Etiket arşivi: yargıtayda bozma

Kısa Karar ile Gerekçeli Kararda Çelişki

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2014/27229 K.  2015/15090 T. 8.9.2015

• TEDBİR NAFAKASI ( Tefhim Edilen Kısa Kararda Davalı Kadın Yararına Dava Tarihinden İtibaren 200 TL Tedbir Nafakasına Hükmedildiği Halde Gerekçeli Kararda Davalının İşten Ayrıldığı Tarihten Geçerli Olmak Üzere 150 TL Tedbir Nafakasına Hükmedildiğinin Belirtildiği – Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Yaratılmış Olduğu/Tefhim Edilen Hükme Uygun Şekilde Gerekçeli Karar Düzenleneceği )

• KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ ( Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olamayacağı – Tefhim Edilen Hüküm Sonucu Yanlış Da Olsa Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Uygun Düzenlenmesi Gerektiği/Yanlışlığın Ancak Kanun Yoluna Başvurulması Ve Kararın Bozulması Halinde Düzeltilebileceği )

• HÜKMÜN TEFHİMİ ( Her Halde Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Olacağı – Gerekçeli Kararın Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmaması Gerektiği/Tefhim Edilen Ve Duruşma Tutanağına Geçirilen Hüküm Sonucu İle Gerekçeli Karar Arasındaki Aykırılığın Diğer Yönler İncelenmeden Tek Başına Bozma Sebebi Olduğu )

6100/m. 294/3, 298/2

10.4.1992 gün 1991/7-4 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

ÖZET : Tefhim edilen kısa kararda davalı kadın yararına dava tarihinden itibaren 200 TL. tedbir nafakasına hükmedildiği halde, gerekçeli kararda davalının işten ayrıldığı 07.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 150 TL. tedbir nafakasına hükmedilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır. Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. Buna göre, tefhim edilen hüküm sonucu yanlış da olsa, gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz/kanun yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen ve duruşma tutanağına geçirilen hüküm sonucu ile gerekçeli karar arasındaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 08.09.2015 günü temyiz eden davalı N. A. vekili ve karşı taraf davacı V. A. vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tefhim edilen kısa kararda davalı kadın yararına dava tarihinden itibaren 200 TL. tedbir nafakasına hükmedildiği halde, gerekçeli kararda davalının işten ayrıldığı 07.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 150 TL. tedbir nafakasına hükmedilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 294/3. maddesi uyarınca, hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. ( 6100 s. HMK m.298/2 ) Buna göre, tefhim edilen hüküm sonucu yanlış da olsa, gerekçeli kararın, tefhim edilen hüküm sonucuna uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Yanlışlık ancak temyiz/kanun yoluna başvurulması ve kararın bozulması halinde düzeltilebilir. Tefhim edilen ve duruşma tutanağına geçirilen hüküm sonucu ile gerekçeli karar arasındaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş, 10.04.1992 tarihli 7/4 sayılı içtihadı birleştirme kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.