Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Avukat Yasin GİRGİN
Takip edin

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçı olmadığı halde terekeyi veya bazı tereke mallarını mirasçıymış gibi elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hak ileri sürülerek açılan davaya verilen addır.

Mirasçılar mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Bunun yanında mirasçılar, mirabırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olurlar.

Atanmış mirasçılar da mirastan olan haklarını mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar.

Miras sebebiyle istihkak davası mirasın açılmasıyla birlikte mirasçının şahsında doğan bir davadır.

Miras sebebiyle istihkak davası özel bir talep hakkını içeren eda davası niteliğindedir. Davacı haklı görülürse dava konusunun davacıya teslimine karar verilir. Miras sebebiyle istihkak davası külli bir davadır. Tüm tereke mallarının terekeye dönüşünü sağlar.

Miras sebebiyle istihkak davası konusu terekede yer alan ayni haklar ile diğer haklardan oluşur. Bu dava terekenin tamamı için açılabileceği gibi terekenin bir bölümü için de açılabilir.

Terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kişiye karşı açılacak bu davada davacı olmak isteyen yasal veya atanmış mirasçı, mirasçılıktaki üstün hakkını ispat etmelidir:

TMK 637/1:

“Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.”

Miras sebebiyle istihkak davasında hakim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözmelidir.

Miras sebebiyle istihkak davası
Miras sebebiyle istihkak davası

Davacının talebinin olması halinde hakim, yasal veya atanmış mirasçının üstün haklarının korunması için gerekli her türlü tedbiri almaya da yetkilidir. Örneğin davalının teminat göstermesini isteyebilir, tapu kütüğüne şerh verilmesini isteyebilir.

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır. Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması davaları da mirasbırakanın yerleşim yerinde görülür.


Bu yazılarımızı okumanızda yarar var:

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'0 533 483 9313