Velayete İlişkin Önemli Yargı Kararları

Mali Durumun Velayete Etkisi

Dosyadan anlaşıldığı üzere davalı annenin mali durumu hiçte iyi olmayan anne ve babasının yanına gitmiş olması ve Sakine’yi de yanına alması doğru değildir. Velayeti anneye verilen Sakine bilinç çağına girmek üzeredir. Anasının sıkıntılı çevresinden alınarak, ablası Zehra ile birlikte, anaya göre babanın oldukça geniş olan mali olanaklarından yararlanmasını temin için velayetinin babaya verilmesi icap eder) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına dosyadaki kâğıtlara dayandığı gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulunca de benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 1978/2-179 Karar Numarası: 1978/677 Karar Tarihi: 16.06.1978

Çocuğa Bakma İmkanı Bulunmayan Babaya Velayetin Verilmesi

Ana yanında kalmasının küçük 1980 doğumlu T’nin bedeni ve ahlaki gelişmelerine engel olacağı yolunda ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde ana bakım ve şefkatine muhtaç olduğu gözönünde bulundurulmadan dosyaya göre çocuğa bakacak durumda olmayan babaya velayet hakkının verilmesi usul ve kanuna aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 1989/2-649 Karar Numarası: 1990/31 Karar Tarihi: 31.01.1990

Velayet Bırakılmış Ana ya da Babanın Yeniden Evlenmiş Olmasının Velayete Etkisi

Boşanma kararı ile birlikte ortak çocuğun velayeti davalı anneye verilip kesinleşmiştir. Mahkemece bu kez velayetin değiştirilerek, anneden alınıp babaya verilmesine karar verilmiş ise de; toplanan delillerle annenin velayet görevini kötüye kullandığına veya ihmal ettiğine ilişkin bir delil elde edilememiştir. Velayeti üstlenen anne veya babanın tekrar evlenmiş olması; tek başına velayetin değiştirilmesi için yeterli değildir. Çocuğun menfaati (üstün yararı) gerektirdiği takdirde, velayet değiştirilebilir (TMK. md. 349). Velayetin değiştirilmesinin çocuğun menfaatine olacağına ilişkin bir delil de mevcut değildir. O halde; velayetin değiştirilmesi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde kabulü isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir. 

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/4764 Karar Numarası: 2013/25031 Karar Tarihi: 04.11.2013

1 Yaşını Bitirmemiş Çocuğun Velayeti

Velayetin düzenlenmesinde çocuğun yararı esas alınır. Henüz bir yaşını bitirmemiş, ana bakım ve şefkatine muhtaç olan D’nın velayetinin anne yerine babaya verilmesi, velayeti anneye verilen 1997 doğumlu A C için iştirak nafakasına karar verilmemesi, kişisel ilişkinin çocukların yaşları dikkate alınmadan uygun olmayan süreçlerle düzenlenmesi doğru bulunmamıştır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle dosya içinde toplanan deliller yönünden tarafların müşterek çocuğu 11.7.1997 doğumlu A C hakkında iştirak nafakasının belirlenmesi gerektiğine göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2001/2-308 Karar Numarası: 2001/331 Karar Tarihi: 04.04.2001

Annenin Evlenmesi ve Yurt Dışına Gitmek İstemesi

Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 13. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 31.08.1989 gün ve 1994/140-1055 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 28.03.1995 gün ve 1995/1132-3561 sayılı ilamı ile; (…Annenin evlenmesi ve yurt dışına gitmek istemesi tek başına velayetin değiştirilmesi nedeni olamaz. Davalının başkaca velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren bir eylemi ve çocuğun zararına hareketi de kanıtlanamadığından davacı babanın davasının reddi gerekirken kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir..) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 1996/2-183 Karar Numarası: 1996/334 Karar Tarihi: 15.05.1996

Ana Yanında Kalmanın Çocuk İçin Tehlikeli Olduğunun İspat Edilmiş Olması

Taraflar arasındaki “velayetin tevdii” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Asliye 14. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.3.1981 gün ve 704-127 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

(… Ana yanında kalmalarının çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yolunda ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da isbat edilmediği halde ve esasen çocuk fiilen ana yanında bulunduğu anlaşılan çocuğun babanın velayetine bırakılması Usul ve Kanun’a aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca’ da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi: Usul ve Yasa’ya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 1984/2-155 Karar Numarası: 1984/509 Karar Tarihi: 04.05.1984

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313