Kira Alacağı Davası Görevli Mahkeme

Takip edin

Kira sözleşmesinden, kira ilişkisinden doğan alacak davaları ile ilgili olarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmaktadır.

Bu özel kanun maddesi gereğince,dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve buna karşılık olarak açılan davalarda alacak davalarının değerine bakılmaksızın tamamı, sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girmektedir. 


T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/4996
K. 2012/8562
T. 7.6.2012
KİRA ALACAĞI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME (Görev Dava Değerine Göre Belirleneceği – 01.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 S. HMK’nın Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davalarında Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
• YARGI YOLU VE GÖREVE İLİŞKİN HÜKÜMLER (Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki Tarihte Açılmış Davalarda Uygulanamayacağı Düzenlendiğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde Açılan Maddi Tazminatla İlgili İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
KİRA ALACAĞI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat – Görev Dava Değerine Göre Belirleneceği/01.10.2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 S. HMK’nın Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davalarında Değerine Bakılmaksızın Sulh Mahkemelerinin Görevli Olduğu )
6100/m.1/1, 4
1086/m.8
ÖZET : Dava, kiracı tarafından kiralayan aleyhine açılan tazminat istemine ilişkindir. Alacak davalarında görev dava değerine göre belirlenir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın kira ilişkisinden doğan alacak davalarında değerine bakılmaksızın Sulh Mahkemelerinin görevli olduğu düzenlenmiş ise de; bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümlerinin, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış davalarda uygulanamayacağı düzenlendiğinden Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 10.000 TL maddi tazminatla ilgili, işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tazminat davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kiracı tarafından kiralayan aleyhine açılan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi üzerine, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  • Davacı vekili, dava dilekçesinde, müvekkili ile davalı arasında 04.03.2010 tarihinde K… ilçesi S… P… adresindeki Belediye kantarı ve yükleme rampasının kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesinin yapıldığını
  • ve müvekkilinin sözleşme gereği 4.860,00 TL bedelle 3 yıllığına taşınmazı kiraladığını,
  • müvekkilinin rızası dışında taşınmazın davalı idare tarafından tadilat yapılarak çöp nakliyesi rampası haline getirilmesi nedeniyle müvekkilinin işini yapmasını engellediğini,
  • davalı idare tarafından sürekli çöp naklinin yapılması nedeniyle kiralanandan yararlanmanın mümkün olmadığını,
  • söz konusu kiralananın kullanımının sezonluk olması ve idare tarafından haksız şekilde kullanım nedeniyle sezon boyunca hiçbir gelirin elde edilemediğini ileri sürerek, müvekkilinin sözleşme sonrası yatırdığı Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kiralar dışındaki müdahalenin yapıldığı Haziran ayından dava tarihine kadarki döneme ait kira bedellerini ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına tedbiren karar verilmesini,
  • fahiş olan kira bedelinin indirilmesini,
  • fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000 TL maddi zararın haksız fiil tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece dava kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası olduğundan, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Dava, 09.02.2011 tarihinde açılmış olup, dava tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK’ya göre alacak davalarında görev dava değerine göre belirlenir.

Bu ana kuraldan farklı olarak HUMK’nın 8. maddesi II. bendine göre, “dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi veya tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve buna karşılık olarak açılan davalar” dava konusu şeyin değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine girmektedir.

Buna göre, HUMK’nın 8. maddesi II. bendi gereğince tahliye, akdin feshi davaları ile birlikte açılan kira alacağı ve tazminat davaları Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Sadece kira alacağı ve tazminat istemi halinde dava konusu alacağın miktarına göre görevli mahkeme belirlenir. Davacı, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 10.000 TL maddi tazminatın tahsilini talep etmiştir.

Bu davalara bakma görevi genel hükümler çerçevesinde dava değerine göre Asliye Mahkemeleridir.

Her ne kadar 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 4. maddesinde; “…kira ilişkisinden doğan alacak davalarında değerine bakılmaksızın” Sulh Mahkemelerinin görevli olduğu düzenlenmiş ise de 6100 sayılı HMK’nın geçici 1/1 maddesinde, “bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümlerinin, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış davalarda uygulanmayacağı” düzenlenmiştir. Bu nedenle mahkemece işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA ), istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 07.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN