Etiket arşivi: mal rejimi sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal Rejimi Sözleşmesi

Mal rejimi sözleşmesi evlilik birliğinde uygulanacak mal rejiminin seçimi, seçimlik ya da yasal mal rejiminde yasanın izin verdiği değişikliklerin yapılması, uygulanmakta olan mal rejiminin sona erdirilerek yeni bir mal rejiminin belirlenmesi gibi hususlarda söz konusu olmaktadır.

Evlilik birliği içinde uygulanacak mal rejiminin seçilmesi, seçilen mal rejiminin sona erdirilmesi ya da seçilen mal rejimi hükümlerinin kanunun izin verdiği ölçülerde değiştirilmesi mal rejimi sözleşmesi ile yapılır.

Türk Medeni Kanunu’nun 203-205. maddeleri mal rejimi sözleşmesi içeriği, sözleşme ehliyeti ve sözleşme şekli konularında düzenlemede bulunmuştur.

Ancak, Borçlar Kanunu’ndaki genel hükümlerde öngörülen geçerlik şartları da mal rejimi sözleşmesi için gözönünde bulundurulur.

Mal rejimi sözleşmesi borç sözleşmesi değil tasarruf sözleşmesi niteliğindedir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin İçeriği

TMK 203. maddeye göre, mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce ya da sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir yahut değiştirebilir.

Bu Kanun maddesi emredici bir hükümdür. Bu sınırlandırma, eşlerin ortak olmayan çocuklarının saklı paylarını korumak, eşlerin alacaklılarını korumak ve üçüncü şahıslar yönünden işlem güvenliğini sağlamak amacıyla tesis edilmiştir.

Tarafların bu emredici kanun maddesine aykırı olarak yaptıkları mal rejimi sözleşmesi kısmen yahut tamamen geçersiz sayılmaktadır.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce yahut sonra yapılabilir. Evlenmeden sonra yapılacak olan mal rejimi sözleşmesi ile eşlere aralarındaki mevcut mal rejimini değiştirme olanağı sağlanmıştır.

Evlenmeden sonraki mal rejimi sözleşmesi ise sözleşme sonrası dönemi kapsar; sözleşme öncesi dönemdeki mal varlığını etkilemez.

Tarafların kanunda düzenlenmemiş kendine özgü bir mal rejimi belirlemeleri mümkün değildir. Seçilen mal rejimiyle ilgili düzenlemeleri de ancak kanunda yazılı sınırlar içinde kaldırılabilir veya değiştirilebilir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Ehliyeti

TMK 204. maddesine göre mal rejimi sözleşmesi ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Evlenme ile kişi ergin kılınmaktadır bu nedenle küçük, evlenmekle ergin kılındığından eşlerden birinin yahut eşlerin 18 yaşını doldurmadan yaptığı mal rejimi sözleşmesinin geçerliliği için kanuni temsilcisinin rızası aranmaz.

Mal rejimi sözleşmesi yapılması, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu nedenle mal rejimi sözleşmesi bizzat yapılır.

Yasal ya da atanmış temsilciler vasıtasıyla mal rejimi sözleşmesinin yapılması mümkün değildir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekli

TMK 205. maddesine göre, mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak taraflar, evlenme başvurusu sırasında da hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca imzalanması zorunludur.

Şekil şartlarına uyulmadan yapılan mal rejimi sözleşmesi, kesin hükümsüz yani batıl kabul edilir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin Yapılma Zamanı

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya evlenmeden sonra yapılabilir.

Evlenmeden önce yapılan mal rejimi sözlemesi, evlilik birliğinin kurulması şartına bağlı olarak meydana gelir.

Evlilik sonrası yapılan mal rejimi sözleşmesi ise kural olarak yapıldıkları andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.

Mal rejimi sözleşmesi, kural olarak akit tarihinden ileriye doğru işlemeye başlar. Geçmişe yönelik olarak bir mal rejimi sözleşmesi yapılamaz.

 

Evlilik Sözleşmesi Nasıl ve Neden Yapılır?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

evlilik-sozlesmesiTürk Medeni Kanunu uyarınca, eşler, evlenmeden önce ya da evlendikten sonra, aralarındaki kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini kanunda yazılı sınırlar içerisinde değiştirebilir ve yeni bir mal rejimi kabul edebilirler. Evlilik sözleşmesi son zamanlarda sıkça gündeme gelmekte ve aile avukatı / boşanma avukatı olarak tarafımıza sıkça başvurulmaktadır.

“Birisi sizinle aşk için mi evleniyor, yoksa paranız için mi? Evlilik sözleşmesi, bir ilişkinin turnusol kağıdıdır

Eşlerin seçebileceği 3 mal rejimi bulunmaktadır. İnternet ortamında çeşitli evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmeleri) örnekleri bulunmaktadır, ancak bu evlilik sözleşmesinin (mal rejimi sözleşmeleri) hangi rejime göre ve kim için hazırlandığı belli değildir.

Ayrıca noterlerde de bir kaç satırdan ibaret hazır sözleşme bulunmakta ve evlilik sözleşmesi imzalamak isteyenlere bu sözleşme sunulmaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesi, içerdiği hükümlerin geleceğe dönük önemli maddeler taşıması nedeniyle genellikle konusuna hakim bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmakta ve hazırlanan bu sözleşme ile notere gidilmektedir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi ya da hukuki adıyla mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce ya da sonra yapılabilir.

Evlilik Sözleşmesi Nerede Yapılır?

Taraflar evlilik sözleşmesini noterde düzenleme veya onaylama yoluyla yapabilir.

Sözleşmenin düzenleme şeklinde yapılması, tarafların kimlik belgeleriyle notere gidip, arzularını noter önünde yazıya geçirtmeleri ve sözleşmenin bu şekilde noter tarafından düzenlenmesi anlamına gelir.

Sözleşmenin onaylama yoluyla yapılması ise, sözleşmenin taraflarca notere gitmeden önce hazırlanması, üzerinde anlaşmaları ve kimlik belgeleriyle noter önünde imzalamaları, noterin de bu imzaların taraflara ait olduğunu onaylaması anlamına gelir.

Evlenme başvurusu sırasında da taraflar, hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak evlendirme dairesine bildirme hakkına sahiptirler.

Ancak, evlendirme memurları, taraflara hangi mal rejimi seçtiklerini sormaz. Taraflar böyle bir beyanda bulunmazlarsa otomatik olarak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi seçmiş olurlar. Tarafların evlilik sözleşmesini yapmamaları, evlenmelerine bir engel teşkil etmez.

Bununla birlikte, evlendirme memurları, tarafların yapmış oldukları sözleşmeyi inceleyerek yasaya aykırı olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceler.

Kanuni düzenlemelere aykırı mal rejimi sözleşmesi kabul edilmez.

Tarafların mal rejimi sözleşmesini ibraz etmeleri halinde, bu sözleşme evlenme kütüğündeki ilgili alana yazılır, bu belgeler tarafların evlenme dosyasında muhafaza edilir.