Vasiyetnamenin Tenfizi Davası

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI

Vasiyetnamenin tenfizi davası: Mirasbırakan tarafından mirasçı atanmaksızın kendisine belirli bir mal bırakılan kişiye vasiyet alacaklısı denilir.

Miras bırakan, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma şeklinde kazandırmada bulunmuşsa vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona karşı yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir talep hakkına sahip olur.

vasiyetnamenin tenfizi davası
vasiyetnamenin tenfizi davası

Uygulamada bu dava vasiyetnamenin tenfizi davası olarak adlandırılmaktadır (vasiyetnamenin yerine getirilmesi davası)

Vasiyeti tenfiz davasının açılabilmesi için doğal olarak bir vasiyet alacaklısının bulunması gerekir.

Aynı vasiyetname ile mal bırakılmış olsa bile bu kişiler vasiyetnamenin onlara ilişkin bölümünün yerine getirilmesini istemedikçe vasiyetnamenin onlara ilişkin bölümüyle ilgili hüküm kurulamaz. Yani usulüne uygun olarak açılmış bir dava olmadan vasiyetnamenin tenfizi davasında karar verilemez.

Belirli mal bırakma durumunda vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.

Atanmış mirasçılar da yasal mirasçılar gibi mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yani atanmış mirasçıların hukuksal durumu da yasal mirasçılarınkine benzer.

Atanmış mirasçılar vasiyetnamenin tenfizi davası açmak zorunda değildir. Atanmış mirasçılar sulh hukuk mahkemesinden almış oldukları mirasçılık belgesi ile vasiyetname konusu taşınmazın adlarına tescilini talep edebilirler.

Vasiyetname ayakta kalmışsa vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmış ise ona karşı kişisel bir talep hakkına sahip olur. Mirasbırakanın ölümü ile birlikte mirası kendiliğinden bir bütün olarak mirasçılara geçer.

Vasiyet alacaklısı vasiyeti yerine getirme görevlisi yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir talep hakkına sahip olur.

Vasiyetnamenin tenfizi davası

Vasiyetnamenin tenfizi davası açılabilmesi için vasiyet alacağının muaccel olması gerekir. Vasiyet alacağı, vasiyetten aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesiyle muaccel olur. Yine vasiyet alacağı, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa mirası ret hakkının düşmesiyle de muaccel olur. Ölüme bağlı tasarrufta vasiyet alacağının muaccel olmasıyla ilgili düzenleme yapılabilir.

Vasiyetnamenin tenfizi davası yükümlülüğü yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı açılabilir. Bırakılan belirli mal mirasın açılması anındaki durumuyla teslim olunur, yarar ve hasar mirasın açılması anında kendisine belirli mal bırakılana geçer.

Vasiyetnameye konu hak taşınır ise taşınır mülkiyetinin devrine yönelik zilyetliğin devri istenmelidir.

Vasiyetnameye konu hak taşınmaz ise taşınmaz mülkiyetinin devrine yönelik tescil talebinde bulunulmalıdır.

Vasiyet alacaklısı kendisine mal vasiyet edilen belirli malın mirasbırakan tarafından başkasına tapuda satış yoluyla devrine karşı muvazaa nedeniyle iptal ve tescil davası açabilir.

Belirli mal bırakmada mirasçılık belgesi verilemez.


Bu yazılarımızı okumanızda da yarar olabilir:

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'