Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Motorsiklet Sürücüsü Kaskodan Manevi Tazminat Alabilir mi?

Motorsiklet kazasında kasko poliçesi klozları çerçevesinde sigortadan manevi tazminat almak mümkündür

Örnek bir dosyada, kamyon ile motorsikletin çarpışması sonucu meydana gelen bir trafik kazasında 26 yaşındaki motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetmiştir. Geride anne ve babası kalmıştır.

Kamyon, bir nakliyat firması tarafından işletilmektedir, yani kamyonun işleteni tüzel kişidir. Motorsikletin ise tescil kaydı yoktur.

Trafik sigortası (zorunlu mali mesuliyet sigortası) ve kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketi taraf gösterilerek arabuluculuk başvurusu yapılmıştır. Ancak Arabuluculuk başvurusundan sonuç alınamamış ve anlaşma sağlanamamıştır.

Poliçe incelendiğinde, genişletilmiş kasko poliçesinde yer alan ihtiyari mali sorumluluk klozu çerçevesinde manevi tazminat taleplerinin de sigorta teminatı kapsamında olduğu görülmüştür.

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası (İMSS) Genel Şartlarının “Teminatın Kapsamı” başlıklı 1’nci maddesinde; “Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.” denilerek İMMS sözleşmesinin kapsamı saptanmış ve sınırlandırılmıştır.

Motorsiklet kazasında kasko poliçesi klozları çerçevesinde sigortadan manevi tazminat almak mümkündür

İMSS’nda uygulanacak ana ilkeler, ZMSS’nda olduğu gibi sınırlı sorumluluk ilkesi, gerçek zararın giderilmesi ilkesi, kusur oranında sorumluluk ilkeleridir. MKTİMSS Genel Şartları 3. maddesinde ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller düzenlenmiş olup, bu maddede; “Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.” düzenlemesi vardır.

Motorsiklet sürücüsünün anne ve babası mirasçıdır. Çocuklarının vefatı nedeni ile 50’şer bin TL manevi tazminatı kaza tarihinden itibaren avans faizi lie ödenmek üzere talep etmişler ve sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunmuşlardır.

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Manevi Tazminat başlıklı 56.maddesi; Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebileceğini düzenlemiştir.

Bu itibarla, tarafların kusur oranlarının tespiti için dosya bilirkişiye tevdi edilmiş ve  bilirkişi raporunda motorsiklet sürücüsünün %30, sigortalı araç sürücüsünün %70 oranında kusurlu olduğuna dair kanaat rapor edilmiştir.

Bu rapor neticesinde başvuru sahiplerinin dosyaya yansıyan sosyal ve ekonomik durumları, poliçe teminat limiti de dikkate alınarak, hak ve nefaset ilkeleri çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde başvuranların talebinin kısmen kabulüyle her bir başvuran için 35.000 TL’şerden toplam 70.000 TL manevi tazminatın sigorta şirketinden alınarak başvuranlara verilmesine,hadise trafik kazasına bağlı haksız fiile dayalı olduğundan hükmedilen tazminata yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'