NAFAKA NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Nafaka Nedir?

Yemek içmek, geçinmek için gerekli şeylerin tümüne nafaka adı verilir. Bir kimsenin geçirdirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere mahkeme kararıyla verdiği aylık bedele de nafaka adı verilmektedir.

Nafakanın Çeşitleri Nelerdir?

Nafakanın 4 çeşidi bulunmaktadır. Kadın için verilen nafakaya yoksulluk nafakası, ergin olmayan çocuk için verilen nafakaya iştirak nafakası, ihtiyaç içindeki akrabaya verilen nafakaya yardım nafakası ve boşanma davası açılmadan ya da boşanma kararı verilene kadar ödenmesi kararlaştırılan nafakaya da tedbir nafakası adı verilir. Bu yazıda yoksulluk nafakasına detayları ile göz atacağız.

I. Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk nafakasının ana şartı nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olmasıdır. Peki ama kanunda belirtilen bu “yoksulluğa düşme” ne anlama geliyor? Bunun cevabı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 7.10.1998 tarihli bir kararında verilmiştir. Bu karara göre, eğer bir kişi yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak derecede gelir sahibi değilse bu kişi yoksul kabul edilmektedir.

Geçimini kendi mali kaynakları ve çalışma gücüyle sağlama imkanı bulunmayan eşin yoksulluğa düşeceği kabul edilir. Önceki Medeni Kanunu’muzda “büyük bir yoksulluğa düşme” aranıyordu, ancak bu kural değişmiştir, yoksulluğa düşecek olmak yeterli kabul edilmektedir.

Kanun, yazım dili yönünden kadın ve erkeği ayırmamıştır. Yani eşlerden kadın taraf da erkek taraf da yoksulluğa düşebilir. Bu açıdan kanunun dili eşitlikçidir.

a.Kira Geliri Olan Kadın Yoksulluk Nafakası Alabilir mi?

Nafaka isteyen eş, çalışmıyorsa ve kira ya da benzeri bir geliri de yoksa yoksulluk nafakası talep edebilir. Buna karşılık, kendine ait taşınmazları olan, bunlardan yeterli miktarda gelir elde eden taraf yoksulluk nafakası talep edemez:

“Dosyada mevcut ekonomik sosyal durum araştırmalarından, davacı-karşı davalı kadına ait gayrimenkullerin ve kira gelirinin bulunduğu, kadının boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği toplanan delillerden anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. madde koşulları oluşmamıştır.” 2. Hukuk Dairesi 2020/6022 E.  ,  2021/2045 K. 

“Yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasına ve toplanan diğer delillere göre davalı-davacı kadının ev hanımı olduğu ve babasına ait evde oturduğu, kira vermediği, Kuşadası’nda arsa vasfında bir yazlığı, İstanbulda depolu dükkan vasfında bir taşınmazı bulunduğu görülmekle, bu taşınmazların değerinin ve taşınmazlardan kira geliri bulunup bulunmadığının araştırılarak, kadının mal varlığının kendisini yoksulluktan kurtaracak değerde olup olmadığının tespiti ve sonucuna göre yoksulluk nafakası (TMK m. 175) istemi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” 2. Hukuk Dairesi 2020/6227 E.  ,  2021/1502 K.

“Mahkemece davacı- karşı davalı kadının boşanmakla yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ise de; dosya kapsamında davacı-karşı davalı kadının kira gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Ancak mahkemece, davacı-karşı davalı kadın adına kayıtlı taşınmaz ya da taşınmazlar ile kira geliri konusunda bir araştırma yapılmamıştır. Ayrıca davalı-davacının gelir durumunun da tam olarak belirlenmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacı-karşı davalı kadının, adına kayıtlı varsa taşınmazının ve kira gelirinin belirlenerek, tarafların usulünce ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak, elde edilen ve dosya içerisinde bulunan tüm deliler birlikte değerlendirilerek, davacı-davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi ile gerçekleşecek sonucuna göre yoksulluk nafakası istemi hakkında karar verilmesi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2020/6740 E. , 2021/681 K.

b.Çalışan, Düzenli İşi ve Geliri Olan Kadın Nafaka Alabilir mi?

Çalışan kadın, işi olan kadının yoksulluk nafakası alması için çalışması karşılığında elde ettiği gelirin kendisini yoksulluktan kurtarmayacak seviyede olması ve erkeğin gelirinin de yüksek olması gerekir. Yapılacak iş öncelikle çalışan kadının düzenli bir gelirinin bulunup bulunmadığının, bu gelirinin kendisini yoksulluktan kurtaracak seviyede olup olmadığının tespitidir.

