Kira Alacağı Davası Dilekçe Örneği

Kira alacağının tahsili için bazı durumlarda dava açılması gerekmektedir. Kanuna göre, kira alacağının tahsili davası sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girmektedir. Bu nedenle bu tür davalar sulh hukuk mahkemesinde açılmaktadır.

Bununla birlikte kira alacağının tahsili için sözleşme ile icra takibine de geçilebilmekte bu takibe yapılacak bir itirazın kaldırılması için icra hakimliğine de başvurulabilmektedir.

Sitemizde görebileceğiniz tüm dilekçeler, örnek olması amacıyla konulmuştur. Dilekçelerin her birinin konuya hakim bir avukat tarafından yeniden yorumlanması, somut olaya uyarlanması gerekir. Bir kelime ile dava kazanılıp, kaybedilebileceğini lütfen aklınızdan çıkarmayınız.


………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeni ile Tahliye ve Alacak Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ                 : …………….. TL
AÇIKLAMALAR              :
  1. …./…../………. tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesi gereğince mülkiyeti müvekkile ait olan, ……. ili, ………. ilçesi, … Blok, … Numaralı dairede davalı kiracı olarak oturmaktadır.
  2. Kiracı ile müvekkilimin yapmış olduğu kira sözleşmesi gereğince, kiracı ödemesi gereken, ……..aylarına ait toplam ….. Türk Lirası kira borcunu ödememiştir. Ayrıca kiracının ödemesi gereken, ……… Türk Lirası ortak giderleri de yatırmamıştır.
  3. Davalıya, ……..(…). Noterliğinden …/…/… tarih ve … yevmiye no.lu ihtarname de keşide edilmiştir.
  4. Davalının taşınmazı boşaltması, kira borcu ile ortak giderleri ödemesi hususunda kiracı ile defalarca yapılmış olan görüşmeler olumlu bir netice vermediğinden bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                         :  Kira sözleşmesi, ihtarname ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER      :  TBK. md. 315 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, kira sözleşmesi gereğince yapması gereken ödemeleri yapmayan kiracının tahliyesine, … Türk Lirası kira bedeli ile, kiracı tarafından ödenmesi gerekirken, müvekkilimin ödemiş olduğu  … Türk Lirası ortak giderin davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'