Etiket arşivi: boşanmada uzman raporu

Uzman Raporundaki Beyanlar

Mahkemece, davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda kusurlu kabul edilerek açılan boşanma davasının kabulüne karar verilmiş ise de; uzman raporunda yer alan beyanlar dikkate alınarak taraflara kusur izafe edilemeyeceği gibi boşanma davalarında ikrar da hakimi bağlamaz ( TMK m.184).

Açıklanan sebeple boşanma davasının reddi gerekirken, kabulü doğru görülmemiştir. Ne var ki, hükmün bu bölümü temyizin kapsamı dışında bırakıldığından bu husus bozma sebebi yapılmamış, tenkit edilmekle yetinilmiştir.

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2015/25294
Karar Numarası: 2017/5148
Karar Tarihi: 02.05.2017