Etiket arşivi: dilekçe

Evlenmenin İptali Talepli Dava Dilekçesi

UYARI : Dilekçeler örnek olmaları amacıyla konulmuştur. Her olay benzersizdir ve bu nedenle dilekçelerde yeralanlardan daha farklı haklarınız ve talepleriniz olabilir. Bu nedenle dilekçeleri kullanmadan önce mutlaka uzmanından yardım alın. Arzuhalcilere , dilekçecilere aldanmayın. En iyisi konunun uzmanı bir Avukata başvurmaktır.

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Evlenmeye izin verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimin kızı 17 yaşından gün almıştır. Nüfus kaydı ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

2- Lise çağında olan küçük, uzun süredir nişanlı olup, bu nişanlılığın uzaması çevrede çeşitli dedikodulara sebep olmaktadır. Nişanlısının müvekkilin kızıyla evlenmeyi düşünmediği ve kendisiyle gönül eğlendirdiği yolundaki sözkonusu dedikodular sonunda müvekkiliin kızına da ulaşmış, kendisini ruhsal bunalıma sokmuştur.

3- Aileler ve gençler çevrenin baskısından kurtulmak istemekte, fakat bu düşünce müvekkilimizin kızının yaşının küçük olması sonucu evlenememeleri nedeni ile gerçekleşememektedir.

4- Müvekkilimizin kızının bu zor durumdan kurtulması için evlenmesine ailesince muvafakat edilen küçüğün evlenmesine mahkemenizce izin verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.124,128 ve sair mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık, doktor raporu ve sair yasal deliller.

TALEP SONUCU : Açıklanan sebeplerle müvekkilimizin velisi bulunduğu kızının evlenmesi için izin verilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Eşya İadesi Talepli Dava Dilekçesi

UYARI : Dilekçeler örnek olmaları amacıyla konulmuştur. Her olay benzersizdir ve bu nedenle dilekçelerde yeralanlardan daha farklı haklarınız ve talepleriniz olabilir. Bu nedenle dilekçeleri kullanmadan önce mutlaka uzmanından yardım alın. Arzuhalcilere , dilekçecilere aldanmayın. En iyisi konunun uzmanı bir Avukata başvurmaktır.

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA DEĞERİ : ……………..-YTL

KONU : Eşyaların İadesi Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz ile davalı 8 yıllık evliliklerini, …………. Aile Mahkemesi’nin ../../…. tarihinde verdiği …../….. Esas, …../….. Karar sayılı karar ile bitirmişlerdir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

2- Davalı, müvekkilimizle müştereken oturdukları evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve ……………. adresindeki babasına ait boş daireye taşınmıştır. Burada müvekkilimizin yıllarca yaptığı çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, müvekkilimizin şahsi eşyaları da bulunmaktadır.

3- Müvekkilimiz adına ../../…. tarihinde ………. Asliye hukuk mahkemesinin …./…. D.İş sayılı dosyası ile yaptırdığımız tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü müvekkilimize ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.

4- Müvekkilimiz eski eşinden eşyalarını geri istemişse de eşi buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da …………..-YTL tutarındaki bedelini istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.220/2, HUMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER : …… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …./…. D.İş Sayılı Tesbit Dosyası, Faturalar, Tanıklar ve Her Türlü Yasal Delil.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle mülkiyeti müvekkilime ait olan eşyaların müvekkilime aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ……………..-YTL tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Bekleme Süresinin Kaldırılması Talepli Dava Dilekçesi

UYARI : Dilekçeler örnek olmaları amacıyla konulmuştur. Her olay benzersizdir ve bu nedenle dilekçelerde yeralanlardan daha farklı haklarınız ve talepleriniz olabilir. Bu nedenle dilekçeleri kullanmadan önce mutlaka uzmanından yardım alın. Arzuhalcilere , dilekçecilere aldanmayın. En iyisi konunun uzmanı bir Avukata başvurmaktır.

AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

KONU : İddet müddetinin kısaltılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilemiz …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ../../…. tarih, ../…. E., …/…. K. sayılı ilamı ile boşanmıştır. Karar kesinleşmiştir.

2- Müvekkilemiz yeniden evlenmek istemektedir. Ancak M.K.’nun 132. maddesi buna engeldir. Müvekkilemizin hamile olmadığı ekteki doktor raporu ile de sabittir.

3- Bu nedenlerle müvekkilemizin yeniden evlenebilmesi için iddet müddetinin kısaltılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve İlgili yasa maddeleri.

DELİLLER : Nüfus kaydı, Boşanma Dava Dosyası, Doktor Raporu ve her türlü yasal delil.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle boşanma dosyası ve doktor raporu göz önünde bulundurularak iddet müddetinin kısaltılmasına karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Nafakanın Artırımı Talepli Dava Dilekçesi

UYARI : Dilekçeler örnek olmaları amacıyla konulmuştur. Her olay benzersizdir ve bu nedenle dilekçelerde yeralanlardan daha farklı haklarınız ve talepleriniz olabilir. Bu nedenle dilekçeleri kullanmadan önce mutlaka uzmanından yardım alın. Arzuhalcilere , dilekçecilere aldanmayın. En iyisi konunun uzmanı bir Avukata başvurmaktır.

………. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

……….

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Aylık ………-YTL olan İştirak Nafakasının ………..-YTL Arttırımı ile Aylık ………-YTL ye Çıkartılması Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ile müvekkilemiz ………. Aile Mahkemesinin ../../…. tarih, …./…. E. ve …./…. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır.

2- Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ../../…. doğumlu ………….’nun velayeti annesine bırakılmıştır. Bu ilamda müşterek çocuk için aylık ……….-YTL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

4- …. yılında hükmedilen aylık ………-YTL iştirak nafakası, günün ekonomik koşulları ve müşterek çocuğun büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır. Müşterek çocuk …………… halen …………………. sınıfta okumaktadır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde bulundurularak bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.182 ve İlgili Mevzuat.

DELİLLER :

1. Boşanma Dava Dosyası,

2. Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması,

3. Nüfus Kayıtları,

4. Tanıklarımız,

5. Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

TALEP SONUCU : Arz edilen nedenlerle aylık ……….-YTL olan iştirak nafakasının ……….-YTL arttırımı ile aylık ……….-YTL ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