Miras Avukatı

Miras Avukatı Yasin GİRGİN

miras avukatı, miras hukuku, miras hukuku avukatı, miras danışma hattı, miras hukuku uzman avukat, en iyi miras avukatları, tc miras hukuku, miras hukuku 2020, miras hukuku davaları, türk miras hukuku, miras avukat, veraset avukatı, miras davası avukatı, avukat miras hukuku, miras davasına bakan avukatlar, miras hukukunda en iyi avukat, veraset hukuku, ünlü miras avukatları, miras davalarına bakan avukatlar


Mirasçılar kimlerdir, mirastan ne kadar ve nasıl pay alırlar?

Türk Miras Hukuku, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 3. Kitabının 1. Kısımında 495. maddeden başlayarak düzenlenmiştir.

Kanunu’na göre;

  • mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Yani çocuklarıdır.

Kanunumuz, çocukları özevlatlık ; evlilik içi veya evlilik dışı; ya da kız-erkek olarak ayırmamıştır. Tüm çocuklar eşit olarak mirasbırakana mirasçı olurlar. Ancak evlat edinen kişi evlatlığına mirasçı olmaz.

Bir kimsenin çocukları kendisinden önce ölmüşse, torunları kendisine mirasçı olur. Eğer bir kimse, çocuğu olmadan ölmüşse bu durumda bu kişinin ana-babası kendisine mirasçı olur.

Çocuksuz olarak vefat eden kişinin ana-babası da kendisinden önce ölmüşse bu durumda teyzesi, halası, amcası, dayısı varsa bu kişiler onun mirasçısı olur.

Ölen kişinin eşi ve çocuğu varsa, mirasın 1/4’ünü eşi alır. Çocuğu yoksa eşi, mirasın 2/4’ünü alır, geri kalanı ana-babasına verilir.

Arkasında mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirası Devlet’e kalır.

Vasiyetnameyi kimler yapabilir, vasiyetname nasıl yapılır?

15 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan herkes vasiyetname yapabilir. Yani kendisinin ölümünden sonra kalan mallarının nasıl paylaşılmasını istediğini belirleyebilir. Ancak miras sözleşmesi yapabilmek için ergin olmak ve kısıtlı olmamak gerekir.

Mirasbırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruf geçersizdir. Ancak, mirasbırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlamanın etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılır.

Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma hâlinde mirasbırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilir.

Mirasbırakan tüm mallarını istediği gibi vasiyet edebilir mi?

Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Tasarruf edilebilir kısım, terekenin mirasbırakanın ölümü günündeki durumuna göre hesaplanır.

Saklı pay oranları ise şu şekildedir:

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

Mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.

Mirasbırakanın sağlığında bağışladıkları mallar ne olur?

Mirasbırakanlar, mirasçılarından bazılarına daha çok bazılarına daha az miras bırakmak için yahut başka bazı nedenlerle henüz hayattayken mallarını bağışlayabiliyorlar. Bu durumda, hayattayken yaptıkları bağışlar için diğer mirasçılar adına tenkis davası açıyorum.

Mirasbırakanın kendi ölümünde ödenmek üzere üçüncü kişi lehine hayat sigortası sözleşmesi yapması veya böyle bir kişiyi sonradan lehdar olarak tayin etmesi ya da sigortacıya karşı olan istem hakkını sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla karşılıksız olarak üçüncü kişiye devretmesi hâlinde, sigorta alacağının mirasbırakanın ölümü zamanındaki satın alma değeri terekeye eklenir.

Bir kişiyi mirasçılıktan çıkarmak mümkün müdür?

Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse ve/veya mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir. Ayrıca mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir.

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Ancak mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

Mirastan feragat etmek mümkün müdür?

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.

Mirasçılardan Mal Kaçırılması Halinde Hangi Davalar Açılabilir?

Mirasçılardan mal kaçırılması halinde, miras payı oranında tapu iptal ve tescil davası açılabileceği gibi muvazaanın ispat edilmesi halinde haksız işgal tazminatı (ecrimisil) da istenebilir. Bu konuda geniş bilgi için mirasçıdan mal kaçırma davası başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.