Gizlice Ses Kaydı Suç mudur?

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2015/4267 K. 2015/18746 T. 2.12.2015

Dosya kapsamına göre; resmi nikahlı eşi olan mağdur Neslihan’ın sadakatinden kuşkulanan ve aldatıldığını düşünen sanık Ferhat’ın, henüz boşanma davası açılmadığı ve mağdurla fiilen birlikte yaşadıkları dönemde, ortak konutun mutfak kısmına ses kayıt cihazı yerleştirip, mağdurun başka bir erkekle yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini gizlice kayıt altına alarak, şüphelerini doğrular nitelikteki bu kaydı, eşine dinletip ailevi sorunlarını çözmek ya da boşanma davası açıp iddialarına delil olarak mahkemeye sunmak yerine, önce kayınvalidesine gizlice dinletip, ona, dinlediklerini kimseye anlatmamasını, daha önce açılan boşanma davasından vazgeçilmesi için mağdurun hesabına yatırdığı paranın tarafına verilmesi ve çocuğunun velayetinin kendisinde kalması halinde eşinden sorunsuz şekilde boşanacağını; aksi takdirde, ses kaydını herkese dinleteceğini söyledikten sonra, kayınvalidesinin aralarında geçen konuşmaları ve dinlediklerini kayınpederine aktarmasını müteakip, telefonla görüştüğü kayınpederine, tarafına 20.000,00 TL tutarında para verilmemesi halinde ses kaydını çoğaltarak, ortak tanıdıklarına ve akrabalarına dağıtıp kendilerini rezil edeceği tehdidinde bulunmasından dolayı üzerine atılı TCK’nın 132/2. maddesindeki haberleşmenin gizliliğini ihlal ve aynı Kanun’un 107/2. maddesindeki şantaj suçlarının sübut bulduğuna ve eylemlerin hukuki nitelendirmesine yönelik yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.


T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2015/1063 K. 2015/11303 T. 22.06.2015

Sanıklardan… ile katılan… karı koca oldukları ve 2006 doğumlu müşterek çocukları olduğu, sanık … ise sanık … kız kardeşi olduğu ve bir süreliğine müşterek çocuk … bakmak üzere sanık .. ile katılan .. ikamet ettikleri evde kaldığı, bu dönem içerisinde, müşterek çocuk … katılan tarafından kötü muamelede bulunulduğunu gören sanık .., abisi olan sanık … talimatıyla, … ve annesi olan katılan arasındaki konuşmaları kayda aldığı, bahse konu ses kayıtlarının CD’ye aktarıldıktan sonra, sanık… tarafından, katılana yönelik şiddetli geçimsizlikten açılan boşanma davasına delil olarak sunulduğu olayda,

Sanıkların, konuşma içeriklerini kaydedip, bu kaydı içeren CD’yi, görülmekte olan dava dosyasına delil olarak vermesi biçimindeki eylemlerinde, konuşma içeriklerinde katılanın özel hayatına ait bir kayıt bulunmadığı dikkate alındığında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu değil, TCK’nın 133/1. maddesinde düzenlenen kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu kapsamında değerlendirilebilir ise de, görüşme ayrıntıları dökümünü üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına dair hakklarında bir iddia ileri sürülmeyen sanıkların, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacını taşıyan eylemlerinde, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmedikleri anlaşılmakla, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.


T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/11623 K. 2015/20 T. 12.1.2015

Sanık savunması, katılanın beyanı, ses kayıtları çözümüne ilişkin bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; sanığın, eşiyle arasındaki boşanma davasında tanıklık yapan ve aynı zamanda bacanağı olan katılanın, duruşmada, eşinin başka bir kişiyle ilişkisi olduğunu bildiği halde ilişkiyi bilmediğine dair yalan beyanda bulunarak suç işlediğini ispat etmek amacıyla, katılanla yaptığı telefon görüşmesinde, katılana özel olarak sorular sorarak, katılanın cevaplarını ve aralarındaki tüm konuşmaları cep telefonuyla gizlice kayda aldığı, bilahare ses kayıtlarını CD’ye aktarıp C.Başsavcılığına ibraz ederek katılan hakkında yalan tanıklık suçundan şikayetçi olduğu ve kayıtları boşanma davasına da delil olarak sunduğu olayda; sanığın, bir daha delil elde etme olanağının bulunmadığı bir durumda iken, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin muhafazasını sağlamak için değil, önceden hazırlıklı ve planlı şekilde, katılan hakkında C.Başsavcılığına yapacağı şikayete ve boşanma davasına delil oluşturmak amacıyla hareket ederek gizlice kayıt yapıp, bu ses kayıtlarını içerir CD’yi, adli makamlara delil olarak sunduğu, somut olayda, sanığın, hukuka uygun davrandığının kabul edilemeyeceği cihetle, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla, mahkumiyetine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiş, tebliğnamedeki bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'