Etiket arşivi: boşanma davasında tazminat

Boşanmada manevi tazminatın verilme nedeni

“Boşanma davasında manevi tazminatın amacı, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın bozulan ruh dengesini telefi etmek ve manevi değerlerindeki eksilmeyi karşılamaktır. Bu nedenle kişilik haklarını ihlal eden fiille tazminat miktarları arasında makul bir oran bulunmalıdır. Manevi tazminat, bir tarafın zenginleşmesine yol açmamalıdır.”

Boşanmada manevi tazminatın verilme nedeni yazısına devam et

Boşanma Sebepleri Boşanmada Tazminat

Boşanma Davasında Ne Kadar Tazminat Alabilirim?

boşanmada tazminat nedenleri, boşanmada tazminat neye göre belirlenir, boşanmada tazminat miktarı, boşanmada tazminat nasıl alınır, boşanmada tazminat ödenmezse ne olur, boşanmada maddi tazminat, boşanmada tazminat yargıtay kararları, boşanmada tazminat davası nasıl açılır

Boşanma davalarında ne kadar tazminat alınabileceği sorusu bana en sık sorulan sorulardan biridir. Boşanma davasında eşin karşılaştığı olaylar nedeniyle maddi ve manevi tazminat alması söz konusu olur. Bu maddi ve manevi tazminat, düğün masrafları, eşin çalıştırılmaması, eve yapılan katkı, ev alımına-arsa alımına yapılan katkı, ziynet eşyasının borçlara harcanması gibi tazminatlardan farklıdır. Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat, eşin boşanma davası açmasına neden olan olaylar nedeniyle duyduğu acı, elem, keder gibi duygularını bir nebze de olsa gidermek amacıyla kanuna konulmuştur.

 Tazminat, bir zararın sonucudur. Maddi zarar malvarlığında meydana gelen bir eksilme ise de manevi zarar ruhani bir eksilmedir. Bu nedenle tam olarak parasal bir karşılığı yoktur. Manevi tazminat, bir ceza olmadığı gibi bir zenginleşme aracı olarak da kabul edilmemiştir.

Boşanma halinde maddi tazminata hükmedilebilmesi için eşin doğmuş ya da ileride doğması beklenen bir zararın olması gerekir.

Boşanma davalarında tazminat miktarının hesaplanabilmesi için tarafların maddi durumları, sosyal konumları, eğitim düzeyleri, kaç yıldır evli oldukları, yeniden evlenebilme ihtimalleri gibi birçok durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu noktalar tam olarak netleşmeden, boşanma davasında ne kadar tazminat alabilirim sorusuna yaklaşık bir cevap verme imkânı dahi olmayacaktır.

Boşanma davalarında eşlerden birinin tazminat kazanabilmesi için tam kusursuz olması gerekmez, diğer eşten daha az kusurunun olması yeterlidir. Bunun için iki tarafın da dayandığı hukuki sebepler, toplanan deliller ışığında değerlendirilecek ve sonuçta daha az kusurlu çıkacak taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilebilecektir.

Maddi ve manevi tazminatın hesabında,

  • tarafların malvarlığı, bu malvarlığını ne şekilde edindikleri,
  • yaşları,
  • ücret, emekli maaşı gibi gelirlerinin olup olmadığı,
  • bakmakla yükümlü oldukları kimseler,
  • yeniden evlenme ihtimalleri,
  • çocukların yaşları,
  • tarafların eğitim seviyeleri,
  • ne işle uğraştıkları,
  • boşanma davasını açmalarına neden olan olaylardan ne şekilde etkilendikleri,
  • hakarete, aşağılamaya, sadakatsizliğe, tehdide, fiziki saldırıya uğrayıp uğramadıkları araştırılır.

Ancak bu araştırma hakim tarafından kendiliğinden yapılmaz. Taraflar bu konuları kendileri açısından ortaya koyarlar.

Boşanmada tazminatın ödenmemesi halinde, ödemeyen eşin malvarlığı cebri icra yoluyla takip edilir, icra ve iflas yasası aracılığıyla alacak tahsil edilir.

Boşanmada tazminat davası, boşanma davası ile birlikte açılır. Boşanma davası ile birlikte açılmayan tazminat taleplerinin boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılması mümkündür.

Boşanma davası – Manevi tazminat talebi

T.C. YARGITAY2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/21926 K. 2007/17735 T. 25.12.2007

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Boşanma davası davacı tarafından açılmış; davalı, boşanma davasına verdiği cevap dilekçesiyle, Türk Medeni

Kanunu’nun 174/1. ve 2. maddelerine daya arak maddi ve manevi tazminat istemiştir. Bu davanın devamı sırasında, tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi ve tanıma kararının kesinleşmiş olması, davalının Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. ve 2. maddelerine dayalı maddi ve manevi tazminat taleplerinin incelenmesine engel değildir. Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınmış olması, boşanma talebini konusuz kılar. Mahkeme; boşanma hususunda karar verilmediğinden bahisle, davalının maddi ve manevi tazminat talebinin esasını incelemekten kaçınamaz. O halde, gösterilen deliller değerlendirilerek davalının, Türk Medeni Kanunu’nun 174/1 ve 2. maddesi kapsamındaki maddi ve manevi tazminat isteklerinin esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA , hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA , duruşma için takdir olunan 550.00 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.