KOOPERATİF DAVASI KOOPERATİF ORTAĞI OLMAYAN KİŞİNİN AİDAT BORCUNDAN SORUMLULUĞU

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/6275 K. 2010/6472 T. 7.6.2010

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Mersin 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30.10.2008 tarih ve 2008/321 – 2008/1613 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı avukatı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı avukatı, davalının müvekkili kooperatifin ortağı olduğunu, aidat borcunu ödememesi nedeniyle girişilen icra takibine itiraz etmesi nedeniyle takibin durduğunu, davalının konut satın aldığı eski ortakların başvurusu üzerine yönetim kurulu kararıyla kooperatif ortaklığına alındığını, alacağın genel kurul kararına dayandığını ileri sürerek, davalının haksız itirazının iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı avukatı, müvekkilinin kooperatifin ortaklarından daire satın aldığını ancak kooperatif ortaklığını devralmadığını, kooperatif yönetim kurululun tek taraflı iradesiyle müvekkilini ortaklığa kabul etmesinin hukuki sonuç doğurmayacağını savunarak, davanın reddiyle kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının kooperatif ortağı olan kişilerden taşınmaz satın aldığı ancak ortaklık payını devralmadığı, taşınmaz satışının ortaklık payının devri anlamına gelmediği, kooperatif ortağı olmayan davalının aidat borcundan sorumlu olmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 07.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir