Etiket arşivi: Velayetin kaldırılması

Çocukları Bırakıp Giden Anneden Velayet Nasıl Alınır

VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI ( Davacı Büyükbabanın Davalı Annenin Çocukları Kendisine Bırakarak Gittiği ve Velayet Görevini Yerine Getirmediğini İddia Ettiği/Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Delillerinin Toplanıp Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• BOŞANMADAN SONRA VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN ANNENİN ÇOCUKLARI BÜYÜKBABAYA BIRAKMASI ( Büyükbabanın Velayetin Kaldırılması ve Küçüklere Vasi Atanması Talebi – Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Bir Karar Verileceği )

• ANNE İLE KÜÇÜKLER ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI ( Velayetin Kaldırılması – Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. Maddeleri Gereğince Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulması Açılan Davanın Sonucunun Beklenilmesi Çocukları Temsilen Kayyımın Davaya Katılımının Sağlanarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• VESAYET MAKAMI ( Velayetin Kaldırılması/ Davacı Büyükbabanın Davalı Annenin Çocukları Kendisine Bırakarak Gittiği ve Velayet Görevini Yerine Getirmediğini İddia Ettiği – Küçükleri Davada Temsil Etmek Üzere Kayyım Atanması İçin Vesayet Makamına İhbarda Bulunulacağı )

4721/m.426/2

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m.4,9

ÖZET : Dava, velayetin kaldırılması istemine ilişkindir. Davada, velayet sahibi anne ile küçükler arasında menfaat çatışması vardır. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, velayetin kaldırılması istemine ilişkindir. Davacı büyükbaba; torunları olan 1.8.2002 doğumlu,22.1.2009 doğumlu , ve 10.12.2009 doğumlu küçüklerin anne ve babalarının boşanmalarından sonra velayetlerinin davalı anneye verildiğini, oğlu olan babalarının ise boşanmadan sonra vefat ettiğini, davalı annenin çocukları kendisine bırakarak gittiğini ve velayet görevini yerine getirmediğini iddia ederek, küçüklerin velayetlerinin davalı anneden kaldırılması ile küçüklere vasi atanmasını talep etmiş, mahkemece; küçüklerin davalı annede bulunan velayetlerinin kaldırılmasına ve küçüklere vasi tayin edilmesi için ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.

Davada, velayet sahibi anne ile küçükler arasında menfaat çatışması vardır. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerine dair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11784 K. 2016/11291 T. 8.6.2016

BOŞANMA DAVASI VELAYETİN KALDIRILMASI

T.C.YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/5965 K. 2008/9325 T. 25.6.2008

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davalı ile eşi boşanmışlar, ortak çocuk 14.01.1999 doğumlu Yiğit’in velayeti boşanma kararı ile annesine verilmiş, bu karar 04.04.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Toplanan delillerden, boşanma ve velayete ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra davalı annenin, fiilen davacı ( dede ) yanında bulunan çocuğunu teslim almak için müteaddit defalar girişimlerde bulunduğu, ancak her defasında davacının engellemesi ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. Davalı annenin velayet görevini ifa edemeyeceğine ve çocuğuna karşı ilgisiz olduğuna ilişkin ciddi bir olgu ve delil getirilememiştir.

Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde, davanın reddi gerekirken velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

avukat, avukat ankara, boşanma avukatı

VELAYETİN KALDIRILMASI TALEBİ

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20742 K. 2010/20871 T. 13.12.2010

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Taraflar, 13.01.2009 tarihinde kesinleşen kararla boşanmış ve müşterek çocuklar 13.03.2001 doğumlu Emine, 27.04.2002 doğumlu İrem, 24.02.2007 doğumlu Şevket’in velayetleri anneye verilmiştir. Davalı annenin, 29.02.2009 günlü çocuk teslimi için İzmir 10. İcra Müdürlüğünün 2009/4004 sayılı dosyası ile takip yaptığı, 29.04.2009 tarihli tutanakta davacı babanın hazır olduğu çocukların bulunmadığı anneye teslim edilmediği anlaşılmaktadır.

Davacının halen çocukları anneye teslimden kaçındığı, davalı annenin velayet görevini yerine getirmekte ihmalinin bulunduğu kanıtlanamamıştır. Bu durumda, davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. avukat, avukat ankara,