda infaza elverişli ve isteğe uygun karar vermesi kamu düzenini de ilgilendirmesi sebebiyle kendiliğinden göz önüne alınması da zorunludur.

Ecrimisil Davaları

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN