Eşten mal kaçırma

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Boşanma davalarında en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi de boşanma davası öncesinde ve boşanma davası açıldıktan sonra bir eşin diğer eşten mal kaçırması halinde ne yapılması gerektiği sorunudur. Hem vatandaşlardan hem de avukat meslektaşlarımdan yoğun olarak aldığım bu sorunun cevabı çoğu kişiyi üzüyor.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 2002 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kural olarak eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri mal varlıkları üzerinde yarı yarıya hak sahibi olmalarını kabul ediyor. Bu kural mal rejimine edinilmiş mallara katılma mal rejimi adı veriliyor.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde öncelikle bilinmesi gereken, bu mal rejiminin aynî bir hak tanıdığı durumların genel olarak boşanma davalarında karşımıza çıkmaması. Yani boşanma davası söz konusu olduğunda edinilmiş mallara katılma rejimi ile talep edilebilecek olanın, edinilen malların değerinin yarısı olduğunun bilinmesi gerekiyor. İkinci olarak bilinmesi gereken husus ise, bu mal rejiminde mal varlığının tasfiye edilebilmesi için öncelikle – doğal olarak- mal rejiminin sona ermiş olmasının gerekmesi. Mal rejiminin sona ermesi ise evlilik birliğinin iptal, boşanma ya da ölüm gibi bir nedenle sona ermesi ya da farklı bir mal rejiminin seçilmesi anlamına gelmekte.

Boşanma davasının açılması ile birlikte hakim, eşlerin barınmasına ve iaşesine ilişkin kararları re’sen almak zorunda. Ancak, uygulamada bu kural çok fazla işletilmiyor. Boşanma davası açılan eşin malvarlığı üzerine tedbir koyulmak isteniyorsa bunun için mutlaka mal varlığının tasfiyesi davası da açılmalı. Boşanma davasında istenecek maddi ve manevi tazminatlar yahut nafaka için eşin malvarlığı üzerine tedbir konulması yanlıştır.

Yine mal kaçırma ihtimalinin olduğu durumlarda, eş, mahkemeye başvurarak diğer eşin malları üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayabilme hakkına da sahiptir.

“Davacı R. vekili, evlilik içinde alınan iki parça taşınmazın davalı C. L. tarafından mal kaçırma amacı ile muvazaalı şekilde diğer davalı O. A.’a satıldığını açıklayarak yapılan satış sebebiyle TBK’nun 19.maddesi ve TMK’nun 169. maddesine göre davalılardan O. adına olan Nusratiye Mahallesi 2040 ada 5 parseldeki 26 ve 32 numaralı meskenlerin muvazaa sebebiyle tapu kayıtlarının iptali ile tapunun eski hale iadesine karar verilmesini istemiştir.

Temyize konu dava, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca açılmış şahsi hakka dayalı muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Muvazaa, irade ile beyan arasında kasten yaratılan aykırılık olarak tanımlanabilir. Böyle bir iddia karşısında, aslolan tarafların akitteki gerçek ve müşterek amaçlarının saptanmasıdır. Tarafların 19.4.2012 tarihinde evlendikleri ve halen evli oldukları anlaşılmaktadır. Davalı eş ile diğer davalı arasında gerçekleştirildiği iddia olunan muvazaalı işlem davacı yönünden haksız eylem niteliğinde bulunduğuna göre davacının, şahsi hakkına dayanarak evlilik birliği içinde edinilen taşınmazların davalı eş C. tarafından dava dışı O.’a devredilmesine dair işlemin muvazaa sebebiyle iptali ile eski hale getirilerek, taşınmazların davalı eş C. adına tekrar tescil edilmesi talebinde hukuki yararının bulunduğu gözetilerek davaya devam edilmesi, taraf delillerinin toplanması, toplanacak tüm deliller TBK’nun 19.maddesinde yazılı muvazaa talebi doğrultusunda birlikte değerlendirilerek sonucuna göre işin esası ile ilgili olumlu olumsuz bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hukuki yarar yokluğundan davanın reddedilmesi doğru olmamıştır.”  YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5067 K. 2014/9904 T. 20.5.2014

“Davacı vekili, davacı ile davalılardan A. Ö.’ün İzmir 4. Aile Mahkemesi’nin 06/06/2005 tarih ve 2003/207 Esas, 2005/674 Karar sayılı kararı ile boşanmalarına karar verildiğini, davacı tarafından davalı Alaiddin aleyhine katkı payı alacağına ilişkin açılan davada İzmir 12. Aile Mahkemesi’nin 2008/542 Esas, 2009/991 Karar sayılı kararı ile 30.960,00 TL’nin tahsiline karar verildiğini, boşanma kararından bir hafta sonra 13/06/2005 tarihinde davalı Alaiddin’in üzerine kayıtlı 188 ada 1 nolu parselde kayıtlı L Blok 3. kat 7 nolu bağımsız bölümü çok düşük bir bedelle, hiç bir işi olmayan yeğeni diğer davalı Tijen Komodoroğlu’na satış göstrerek tapudan devrettiğini, yapılan satış işleminin mal kaçırma amacıyla muvazaalı yapıldığını belirterek dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile davalı A. Ö. adına tapuya kayıt ve tescilini istemiştir.

Dava, Borçlar Yasasının 18. maddesinde düzenlenmiş bulunan danışık ( muvazaa ) iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Kural olarak üçüncü kişiler, danışıklı işlem ( muvazaalı muamele ) nedeniyle hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü; danışıklı bir hukuki işlem ile üçüncü kişilere zarar verilmesi, onlara karşı işlenmiş haksız eylem niteliğindedir. Ancak, üçüncü kişilerin danışıklı işlem ile haklarının zarara uğratıldığının benimsenebilmesi için, onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı ve danışıklı işlem o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olmalıdır.

Diğer yandan; zarara uğradıklarını ileri süren üçüncü kişilerin, danışıklı işlemde bulunduğu iddia edilen kişi hakkında tazminat davası açmış olmaları, bu davanın kabulü için tek başına yeterli olmadığından danışıklı işlemde bulunanın, üçüncü kişilere borçlu bulunduğunun gerçekleşmesi ve borcunu ödememek için danışıklı hukuki işlem yapmış olması gerekir.

Somut olayda; davacı, davalılardan Alaiddin’in katkı payı alacağına ilişkin hükmedilecek tazminatı ödememek amacıyla dava konusu edilen taşınmazı danışıklı olarak diğer davalıya devredildiği iddiası ile eldeki bu davayı açmıştır. Yargılama sonunda satışın danışıklı olduğunun kanıtlanması durumunda davacı, satışa konu edilen maldan alacağının tahsili için yararlanabilecektir. Ancak, davacının bu hakkı ayni değil şahsi bir sonuç doğuracağından tapunun iptaline değil, İ.İ.K.’nun 283/1. maddesi gereğince, iptal ve tescile gerek olmaksızın davacıya taşınmazın haciz ve satışını isteyebilme hakkı tanınmasına karar verilecektir. Bu davada güdülen amaç da budur. Davacı ile davalı Alaiddin’in İzmir 4. Aile Mahkemesi’nin 06/06/2005 tarih ve 2005/207 Esas, 2005/674 Karar, sayılı kararı ile boşanmalarına karar verildiği, kararın 07/07/2005 tarihinde kesinleştiği, yine davacı tarafından davalı Alaiddin aleyhine katkı payı alacağına ilişkin davada İzmir 12. Aile Mahkemesi’nin 2008/542 Esas, 2009/991 Karar sayılı kararı ile 30.960,00 TL katkı payı alacağının tahsiline karar verildiği ve kararın 28/01/2011 tarihinde kesinleştiği, davalı Alaiddin’in üzerine kayıtlı 188 ada 1 nolu parselde kayıtlı L Blok 3. kat 7 nolu bağımsız bölümü boşanma davasının karara bağlanmasından bir hafta sonra çok düşük bir bedelle, hiç bir işi olmayan yeğeni diğer davalı T. K.’na satış göstererek tapudan devrettiği, yapılan satış işleminin katkı payı alacağından kurtulmaya yönelik olarak muvazaalı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Şu durumda, satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmıştır. O halde, davanın İİK 283/1 maddesi gözetilerek tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulması suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yerinde görülmeyen yazılı gerekçeyle istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.” YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3286 K. 2014/737 T. 22.1.2014

 Son Güncelleme: 8.11.2016

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

44 thoughts on “Eşten mal kaçırma”

 1. Eşimle 20/05/2010 yılında evlendik,babam hasta idi ben bakıyordum ve sağlığımda sana ev vereyim diyerek 15.12.2010 tarihinde SATIŞ usülü ile düşük değerden devretti,komuşularım da bu olaya şahit ve bankaya falanda para yatırmadım.
  Şu anda eşim bu evden pay istiyor anlaşmalı boşanma için,anlaşmak istemiyorum bu konuda davayı kazanıp pay alabilir mi,hukuken bu hakkı varmıdır.Kendisi hiç çalışmadı ve sosyal güvenceside yok.
  Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler…

 2. İyi günler eşim 16/03/2020 yılında bosanma davası açtı malları kaçıra bilirmi tedbir konduramadık daha

 3. Merhaba Yasin Bey benim de böyle bir sorunum var ve size açıklamak istiyorum:

  Eşimle sürekli anlaşmazlığımız uzun zamandır sürüyor. Ama halâ boşanma davası açmadım, bir düzelme umudu için. Ama yakın zamanda açmayı düşünüyorum. Yalnız size bir sorum olacak; eşimle beraber almış olduğumuz bir ev var ve bu evi dava açtığımda tedbir koydurarak paylaşılmasını istiyorum. Ama evin tapusu yok, sadece imar kaydı vardır. Bu eve yine de satış yapılmaması için tedbir veya eşler arası paylaşım izni verdirebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim.

 4. Nayim Güleç

  İyi günler Avukat bey okuduğum tüm yorumlarda gayrimenkul üzerine cevaplar verilmiş. Boşanma davası sürerken evlilik birlikteliği içerisinde edinilmiş aile aracı başkasına hileli satış yapılarak devredildiyse bu satış iptal edilebilir mi ?

 5. Merhaba avukat bey eşim benı aldattı 5 paraszda terkettı 1 yıl dr en son bu numaradan aradı 15 Ağustos 2018 iyi bi ses tonuyla eve gelcem dedi ve gelmedi savcılığa bildirdim ama dönüş olmadı şimdi birlikte olduğu kadına 300 milyar değerindeki evi ve banka da 85 bu kadına kaptrdi eşim ise yptigi bu ihaneti bedelini sokağa atılmakta ve kayıp hala bana gönüllü yardımcı olurmusunz

 6. Muvaffak Altuğ

  Yasin bey merhaba,
  Ben 2002 yılında almış olduğum gayrimenkulün mülkiyet hakkını kullanma hakkı bende olmak kaydıyla 2014 yılında, 2006 yılında evlendiğim eşime devrettim. Eşim 2015 yılında bana boşanma davası açtı ve dava devam ederken 2017 yılında sattı. Ne yapmalıyım. Teşekkür ederim.

 7. Gülay Demir

  Merhaba Yasin bey. Ablamın eşi yaklaşık üç ay önce evi terk etti. Biz birkaç avukata danıştık ablamın boşanma davası açmaması gerektiğini yoksulluk nafakası davası açmasını söyledi. Ablam kendisi ve ortak çocuğu için tedbir nafakası davası açtı. Eşi evi terk edeli üç ay kadar zaman geçti ve biz iki gün evvel ablama boşanma davası açtığını öğrendik. Ablam nafaka davası açarken eşine ait olan gayrimenkullere de şer koydurdu. Benim sorum iki çocuğuyla hiçbir geçim kaynağı olmadan ortada kalan ablama hakim nafaka verir mi bu durumda mal paylaşımı nasıl olur. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür eder iyi günler dilerim

 8. Mrb yukardaki metni okudum ama anlayamadim ben birsey ogrenmek istiyorum esim bnden ayrilmak istiyor sag olan babamin mallarindan kardesimin uzerine olan bir daireden hak almak istiyor bu mumkunmu birde daire banka kredisi ile alinip halendaha 5 yillik bir odemesi bulunmaktadir bu konuda bir bilgi verirseniz cok memnun olurum tesekkurler.

 9. Kolay gelsin size bir sorum olacak ben 3 yill önce evlendim evlendigimde bir tane evim vardı sonra kardeşim bana dedi ki abi ben ev alacağım ama gelemedigim için tapusu senin üzerine olsun senden sonra alırım dedi bende kabul ettim daha sonra borcunu bitirip iki yıl sonra benden geri aldı bir tane arabam vardı 70 bin TL lik maddi durumdan dolayı sattık 20 bin liralık araç aldık şimdi benim üzerime evlenmeden önce aldığım ev ve bir 20 bin liralık araba mevcut eşim beni bıraktı gitti şimdi benden ayrılmak istiyor sorum şu ben bu üzerimdeki evi anneme devretmek istiyorum çünkü evde onlarında hakkı çok böyle bişey yaparsam durum ne olur mal kaçırmaya girer mi birde arabadan hakim hangisini baz alır teşekkürler

 10. İyi günler iki sene oldu benim boşanalı eski eşim çocuklar büyüdükten ve üniversite hayatına atıldıktan sonra çocukların nafakasını benden kesti kendisi çocuklara tahsil ediyor banada 1000₺ nafaka bağlanmıştı şimdi iki aydır vermiyor, param yok falan diye, icra takipi getircem. Benim sorum şu olcak size kendisi beni aldattığı bayanla evlendi mal varlığını o bayanın üzerine yaptıysa benim ne zararım olur bu durumda ? Yasal yoluyla hangi yolu gitmem gerek o zaman bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirm. Teşekkürler

 11. Iyi akşamlar sayın avukatım ben zor durumdayım size danışmak istediğim bir konu var.bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

 12. Merhabalar Yasin bey.Eşimle 1991 yılında evlendik.1993 yılında eşimin üzerine arsa aldık.ben emeki askerim eşim öğretmen
  .bu arsaya 1998 den 2001 yılına kadar yazlık müstakil bina yaptırdık.şimdi anlaşmalı boşanmak istiyoruz. bu evi (600binTl)çalıştığımız maaşlarımızla birikim yaparak elde ettik.2002 yılndan önce edinildiği ve mal rejimi seçmediğimizi bu evden benim katkı payı alma hakkım olurmu?Mal beyanı delil olurmu?benim bu eve para verdiğimi nasıl belgelendirmem gerekir .mütahitin tanıklığı geçerlimi? 2010 yılındada ev aldık onun tapusu bende bu evin değeri düşük.(250bin) istesem ben bu evdende yarısını alırım diyor.Anlaşmalıda bu evden hak istemediğini benimde diğire yazlık evden hak istemediğimi taslak protokola yazdık ayrıca Oyak ikramiyemdende(300bin) istemediğini yazdı. sizce nasıl yol izlemeliyim protokolü imzalayayımmı

 13. Birde kimlik swgistirmeden mi degistikten sonrami tapulari almaliyim eger veemezse bosanma aktinden sonra ev icin dava acabilir miyim simdiden tesekkurler

 14. Esimle anlasmali bosandik fakat bu banka borclari nedwniyle haciz gelmesin diye oldugunu soyledi onun icin nafaka ve hicbirsey talep ettirmedi bunun sahte bir bosanma oldugunu soyledi bana bosandiktan sonra evimizi ve dukkanlari kurtarmak icin benim uzwrine verwcegini soyledi su anda kimlik degisimi icin kagitlari almak uzereyiz ama birde kadin meselesi ortaya cikti bundan dolayi evevliligi bitirsek bile evin tapusunu alabilr miyim vermezse dava acabilir miyimbirde

 15. Nisan başı itibariyle bankaya borçlarımdan dolayı boşandım. Mahkemede adıma olan evi eşime devredeciğimi beyan ettim. Çocuklarıma nafaka bağlattim. Size sormak istediğim boşanmış olduğum eşime evimi devrettiğim takdirde bu satış hileli satışa girer mi? Banka avukatları bu satışın iptalini isteyebilir mi? Veya sizin tavsiyeniz aramda akrabalık derecesi olmayan birine devretmem mi daha mantıklı olur? Evimi kaybetmemek için nasıl bir yol izlememi önerirsiniz.( Şuan herhangi bir icra takibim yok)

 16. Murat bozkury

  Sayin hocam ben esim ile saun bosanma sureci icerisindeyiz.Henuz dava acilmadi fakat esim ve avukatlari islemlere baslamislar dava acilmasi icin.Benim sorum su esimin uzerine olan aracla ben maddi hasarli kaza yaptim esimde bu araci benden habersiz ve onayim olmadan hurdaya satmis simdi bu olay karsisinda benim ne gibi haklarim var nasil bir yol izlemem gerekiyor.

 17. merhaba.
  benim sorum. 2.ci evliliklerde boşanma söz konusu değilken, taraflardan birinin ölümü halinde eşi ve çocuklarına mal kalmasın diyerek vasiyet bırakırsa bunun geçerliliği ve bozma davaları nelerdir. teşekkürler

 18. ünsal şahin

  Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2014 / 5067 -9904 sayılı ilamı ile Yargıtay 4. Hukuk dairesinin 2013/ 3286 E sayılı ilamı arasında ciddi farklılık var..
  8. Hukuk dairesinin ilamıda evlilik devam ediyor.. Davayı açan eş alacaklı değil..
  4. Hukuk Dairesinde ise mutlaka alacaklı olma şartı getirilmiş..
  hangisine itibar edeceğiz..?

 19. merhaba 06.08.2015 te evlendim.eşim evin tapusunda 19.04.2015 tarihinde tapu çıkartmış ve tapuda eşimin kızlık soyadı var.bunun sebebi ne eşim mal mı kaçırmış?

 20. Boşanma süreci içinde ev ve arabamı satıp borçları ödedim geriye kalan parayı eşime vermeyi düşünüyorum. Mal rejiminde yarı yarıya olduğu nu bildiğimden bu paraya dokunmadım. Mal kaçırma yı bilmiyordum. Mahkemenin kararı hangi yönde olur. Lütfen acıklarmısınız.

 21. Yanı kısaca tapu iptal mi oldu yoksa bedel üzerinden yarısını alındı. Açıklarmışsınız lütfen

 22. 2011 de boşanma davasında dava reddedilmiş çiftler boşanamamış boşanma davası aynı sebeble tekrar 2016 açıldı 2017 dava sonucunda yine reddedilmiştir. kusurlu taraf boşanmak istiyor ancak dava iki kez farklı illerdeki mahkemede rededildi . kusurlu olan boşanmak isteyen taraf itiraz edecek sonuç değişir mi yoksa bu kez boşanma gerçekleşir mi

 23. Avukat bey merhaba.Evli ve 3 küçük çocuğu olan bir yakınım 2 daire 2 kamyonu bir ay içerisinde sattı ve çocuklarınıda terkedip ailesinin yanına gitti. Çocuklar şuan babada. Yaşları 12- 8 ve 2 . Babaları şöförlük yapıyordu şuan 3 çocukla birlikte birde işsiz kaldı. Her iki tarafta da çocuklara sahip çıkan yok. Yani babannele anneanneler dedeler gibi… Bunu yapan anne . Malları sattıktan 20 gün kadar sonra boşanma davası açtı. Babanın bu durumda yapabilecekleri nedir. Dava tarihinden önce malları sattığı için kocası yaptırım uygulayabilir mı. Bu arada o çocukların halini gözlerimle görüyorum.Boşanma fikri olan kişiler lütfen çocuklarınızı garantiye alın.Perişan oldu yavrular.

 24. Sayın Girgin mal kaçırmayla ilgili konuya değinmemişsiniz..
  Mahkemeye başvurulmadan önce, araba ve hesapdaki paranın çekilmesi arabanında başkasının üzerine aktarılması durumunda neler yapılabilir.
  Saygılar

 25. zafer özdemir

  merhaba yasin bey..size şunu sormakisterim;ben 2007 yılında 2.evliliğimi yaptım.evlenirken eşimin mal varlığından hak talep etmediğime dair noterde sözleşme yaptık..şimdi boşanma aşamasındayız..bu noter sözleşmesi geçerlimi,eşim benden nafaka talep edebilirmi..ilk eşime 300 tl nafaka ödüyorum..emekliyim..ikinci bir nafaka ödemeye mahkum edilirmiyim..teşekkür ederim..saygılar..

 26. iyi geceler yasin bey beniimde size bi sorum olacaktı yanıtlarsanız sevinirim sorun annemle bababm arasında annem babamdan boşanmak isyiyor ve mal paylaşımı nasıl yapılıyor bu konuda pek bilgimiz yok şimdi annemmin üzerine 2 katlı müstakil bir ev var babamın üzerinede bir otobüs var 80bin borcuda mevcut ve babamın elinde de 70 bin değerinde başka bir otobüse ortak olduğuna dair belge var böyle bir karmasadan nasıl çıkabiliriz

 27. benim annemle babam 1980 yılında evlenmişler aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle 2007 yılının 10.ayında babam annemin evi terkedip gitmesiyle boşanmak için mahkemeye verdi 6 senedir mahkemeleri sürüyordu en son 2013 ocak ayında hakim boşama kararı aldı fakat annemlerin evlendiklerinde aldıkları ev araba bunları babam 2007 yılında eniştem üzerine devredip anneme 2007 ekim ayında dava açıyor üstünde mal görünmediği için hakim sadece maddi manevi tazminat bağladı annem şimdi mal kaçırma davası açmak istiyor böyle bir dava açmış olsa kazanma şansı varmı sonuçu ne olabilir bu konuda yardımcı olurmusunuz

 28. iyigunler avukat bey ben 1990 yilinda turkiyede evlendim 2002 yilinda alman vatandasligina gectim 2006 yilindada esimden bosandim eski esim evliligimizde 4bin donum arsamizi bosanmaya yakin sahte bir satisla annesinin uzerine gecirdi bosanmamiz almanyada surdugu icin ben bisey tutturamadim aradan 6 yil gibi bir sure gecti tekrardan bu satisin iptali ile geri donecek mala sahip olabilirmiyim yada nasil bir dava acabilirim bu hakkimi almak icin bana bir yol gosterirseniz sevinirim

 29. babam sonradan aldıgı eşine tüm yerleri üzerine verdi 3 bucuk tapulu, 40 dönüm 2b arazisi ve 5 katlı bina bana ise hiç vermedi ben hakkımı nasıl alabilirim dava acsam hakkımı alabilirmiyim babam suan hayatta lütfen yardımcı olurmusunuz 