“Davalı kadın hakkında kolluk tarafından yapılan ilk araştırmada herhangi bir işte çalışmadığı rapor edilmiş ise de; dosya içerisinde bulunan sosyal inceleme raporunda iş buldukça çalıştığının belirtildiği, yine 18.09.2019 tarihli kolluk araştırma tutanağında asgari ücretle mobilyacıda çalıştığının belirlendiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple davalı kadının sosyal ve ekonomik durumunun kendisinden sorulması, gerektiğinde yeniden usulünce ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılması, çalışmadığının belirlenmesi halinde kendi rızası ile işten ayrılıp ayrılmadığı, çalıştığının belirlenmesi halinde ise geliri araştırılmak suretiyle boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi ve gerçekleşecek sonuca göre davalı kadının yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/5304 E.  ,  2021/7526 K.

“Davacı-davalı kadının çalıştığı, düzenli ve sürekli gelirinin bulunduğu, boşanmakla yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Öyleyse Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi şartları kadın lehine oluşmamıştır. Davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/1424 E.  ,  2021/2909 K.

c. İşyeri Sahibi Kadın Yoksulluk Nafakası Alabilir mi?

“Mahkemece, davacı kadının kahvaltı salonu işlettiği ve sabit gelirinin olmadığı, babasından kalan evde oturduğu, kira ödemediği, babasından kalan hisseli malların bulunduğu; erkeğin ise aylık 1.200 TL maaş aldığı, annesinin evinde oturduğu ve ve kira ödemediği görülmekle; davacı kadının boşanmakla yoksulluğa düşeceği belirtilerek lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ise de; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı kadının kahvaltı salonu işlettiği, babasından kalan malları olduğu bu haliyle kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde geliri olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. madde koşulları oluşmamıştır. Yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/3816 E.  ,  2021/5083 K.

d.Asgari Ücretle Çalışan Kadın Nafaka Alabilir mi?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.12.2014 gün, 2013/2-1364 esas – 2014/1082 sayılı kararına göre, asgari ücret bir kişiyi yoksulluktan kurtarmamaktadır. Bu nedenle asgari ücretle de çalışsa, yoksulluğa düzeşecek olan taraf yoksulluk nafakası alabilir:

“İlk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesince davacı-karşı davalı kadının asgari ücret seviyesinde ve sürekli geliri olduğu gerekçe gösterilerek yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacı-karşı davalı kadının asgari ücret seviyesindeki geliri kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir.” 2. Hukuk Dairesi         2021/7805 E.  ,  2021/8831 K.

“yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının asgari ücretle çalıştığı, davalı erkeğin ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığı (15 adet büyükbaş hayvan), iki aracının olduğu, durumunun çok iyi olduğu anlaşılmaktadır. Asgari ücret seviyesindeki gelir kişiyi yoksulluktan kurtarmaz (HGK 24.12.2014 tarih, 2013/2-1364 Esas-2014/1082 Karar sayılı kararı). Yoksulluk nafakası koşulları davacı kadın yararına gerçekleşmiş olup, erkeğin sosyal ve ekonomik durumu da göz önüne alınarak kadın lehine uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/6339 E.  ,  2021/7791 K.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının tekstil firmasında asgari ücret düzeyinde maaşla çalıştığı herhangi bir mal varlığının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Asgari ücret seviyesindeki gelir, kişiyi yoksulluktan kurtaramaz” 2. Hukuk Dairesi  2021/6504 E.  ,  2021/7799 K.

kadının asgari ücret düzeyinde gelirinin olduğu ve kira ödediği; erkeğin bir kamu kurumunda şöförlük yaptığı, maaş ve ikramiye gelirleri ile evi ve arabasının olduğu tespit edilmiştir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep edenin boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinin belirlenmesi gerekir (TMK m. 175/1). Dosya kapsamındaki sosyal ve ekonomik durum araştırma tutanağı ile diğer delillerin tetkikinden; boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru bulunmadığı anlaşılan kadının boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceğinin anlaşılması karşısında; yoksulluk nafakası talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir”  2. Hukuk Dairesi 2021/4798 E.  ,  2021/6821 K.

“Bozma sonrası yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasında kadının asgari ücret aldığı, 500 TL kira ödediği ve ortak çocuklarla yaşadığı tespit edilmiştir. Erkeğin 2015 yılında yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasına göre, 5000 TL kazandığı, kendi mülkünde oturduğu, evi ve dükkânının olduğu ve dosya kapsamında yer alan nafaka artırımı dava dosyası içindeki sosyal ve ekonomik durum araştırmasına göre de babası ile birlikte çalıştığı, babasının dükkânına ait malları her gün kamyonet ile pazarlara götürüp sattığı tespitleri yer almıştır. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep edenin boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinin belirlenmesi gerekir (TMK m. 175/1). Dosyanın tetkikinden, boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru bulunmadığı anlaşılan kadının boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceğinin anlaşılması karşısında; yoksulluk nafakası talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir” 2. Hukuk Dairesi   2021/6589 E.  ,  2021/6310 K.

e.Emekli Maaşı Olan Kadın Nafaka Alabilir mi?

Sadece emekli maaşı olan kadının bu maaşının kendisini yoksulluk seviyesinden kurtaracak düzeyde olmaması ve erkeğin gelirinin, mal varlığının yüksek olması halinde, emekli maaşı olan kadın da yoksulluk nafakası alabilir. Ancak kadının emekli maaşı yanında gayrimenkulünün bulunması yahut erkeğin de kendisininkine denk bir emekli maaşından ibaret geliri bulunması halinde yoksulluk nafakası talebi reddedilmektedir.

“davacı kadının emekli olup, yalnız yaşadığı, aylık 2.661 TL. maaş aldığı da belirtilmekle birlikte dosyada yaptırılan sosyal ve ekonomik durum araştırma tutanağından kadının memur emeklisi olup emekli maaşı aldığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadının sürekli ve kendisini yoksulluktan kurtaracak bir gelirinin olup olmadığı hususunda çelişki söz konusudur. Şu hale göre mahkemece, davacı kadının ekonomik ve sosyal durumu araştırılarak; sürekli ve yeterli gelirinin bulunup bulunmadığının ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi, gerçekleşecek sonuca göre davacının yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekir”  2. Hukuk Dairesi         2021/1325 E.  ,  2021/2740 K.

“davalı kadının emekli maaşı aldığı, davacı erkeğin ise asgari ücret düzeyinde gelirinin olduğu, ortak çocuk Yusuf’un baba yanında kaldığı, ihtiyaçlarının baba tarafından karşılandığı ve tarafların gelirlerinin birbirine denk olduğu tespit edilmiştir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davalı kadın yönünden Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/4784 E.  ,  2021/5892 K.

“tarafların emekli maaşı aldığı ve gelirlerinin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davalı kadın yönünden Türk Medeni Kanunu’nun 175 inci maddesi koşulları oluşmamıştır.” 2. Hukuk Dairesi 2021/6760 E.  ,  2021/8694 K.

“davacı-karşı davalı kadının emekli maaşı aldığı ve taşınmazı bulunduğu tespit edilmiştir. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davacı-karşı davalı kadın yönünden Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşulları oluşmamıştır.” 2. Hukuk Dairesi 2021/3212 E.  ,  2021/4844 K.

“davacı kadının emekli maaşı aldığı, …’da ve … de konut niteliğinde taşınmazları bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, Türk Medeni Kanunu’nun 175. madde koşullarının davacı kadın yararına gerçekleşmediği, kadının yoksulluğa düşmeyeceği sabittir.” 2. Hukuk Dairesi 2021/209 E.  ,  2021/2792 K.

f.Kendi İsteğiyle İşinden Ayrılan Nafaka Alabilir mi?

Yargıtay’a göre, kişi kendi isteğiyle işinden ayrılmışsa yoksulluk nafakası alamaz. Ancak, zorunlu olarak işinden ayrılmışsa ve çalışsa bile asgari ücret seviyesinde ücret alabilecekse, bu durumda işinden ayrılan kadın yoksulluk nafakası alabilir:

“Her ne kadar bölge adliye mahkemesince davacı-davalı kadının asgari ücret karşılığı çalışıyor iken kendi isteği ile çalıştığı iş yerinden istifa ettiği gerekçesiyle kadının yoksulluk nafakası (TMK m. 175) talebinin reddine karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı kadının ilkokul mezunu olup, çocukları ile beraber aylık 700,00 TL karşılığında kirada oturduğu, 96 model bir arabası dışında mal varlığının bulunmadığı, dosya kapsamındaki SGK kayıtlarına göre dava tarihinden sonra 2018 yılı Eylül ayında garson olarak işe girdiği ancak SGK’lı çalışmaları düzenli olmadığı gibi çalıştığı işinden istifa etmemiş olsaydı dahi almış olduğu asgari ücret düzeyindeki gelirin kendisini yoksulluktan kurtarmayacağı (HGK 24.12.2014 tarih 2013/2-1364 esas – 2014/1082 karar sayılı kararı) gözetildiğinde yoksulluk nafakası koşullarının somut olayda davacı-davalı kadın yararına gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı-davacı erkeğin sosyal ve ekonomik durumu da göz önüne alınarak kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakası takdiri gerekir” 2. Hukuk Dairesi         2021/7187 E.  ,  2021/8366 K.

g.Asgari Ücretle Çalışan Nafaka Öder mi?

