Ziynet Eşyaları Alacağı Davası Nasıl Açılır, Nasıl İspatlanır?

Takip edin
Avukat Yasin GİRGİN son yazıları (TÜMÜNÜ GÖRÜN)

ZİYNET EŞYALARI DAVASINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY

Ziynet eşyaları davasında ödenmesi gereken harç miktarı nasıl belirlenir?

Ziynet eşyaları boşanma davasının eki niteliğinde değildir. Bu sebeple ziynet eşyaları peşin ve nisbî harca tabidir. Ziynet eşyalarının iadesi için açılacak davada harç miktarı, ziynetlerin değeri üzerinden (2016 yılı için binde 68,31) belirlenir.

Ziynet eşyası davası, boşanmalarda en çok karşılaşılan davalardandır
Ziynet eşyası davası, boşanmalarda en çok karşılaşılan davalardandır

Ziynet eşyalarının iadesi için dava hangi mahkemede açılır?

Ziynet eşyaları Medeni Kanunun ikinci kitabında düzenlenmiştir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’ un 4. maddesi gereği aile mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Ziynet alacağı davası açmak için mal rejiminin sona ermesine gerek yoktur. Her zaman ziynet eşyaları için dava açmak mümkündür.

Uygulamada boşanma davası ile birlikte açılabildiği gibi, ayrı bir dava olarak da açıldığı görülmektedir.

Ziynetlerin hukuki niteliği nedir?

Ziynet eşyaları kişisel maldır. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 05.02.2009 tarihli 2007/16899 Esas 2009/1539 Karar sayılı kararında ziynet talebinin TMK 220/1 kapsamında kişisel mal niteliğinde olduğunu bu sebeple Türk Medeni Kanunu’ nun 225/2. madde hükmünün uygulama olanağının bulunmadığı yönündedir.

Türk Medeni Kanunu’ nun 220. Maddesi şu şekildedir;

 “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

3. Manevî tazminat alacakları,

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.”

Ziynet eşyası alacağı nasıl ispat edilir?

Belli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden eş, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.( TMK m. 222/1)

Bu sebeple ziynet eşyasının kendisinin olduğunu ve karşı tarafta kaldığını iddia eden eş bunu ispat etmelidir.

Ancak davada, iddialar karşılaştırıldığında kimin ispat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay olmamaktadır.

Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında ispat yükü için bir içtihat geliştirmiştir:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.05.2004 tarihli 2004/5985 Esas 2004/6650 Karar sayılı kararında hayat deneylerine göre olağan olanın bu çeşit (ziynet eşyaları) eşyanın kadın üzerinde taşınması ya da evde saklanmış, muhafaza edilmiş bulunması yönündedir.

Ziynet eşyalarının erkeğin zilyetliğine terk edilmiş olmasını hayatın olağan akışına ters bulmuştur. Söz konusu eşyaların rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen götürebilen eşyalar olması sebebiyle evden ayrılmayı tasarlayan kadının bunları önceden götürüp gizlemesinin her zaman mümkün olduğu görüşündedir. Bu sebeple kadın,  evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu evde kaldığını ispat yükü altındadır.

Evlenme sırasında kadına takılan altınlarda erkeğin hakkı var mı?

Evlenme sırasında kadına armağan edilen ziynet eşyaları kim tarafından takılırsa takılsın kadınına bağışlanmış sayılır. İade olunmaz.

Evlenme sırasında erkeğe takılan altınlarda kadının hakkı var mı?

Düğün esnasında erkeğe takılan takılar için ise gerekirse o yöredeki örf ve adet araştırılmalıdır.

Düğün esnasında hediye olarak erkeğe takılan ziynet eşyalarının o yöredeki örf adet gereği erkeğe verilmiş olduğu kabul edilip bu ziynetler daha sonra erkek tarafından kadına bağışlanmışsa bu eşyalar kadına aittir.

Evlilikte biriktirilen altınlar kime aittir?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerden biri tarafından diğerine alınan ziynet eşyası bağışlanmış sayılır.

Ziynet alacağı davasında davacı ziynet eşyalarının rızası dışında elinden alındığı iddia edilen eş tarafından açılabilir. Davalı ise diğer eş olabileceği gibi 3. kişi de olabilir.

Fakat üçüncü kişiye dava açabilmek kural olarak 3. Kişinin karı koca ile birlikte oturuyor olması, dava konusu ziynet eşyaları hakkında muaraza çıkarması ya da sorumlu olduğuna ilişkin bir delil bulunması gerekmektedir.

Erkek, hediye ettiklerini kadından geri alabilir mi?

Erkek, bağışlamış olduğu ziynet eşyalarına yönelik olarak Borçlar Kanunu 295 ve devamı maddeleri kapsamındaki koşulların bulunması halinde kadına bağışlamadan rücu davası açabilecektir.

Borçlar Kanunu madde 295 şu şekildedir:

Bağışlayan, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşmişse, elden bağışlamayı veya yerine getirdiği bağışlama sözünü geri alabilir ve bağışlananın istem tarihindeki zenginleşmesi ölçüsünde, bağışlama konusunun geri verilmesini isteyebilir:

1. Bağışlanan, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse.

2. Bağışlanan, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranmışsa.

3. Bağışlanan, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemişse.”

Koca tarafından açılacak bu davada genel ispat kuralları uygulanacaktır. Hak düşürücü süre olan 1 sene burada boşanmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren başlamaktadır.

Yargıtay kadının müşterek konutu haksız olarak terk etmesi, başka bir erkek ile kaçarak meşru olmayan bir ilişki kurması durumlarında bağışlamadan rücu davasında rücu sebeplerinin oluştuğunu kabul etmektedir.

Kadının ziynet eşyalarının, düğün masrafları, kocanın işleri ya da evin müşterek ihtiyaçları vb. durumlar için harcanması durumunda kocanın ziynet eşyalarının geri verilmemek üzere alındığını yani kadının bu ziynetleri bağışladığını kanıtlaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ziynetleri kadına iade ile mükelleftir.

Mahkeme, ziynet eşyalarına ilişkin karar verirken tarafların oturdukları bölgedeki örf ve adeti araştırmalıdır. Nitekim Yargıtay ziynet alacağı davasında örf adet araştırılmadan eksik tahkikatla yapılan yargılamada düğün sırasında erkeğe takılan takının erkeğe ait olduğuna karar verilmesini doğru bulmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.10.1995 10121/11061)

Ziynetler hangi delillerle ispatlanabilir?

Ziynet alacağı davasında kanıtlama araçları genel olarak şu şekildedir; yemin, ikrar, tanık delili, bilirkişi raporu, teknik kayıtlar( video kayıtları, VCD,DVD,Fotoğraf) çeyiz senedi…

Davada zamanaşımı süresi var mı?

Ziynet eşyalarına ilişkin davada, ziynet eşyalarının varlığının tespit edilmesi durumunda bu husus mülkiyet hakkına ilişkin olup, zamanaşımına tabi değildir. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 06.03.2003 tarihli 11533/2380 sayılı kararında ziynet eşyalarının misli eşya olduğunu ve misli eşyanın da aynı cins ve nitelikteki başka emsali ile yerine konulabilmesinin olanaklı oluşu sebebiyle artık zamanaşımı süresinden söz edilemeyeceği belirtmiştir.

Fakat ziynet alacağı davasında dava konusu eşyaların var olduğu tespit edilemezse istem tazminata ilişkin olduğundan Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Bu zamanaşımı süresi hesaplanırken Borçlar Kanunu’ nun 153. Maddesi göz önünde bulundurulmalıdır. Bilindiği üzere evlilik süresince eşlerin birbirinden olan alacakları için zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz, başladıysa durur.

Davada faiz istenir mi?

Ziynet alacağı davasında faize dava tarihinden itibaren hükmedilmelidir. Islah yapılması durumunda ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanmalıdır.

Faiz istemi mahkeme faize hükmedemez. Faiz talebi olması halinde ise yasal faiz uygulanmalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 297/2 gereği hükmün sonuç kısmında taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde gösterilmesi gerekir. Bu nedenle hüküm kısmında dava konusu ziynet eşyalarının cinsi, niteliği, miktarı ve değerini duraksamaya yer vermeyecek şekilde mahkeme tarafından tespit ettirilmelidir. Mahkeme hüküm kısmında herhangi bir belgeye atıf yaparak karar veremez.

21 thoughts on “Ziynet Eşyaları Alacağı Davası Nasıl Açılır, Nasıl İspatlanır?”

 1. Kişisel eşya düğündeki ziynet ve paralar boşanma 2013 te boşanma davası başlıyor ,2015 te boşadık altınlarını aldığı halde dava açtı bu dava zaman aşımı varmı varsa tarihi nedir

 2. Sayın hocam merhaba,ben yeni evlendim düğünde 1300 kişi vardı ve gelen misafirlerin çoğu benim benim misafirlerim olarak geldiler,300 kişi var yok eşime taraf geldiler.
  Biz 7 temmuz da evlendik, ben eşimden şiddet gördüm suratıma yumruk yedim, hakaret gördüm,evin ortasında üzerime doğru borcamı parçaladı, evlilik hayatımız boyunca 5 ay da 10 gün yemek yapmadı, bulaşıkları 1 ay bekletti çamaşırları bekletti 1 ay, ütüleri yapmadı, bunları ben istedim hiç uğraşmadı hep bahanesi vardı,beni çok kez öldürmekle tehdit etti, hayatımız zindan oldu değişme konusunda ilerleme olmadı. Şimdi hocam ben ayrılmak istiyorum yoruldum ve düğünde takılan ziynet eşyasını takanlar benim yakınım annem kendi emeklerini ortaya koydu ve bir şeyler yaptı şimdi bu takılanları almak istiyor böyle hakları olur mu.Annem kadın başına düğün yaptı,onlar hiç bir şeyi tam yapmadı sonuç ne olur. Şiddet uygulayan karım, psikolojik sorunları vardı biz evlenirken bu kadar ciddi vakaa olduğunu demediler iyileşti denilmişti ve eşim evde olduğu sürece canımın tehlikede olduğunu hissediyordum.

 3. Iyi günler yasin bey. Eşim 27 nisan 2016 tarihinde çekişmeli bosanma davası açtı. Esimin hesabına 2013 yılında 213 gram altın yatırmıştık.2014 yılında eşim kendi hesabında bozdururak bana 19000 tl para aktardı. Şimdi mahkemede benden altın talep ediyor. Ben karşı tarafa altın mi öderim yada para mi öderim. Yada kendi rızası ile bozdurdugu için ödemem mi. Cevaplarsanız çok sevinirim

 4. merhabalar, açıklamanızı okudum tesekkur ederım musadenizle hadiseyi kısaca özetleyelim. biz kız evi olarak 800 gr mehir davasını açtığmız halde yaklasık 4 yıldır karsı taraftan bi ödeme almıs değiliz. karsı taraf iiflas ettim bahanesi ile mal varlıgını yakını uzerıne devretti ki bu süreç bosanmadan sonra gerçekleşti. anladıgım kadarıyla ki dogru mu bilemedim ya bizim avukat karsı tarafı tutuyor (öyle ise yeni bie avukata ihtiyacımız olmalı mı, bu süreçte dosya değişiminden dolayı eski avukat hak talep edebilir mi) Muhtemelen zaman asımını bekliyorlar ve dosyanın gecersızlıgını beklıyorlar..dogru mu düşünüyorum bilgilendirebilir misiniz?

 5. seyhan kurtulmus

  Esimin eski esi anlasmali bosanma protokolunde maddi ve manevi tazminat taerbi bulunmadigini ve ifadesinin ardindan almis oldugu 14binlira haricinde ‘bunun disinda hic bir nam adi altinda maddi talebim bulunmamaktadir’ ifadesini kullanmasina ragmen esimin evlendigini duyduktan sonra ziynet esyalari icin dava acmistir. Kendisinin de esime neden evlendigine dair sitem icinde oldugi msajlari mevcut. Esimin elinde takilan Takıları dugunden sonra bozurduktan sonra eski esinin evlenmelerinden once cektigi banka kredisini yatirdigina dair delilleri var. Ayrica eski esi esimin bu takilarla esimin dugunden onceki kredi borclarini yatirdigini iddia etmis ve bunun dogru olmadigina dair de yine kredi odeme plani mevcut. Kisxa ozet gecersem bu sekilde bir davamiz var. Soz konusu davanin nasil sonuclanabilecegi hakkinda fikir beyan edebilir misiniz tesekkur ederim