 30. makbule dindar

  Merhaba,
  2006 Ağustos ayında evlendim ve 2009 doğumlu bir kız çocuğum var.2008 de eşim bana ablasıyla ortak ev alındığını söyledi.Ne yazık ki,15 gün önce tapuya gittim ve evin tapusunun ablasına ait olduğunu ve 2007 de alınmış eşime ait başka bir yerde ev olduğunu öğrendim..Eşimle konuştuğumda benden mal kaçırdığını itiraf etti ve kendine ait bir evin olmadığını,tapuda bir yanlışlık olduğunu söyledi..Bunun üzerine bu işi kurcaladığım için bana kızdı ve 15 gün önce eşyalarını toplayıp ablasının evine gitti.Ablası 3 yılllık evli ve çocuğu yok.ortak olduğunu zannettiğim ev şöyle alındı;eşimin ve ablasının birikimi vardı ve annelerinden miras kalan iki tarlanın satışı ile alındı..Ayrıca 2006 dan 2009 Temmuza kadar çalıştım ve maaş kartım eşimdeydi.. Parayı o kendi hesabına aktarıyordu.Doğuma 1 ay kala işi bıraktım.. gelecek misin diye eşimi arıyorum ne halin varsa gör diyor..boşanma davasıda henüz açmadı..şu an çalışmıyorum.çocuğa bakıyorum.Size sormak istediğim;boşanma davasını ben açsam doğru olur mu?özellikle çocuğum benle kalsın istiyorum..dava açsam şimdiye kadar benden aldığı maaşlarımın tutarını geri alabilir miyim?yada tapu iptal davası açıp ablasının üzerine olan evden hakkımı alabilir miyim?bu durumda maddi ve manevi tazminat açabilir miyim?Teşekkürler..

 31. Babam imam nikahlı eşi vardı. babam mefat etti mefatından önce imam nikahlı eşine 500 m2 boş arsa sattığı ortaya cıktı feraset işlemlerinde. Bu İşlem Mal Kaçırmaya girermi. Bundan biz bir hak talep edebilirmiyiz. edebilirsek ne kadar zaman içinde nereye müracaat etmeliyiz. Cevabınız Çok Önemli Şimdiden Teşekkürler  

 32. efendim;birinci sorum? (ikinci evlilik)
  2005 yılında yapılan resmi bir evlilik üç dört yıl sonra boşanma davası açılarak sonlanırsa.erkeğe ait 2005 yılından önceki tarla daire dükkanlarda vs.boşandığı kadının hakkı olurmu? ikinci sorum?
  dört yıl sonra boşanma kararı alan eşler dava devam ederken erkek üzerindeki 2005 den öceki mal varlığını ilk karısından olan öz çocuklarına verme hakkı varmıdır? verirse bozulma ihtimali varmıdır… cevap verirseniz çok memnun oluruz yasin abim

 33. evlilik birliği devam ederken alınmış olan araçlar.kurulmuş olan iki şirket ve şirket üzerindeki mallar devir edilmiş Devir işlemi devir eden eşin boşanma davasını açmasından 10 gğn sonra ve bu dava red edilde ancak şu an diğer eş boşanma ve tazminat için dava açtı mal rejimi için tedbirli nasıl bir dava açabiliriz teminatsız olacak 

 34. erhaba sizden çok acil cvp bekliyorum.Eşim hakkında sahte pasoport yaptığı hakkında suç duyurusn da bulunmuştum.Fakat adresim eşimin adresi göründüğü için bana bir tebligat ulaşmadı.ve bu da savcının takipsizlik kararı vermesine sebep oldu.dedlil sunmadığım için takipsizlik verilmiş.savcı bana dediki bu konuya itiraz hakkın var 15 gün içinde.itiraz sürem 16 nisan 2012 de başladı.bu itiraz süresi hafta sonunuda kapsıyormu.Lütfen bana itiraz süremin sonunu bildirirmisiniz çokkkk acil.ve bu bahsettiğim konuyla ilgili itiraz etmessem tekrar dava açma hakkım varmıdır.itiraz sürem 16 nisan 2012 de başladı hangi tarihte bitecek