Asgari ücretle çalışan erkeğin nafaka ödememesi için, kadının da kendisine yakın miktarda düzenli ve sürekli bir kazancının bulunması yani kadının da en az asgari ücretle çalışıyor olması gerekir:

“Mahkemece yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasında her iki tarafında asgari ücretle çalıştığı ve başkaca bir gelirlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı kadın ve davalı erkeğin gelirleri birbirine yakın aynı düzeydedir. Türk Medeni Kanunu’nun 175. madde koşullarının kadın yararına gerçekleştiğinden söz edilemez. Davacı kadın yararına yoksulluk nafakasına (TMK m. 175) hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” 2. Hukuk Dairesi 2021/7278 E.  ,  2021/8863 K.

h.Kadın ve Erkeğin Gelirlerinin Birbirine Denk Olması Halinde Yoksulluk Nafakası Ödenir mi?

Yargıtay birçok kararında iki tarafın gelirlerinin birbirine denk olması halinde yoksulluk nafakası verilmeyeceğini karara bağlamıştır:

“Bölge adliye mahkemesi tarafından kadının SGK kaydına göre aylık asgari ücret düzeyinde gelirinin bulunduğu ancak asgari ücretin kendisini yoksulluktan kurtarmayacağı gerekçesi ile kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ise de 2018 yılından kolluk tarafından yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasına göre erkeğin erkek kuaför dükkanı çalıştırdığı, aylık 2500-3000 TL. civarında gelirinin bulunduğu belirtilmiş olup, erkeğin çalıştırdığı dükkanın mülkiyetinin kendisine ait olup olmadığı, kira giderinin olup olmadığı güncel gelirinin ayrıntılı şekilde araştırılarak kadın ile gelirlerinin denk olup olmadığı hususunun değerlendirilerek yoksulluk nafakası (TMK m. 175) istemi hakkında bir karar verilmesi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2021/5068 E.  ,  2021/6909 K.

“Mahkemece yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasında her iki tarafında asgari ücretle çalıştığı ve başkaca bir gelirlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacı karşı davalı kadın ve davalı karşı davacı erkeğin gelirleri denk düzeydedir. Türk Medeni Kanunu’nun 175. madde koşullarının kadın yararına gerçekleştiğinden söz edilemez. Davacı karşı davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına (TMK m. 175) hükmedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” 2. Hukuk Dairesi 2021/2456 E.  ,  2021/5386 K.

i.Boşanma Davası Sonucunda Daha Ağır Kusurlu Çıkan Taraf Yoksulluk Nafakası İsteyemez

Yukarıda belirttiğim üzere, Medeni Kanun’un 175. maddesine göre, boşanma davası sonucunda bir eşin yoksulluk nafakası alabilmesi için öncelikle kusurunun diğer taraftan daha ağır olmaması gerekir. Diğer şart ise yukarıda belirttiğim üzere, nafaka talep eden tarafın yoksulluğa düşecek olmasıdır.

“Davacı-davalı kadın boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-davacı erkeğe göre ağır kusurlu olup, kadın yararına yoksulluk nafakasının koşulları oluşmamıştır. Bu nedenle, kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken” 2. Hukuk Dairesi 2021/4321 E.  ,  2021/6013 K.

j. Akıl Hastası Erkek Nafaka Öder mi?

Akıl hastası olan tarafa kusur yüklenemez:

“Dosyadaki belgelerden, davalı erkeğin akıl hastası olduğu ve kısıtlandığı anlaşılmaktadır. Akıl hastası olan erkeğin hareketleri iradi olmadığından, kendisine kusur yüklenemez.” 2. Hukuk Dairesi         2016/21327 E.  ,  2018/8948 K.

Ancak, nafakada, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmamaktadır. Bu durumda akıl hastası olan erkek, kadının kendisinden daha ağır kusurunun bulunmaması ve yoksulluğa düşecek olması durumlarında, mal varlığı ve geliri varsa, kadına yoksulluk nafakası öder.

“Davalı-davacı erkeğin akıl hastası olduğu, herhangi bir mal ve gelirinin bulunmadığı, engelli yardım aylığı aldığı anlaşılmaktadır. Muhtaç olması nedeniyle Devletten aylık alan davacı-davalı erkek aylık bağlanmasını gerektiren şartlar devam ettiği sürece yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulamaz.” 2. Hukuk Dairesi 2017/6206 E.  ,  2018/12146 K.

