Gelini Hakkında Dedikodu Çıkaran Kaynana Tazminat Öder

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

4. Hukuk Dairesi         2016/11541 E.  ,  2017/886 K.

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 22/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 25/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı; kayınvalidesi olan davalının, altınlarını çaldığından bahisle kendisini hırsızlıkla itham ettiğini, etrafta bu şekilde dedikodu yaparak kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek manevi tazminat talep etmiştir.
Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamından; davalının, altınlarının çalınmasıyla ilgili olarak gelini olan davacıyı suçladığı, bu kapsamda davacının yaşadığı mahallede dedikodu çıkardığı, gerek boşanma davasında, gerekse mahkemece dinlenen tanık beyanlarından anlaşılmaktadır. Şu durumda davacının kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi zararının oluştuğu kabul edilerek davacı yararına uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4 thoughts on “Gelini Hakkında Dedikodu Çıkaran Kaynana Tazminat Öder”

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'