 6. Öncelikle merhaba
  Ben 7 aylik evliyim 20 yasindayim esim 35 yasinda ve benden once basindan bir evlilik gecmis ve bu evlilik dugun gecesi kizin sorunlarinin oldugunu ve bakire olmadiginj dile getirmesiyle evlilik bitmis 5 yildir nafaka odenmis ve kizin evlenmesiyle birlikte nafaka kesilmis kiz tekrar dava acip ziynet takilarin bakire olmasada kendisinde bulunmasini istemis ve altinlari 5 yil sonunda geri istemistir ve ben 2 aylik hamileyim evliligim sallanmaya basladi resmen cocugumun rizkini istiyor benden once yasanmis bisey ama ben bunun sıkıntısıni çekiyorm ne yapabilirim bir cikis yolu varmi bana yardimci olursaniz cok sevinirim

 7. Yakup yılmaz

  Hocam ben eşimle ayrıldım eşim çeyiz zinnet davası açtı fakat eşimle çocuk tedavisi gördük tüp bebek eşime bozdurulup harcandı eşim mahkemede inkar ederse nolur ama raporları olsun tedavide harcanan faturalar olsun hepsi kayıtlı bunları sunsam hocam feragat edermiyim sonuç be olur eşimin tadavi gördüne dahil raporları faturaları var elimde hocam

 8. Merabalar ben evlendigimde kayinpederim bana 6 adet bilezik takmisti 2 adet de kendi babam takmisti ben evlendikten sonra kayinpederim benden alt8nlari isteyip bana altinlar karsiliginda bana cek vericegini söylemisti kendi babamin taktigi bilezikle birlikte 8 adet bilezigi aldi suanda geri vermeye itiraz ediyor cekimide vermedi ben buna dava acabilirmiyim elimde düğünde takarken videolari var sanikta var

 9. Fatma Tarhan

  Merhaba 3 ay önce boşanma gerçekleşti avukatım malesef onların tuttuğu avıkattı ve şart olarak nafaka karşılığında boşanacağımı karşı tarafında kabul ettiğini söylemiş kararda nafaka bağlandı ama hala nafakayı yatırmadılar üstelık altınlarımıda vermiyorlar.Mahkemede altınları istediğimi söylemediğim için ve şart olarak sadece nafaka, karşılıklı tazminat davası açamama gibi talepler var.Şu an altınlarımı alabılmek gibi bir şansım var mı

 10. Yasin bey eşimle bosanali 9 ay oldu anlasmali bosandik ve çocuga nafaka disinda benden bisey istemedi suan esim bana tekrar dava acmis ve altinlari istiyor bu konuyla ilgili süreç nasil isliyecek ve altinlari benden alma hakki var mi

  1. Anlaşmalı boşanma protokolü çoğunlukla avukatlar tarafından yapılmadığında bu şekilde sıkıntılar olabilmektedir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında da avukat tutulması yararlı olmaktadır.
   Ancak anlaşmalı boşanma protokolünü inceledikten sonra eski eşinizin dava açma hakkı olup olmadığı hakkında net bir yorum yapabiliriz.

 11. egemen duman

  Yasin bey,eşimle anlaşma protokolu üzerinde anlaşamıyoruz.benden düğünde takilan ziynetleri istiyor.halbuki biz o parayla ev almıştık ortak kararımızla, şu an altın yok.bu durumd nasıl bir yol izlemeliyim tesekkurler

 12. Gönül Çubuk

  Merhabalar. 2008 senedinde evlenmiş bulunmaktayım ve yakın tarihte boşanma davası açacağım. Evlendiğimde 7 bin lira para ve altın takıldı. Eşimin annesi paraları aldı borç ödedi bize vermedi. Eşim evlendikten 1 sene sonra benden iade koşuluyla altınlarımı aldı geri vermedi. Bu da yetmezmiş gibi kızımın çeyreklerini de aldı. Şimdi ise boşanıyorum ve ziynet, takılan paraları geri alabilir miyim, tamamını mı alırım yoksa ortak mıyız yani yarısını mı alırım.

 13. Eşimle anlaşmalı boşandılar kızım velayetini ben aldım onda çamaşır makinesi led tv ve ufo ısıtıcı var dava bittikten 2 ay sonra vereceğine dair protokol imzalandı ama karşı taraf esyalarimi vermiyor taksit odedigime dair evrakların mevcut ne yapmam lazim

Yorum bırakın

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'