“Davalı erkeğin akıl hastası olduğu ve vesayet altına alındığı, hastalığı nedeniyle çalışamadığı ve babasının yardımı ile geçindiği, herhangi bir malvarlığı ve gelirinin bulunmadığı, ekonomik durumunun nafaka ödemesine imkan sağlayacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kendisi bakıma muhtaç davalının davacı kadına (TMK m. 175) yoksulluk nafakası ile iştirak nafakası (TMK m. 182/2) ödemesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” 2. Hukuk Dairesi 2016/21049 E.  ,  2018/8216 K.

k. Cezaevindeki Erkek Nafaka Öder mi?

“Davalı erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemez. Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.” 2. Hukuk Dairesi 2021/6633 E.  ,  2021/8179 K.

“Davalı erkeğin çalışamaz durumda olması kendi kusurundan kaynaklanmakta olup cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak kalması, yoksulluk nafakası sorumluluğundan kurtulmasını gerektirmez.” 2. Hukuk Dairesi 2021/3489 E.  ,  2021/4562 K.

“Erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması, yoksulluk nafakası ile sorumlu tutulmasını engellemez. Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz. Aksi düşünce, yoksulluk nafakası alacaklısının haklarının ileriye dönük olarak kaybedilmesine sebep olur. Yoksulluk nafakası yükümlüsünün ekonomik durumu, ancak nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.” 2. Hukuk Dairesi 2021/3189 E.  ,  2021/3969 K.

l. İşsiz Erkek Nafaka Öder mi?

Erkeğin işsiz olması veya mal varlığının bulunmaması onu nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Ancak, erkek işsiz ve çalışamıyorken kadının işi varsa, düzenli bir gelir elde ediyorsa bu durumda yoksulluk nafakası ödemekten kurtulabilir. Çalışamayacak olduğu sabit olan erkek de diğer şartların da varlığı halinde nafaka ödemez.

“Erkeğin işsiz olması ve malvarlığının bulunmaması onu nafaka sorumluluğundan kurtarmaz. Toplanan delillerden erkeğin çalışmasına engel olacak fiziki bir rahatsızlığının varlığı da sabit değilken,” 2. Hukuk Dairesi 2021/3387 E.  ,  2021/4564 K.

“Toplanan delillere göre erkeğin işsiz olduğu, davacı kadının çalıştığı, düzenli gelirinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, Türk Medeni Kanunuun 175. maddesi koşullarının gerçekleştiğinden söz edilemez. O halde, davacı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2015/13682 E.  ,  2016/4469 K.

“Toplanan delillerden; davacı-davalı kadının çalıştığı, sürekli, düzenli ve yeterli gelirinin olduğu, davalı-davacı kocanın ise, işsiz olduğu, bu şartlarda Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, davacı-davalı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekir” 2. Hukuk Dairesi 2014/8776 E.  ,  2014/19486 K.

m.Engelli Maaşı Alan Erkek Nafaka Öder mi?

“Davalı erkeğin engelli maaşı alıyor olması kendisini nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz. Davalı erkeğin maddi durumu yoksulluk nafakasının miktarı konusunda dikkate alınır.” 2. Hukuk Dairesi 2019/6489 E.  ,  2019/12687 K.

“Toplanan delillerden davalı-davacı erkeğin de yoksul olduğu, engelli maaşı aldığı anlaşılmaktadır. Kendi yoksul olan kişi yoksulluk nafakası ile yükümlü tutulamaz.” 2. Hukuk Dairesi  2019/3335 E.  ,  2019/8117 K.

“özellikle tarafların her ikisinin de engelli maaşı ile geçimlerini sağladığının, ekonomik durumlarının birinin ötekine tedbir nafakası ödemesine imkan sağlayacak nitelikte bulunmadığının ve davacıdan kaynaklanan davalının kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte bir eylemin varlığının da ispat edilememiş olması sebebiyle davalının tedbir nafakası ile manevi tazminata yönelik temyiz itirazları yersizdir.” 2. Hukuk Dairesi 2014/12794 E.  ,  2014/22833 K.

“Davalı (koca)’nın engelli olduğu ve 2022 sayılı Yasa uyarınca engelli maaşı aldığı ve herhangi bir mal varlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu koşullar ortadan kalkmadıkça, kendisi yoksul olan kişi yoksulluk nafakasıyla yükümlü tutulamaz. Bu husus gözetilmeden davacı (kadın) yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru olmamıştır.” 2. Hukuk Dairesi 2014/10547 E.  ,  2014/21609 K.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'