Etiket arşivi: boşanmada mevcut menfaat

Ses Sanatçısı Kadın, Kocasından Tazminat İstedi

Boşanma davalarında eşlerin boşanma kararı ile birlikte manevi şahsiyetlerine yönelik saldırılar nedeniyle tazminat isteme hakları olduğunu daha önce bir çok yazımda açıklamıştım.

Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinin 1. fıkrasında şöyle bir hüküm daha bulunuyor:

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.”

Acaba bu hüküm hangi anlama geliyor?

Maddi tazminat istenebileceğine yönelik olan bu madde, konuyla ilgisi bulunan herkesin hatta bazen hukukçuların dahi kafasını karıştırıyor. Çoğunlukla bana da sorulan bir örnek, örneğin ve özellikle kısa süren evliliklerden sonra düğün masraflarının istenip istenemeyeceği oluyor.

Benzer bir konu, aile mahkemesinin önüne şu şekilde geldi: Ünlü bir ses sanatçısı kadın, evliliği sırasında eşinin çok kıskanç olduğunu bu nedenle bazı ekstraları alamadığını, bu nedenle maddi olarak zarara uğradığını, maddi zararının ileride hesap edilmek kaydıyla şimdilik 50 bin TL’sinin tazmini için mahkemeye başvurdu.

Yargıtay, kadının bu talebini yerinde görmeyerek, TMK 17. maddedeki maddi tazminat kavramını da açıklayarak aşağıdaki kararı verdi. Kararın tam metnini aşağıda sunuyorum:


T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/22538 K. 2013/26812 T. 18.11.2013

DAVA : Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 9.7.2013 gün ve 6980 – 19594 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

KARAR : 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun kanun yollarına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

Davacı kadın “ses sanatçısı olduğunu, popüler bir kişi olmasının ve mesleğini icra etmesinin eşini hep rahatsız ettiğini, kendisine gelen iş tekliflerini davalının anlamsız kapris ve karşı çıkmaları sebebiyle reddettiğini, bazılarını ise davalının tehditleri sonucu kabul etmediğini, bu yüzden maddi zarara uğradığını” ileri sürerek davalıdan 50.000 TL. maddi tazminat istemiştir. Mahkemece bu isteğin Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında kalmadığı, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu istek yönünden görevsizlik kararı verilmiştir.

Davacı kadının temyizi üzerine yapılan temyiz incelemesinde, bu isteğin “mevcut menfaatin zedelenmesi” anlamında olduğu belirtilerek maddi tazminat istemi yönünden mahkemece verilen görevsizlik kararı bozulmuştur.

Davacı kadının maddi tazminata ilişkin istemi Türk Medeni Kanunun 174/1. maddesi kapsamında kalan ve mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan isteyebileceği maddi tazminat, niteliğinde olmayıp, çalışamamaktan yani davalı koca ile evli kalınması nedeniyle uğranılan kazanç kaybından kaynaklanmaktadır.

Bu istek Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında olmayıp, Türk Borçlar Kanunu kapsamındadır.

Gerçekleşen bu durum karşısında bu istek yönünden genel mahkemelerin görevli olduğunun kabulu gereklidir. Ne var ki bu hususun temyiz incelemesi esnasında gözden kaçırıldığı anlaşılmakla davalı kocanın karar düzeltme isteminin kabulüyle dairemizin 9.7.2013 tarih 2013/6980 esas 2013/19594 karar sayılı ilamının maddi tazminata ilişkin bozma kararının kaldırılmasına, hükmün bu bölümünün de onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/I-4. maddesi uyarınca, davalı kocanın karar düzeltme isteğinin kabulüyle, Dairemizin 16.7.2008 tarihli 9.7.2013 tarih 2013/6980 esas 2013/19594 karar sayılı ilamının maddi tazminata ilişkin 2. bendindeki bozma sebebinin kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün yukarıda gösterilen sebeple maddi tazminat yönünden de ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, istek halinde karar düzeltme harcının yatıran davalıya geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 18.11.2013 (Pzt.)