Evlilik Sözleşmeleri Mahkemede Hangi Nedenlerle İptal Ediliyor?

Mal Rejimi Sözleşmeleri Mahkemeye Gidildiğinde Hangi Nedenlerle İptal Ediliyor?

Mal rejimi sözleşmesi;
 • İradeyi sakatlayan sebeplerle,
 • Muvazaa sebebiyle veya,
 • Kanunda gösterilen şekil ve içerik şartlarına uyulmaması sebebiyle iptal ettirilebilir.
 • Mal rejimi sözleşmesi iradeyi sakatlayan sebeplerin herhangi birisinin varlığı halinde (korku, yanılma, aldatma) mahkemeye gidildiğinde iptal edilebilir. Örn: eşlerden birisinin mal rejimi sözleşmesindeki imzanın hile ile elde edildiğini ileri sürmesi halinde bu durum ispatlanır ise sözleşme mahkemece iptal edilir.
 • Eşler ancak kanunda belirtilen mal rejimlerinden birisini sözleşme ile seçebilirler. Kendilerinin ayrı bir türde özel mal rejimi yaratmaları ve kabul etmeleri mümkün değildir. Bu durumlarda mahkemeye gidildiği takdirde mal rejimi sözleşmesi iptal edilecektir.
 1. Sözleşmenin içeriği

Madde 203- Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

 • Noterler mal rejimi sözleşmesi yapma, tanzim etme, onaylama konusunda yetki sahibidir. Evlendirme memuru bu konuda yetkili olmayıp sadece hangi mal rejiminin  seçildiğine dair yazılı belgeyi   alabilir. Bu belgenin altında da mutlaka, eşlerin ve  gerek varsa  yasal temsilcilerinin imzası  olması gerekmektedir. Aksi takdirde geçerli olmayacaktır.

2. Sözleşme ehliyeti

 

Madde 204- Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

 • Sözleşmenin taraflarca imzalanacağı sözleşme ile hüküm altına  almıştır. İradi temsilci  tayin etmek; bir şahsa vekalet vermek, avukat tutmak suretiyle   vekaleten/ temsilen   mal rejimi sözleşmesi yapılamaz. Yapıldığı takdirde ise mahkemeye gidildiğinde iptal edilecektir.
 • Mal rejimi sözleşmesi için kabul edilen şekil şartı, geçerlilik şartıdır. Belirli  şekil   gerçekleşmiş olmazsa, bu konuda yapılan  hukuki  işlem hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Eşlerin  bu konuda ihtilaf  çıkarmamış olmaları da  sonucu değiştirmez. 

TMK Madde 205- Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.”

 • Tarafların aralarında noterde düzenleme veya onaylama yoluna gidilmeksizin yapmış olduğu mal rejimi sözleşmeleri şekil şartına uyulmaksızın yapılmış olmaları sebebiyle mahkemeye gidildiği takdirde iptal edilecektir.
 • Tarafların henüz nişanlı iken aralarında mal rejimi sözleşmesi yapmaları halinde evlenmek için evlendirme memurluğuna başvurdukları sırada mal rejimi seçimine ilişkin hazırladıkları yazılı belgeyi evlendirme memuruna vermeleri gerekmektedir. Bu şekilde evlendikten sonra, henüz nişanlı iken aralarında yapmış oldukları sözleşme geçerli hale gelmiş olacaktır.
 • Mal rejimi sözleşmesinde şekil  şartı  geçerlilik  koşulu olduğu  için, evlendirme memuruna vermek  üzere, hatta   memurluğa hitaben yazılmış yazı  herhangi  bir sebeple  memurluğa  verilememiş ise, bu  belgenin  evlenme sonrasında,  seçilmiş mal rejimi bakımından  geçerli  bir belge  olarak kabul edilmesi  mümkün değildir.

Yorum bırakın

0 533 483 9313