 35. Sungurlu Yorgalı köyü 1947 doğumluyum.Kırıkkale de 20 yılı aşkın bir süre Çorum lular Dernek ve Tüketim Koop.Başkanlığı görevlerinde bulundum.MKE kurumunda idari personel olarak çalıştım.Halen Dikmen polis mor.eğt. min karşısında oturuyorum.Arkadaşlık teklifi gönderirseniz sevinirim.İleride inşallah ziyaretinize de gelirim…Selam ve sevgiler…

 36. Peki bosanma davasina verildikten 1 hafta sonra daire hissesini esim babasinin uzerine devredip tapuyu kayinpeder kendi ustune alirsa ne oluyor.Hisse devri oncesinde 150bin tl degerindeki dairenin 81500tl si tarafimca odenmisti ve daire odemeleri esimin uzerine yapiliyordu.Bu konuda bilgi verirmisiniz.Bosanma ilk celsemiz 25mayis 2012.

 37. Annem 37 yıllık evli. Babam üç gün önce imam nıkahı yaparak evlendiğini söyledi. Anneme bu şekilde kabul etmesini, haftada bir yeni eşinin yanına gideceğini söyledi. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aslında bu ilişkileri bizce 5-10 yıldır var. zaten babam 2002’de mal ayrılığı rejimi yaptı. Ayrıca kiraları aralarında eşit paylaşmayarak, mal kaçırarak bugüne geldi. biz bunun bu evlilik için bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. bu 10 yılda 400-500 bin tl kadar bir ayrı mal oluşturdu. Biz hem bu elde ettiği haksız kazançtan annemizin hakkını almasını istiyoruz hem de nasıl bir dava açmamız gerektiğini merak ediyoruz. burdaki avukatlar bilgisiz, önlerine gelen her davaya bakıyorlar. Sizin gibi birini nasıl bulabiliriz? Babam anneme ve bize çok çektirdi. Cevabınız için şimdiden teşekkürler…

 38. 28.08.2002 de evlendik. Eşimin 1997 yılında girmiş olduğu arsa kooperatifine ait 2 hissesi vardı. 2005 veya 2006 yılında 1 hisseyi annesine devretmiş. O kooperatifin arsası bir müteahite kat karşılığı verildi . Hisse başına bir daireye evler son derece lüks bir şekilde teslim edildi. Annesi bu aldığı evi diğer iki oğluna tapusunu geçirmiş.Hem dolandırdılar hem hakeretin manevi baskının biri bin para. dava açacak olsam akıbeti ne olur. Şu anki malın yüksek değeri üstünden alabilirmiyim böyle bir davayı boşanmadan açabilirmiyim? bu arada eşim 2000 yıllarında bedelli askerlik yapmış bu parayı ödemek için kredi kullanmış onlardan aldığı borca istinaden malını üzerinden aldılar kandırdılar para olarak ödeyebilirdik ama işlerine böyle gelmiş olacak. diğer çocuklarına yıllardır yardım ediyor veriyor ben ne yapabilirim lütfen yardım edin

 39. Gizem Alyağut

  Boşanma davasından önce davalı eş kendi adına açılmış hesapta bulunan ve evlilik birliği süresince biriktirilmiş olan parayı dava açılmadan önce çekiyor. Bu durumda diğer eş hesapta şuan da para olmasa bile yarısı oranında katılım alacağına hak kazanıyor ancak dayanak karar bulamadım yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum ve boşanma kararı kesinleşmiş ama tazminat yönünden temyiz edilmiş karar bu durumda yine de açılacak katılım alacağı davasında bekletici mesele yapılır mı dosyanın yargıtayda olması.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR