Boşanma Nedeniyle Tazminat

Boşanma Davalarında Tazminat Hakkı

Boşanma davasının eki niteliğinde olmayan maddi tazminat davalarında görevli mahkeme genel hükümlere göre belirlenir.

Yargıtay örneğin, evlilik süresince eşinin çalıştırmaması nedeniyle yoksun kalınan kazanç sebebiyle açılan maddi tazminat davasının aile mahkemesinde değil genel mahkemelerde görüleceğine karar vermiştir.

Eşin, evliliğe güvenerek üniversite eğitimini yarıda bırakması 174/1 kapsamında boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaat olarak değerlendirilmemektedir.

Boşanma davasında maddi tazminata hükmedilebilmesi için bu yönde bir talebin olması gerekir.

Bu talep boşanma dava dilekçesi ile birlikte, dava dilekçesi ile istenmemişse dava sonuna kadar yazılı veya sözlü olarak ya da boşanma davasından sonra ayrı bir dava ile yapılabilir. Bu uygulama, tazminatın ferisi olan faizleri için de geçerlidir.

Tazminat miktarının 6098 sayılı Borçlar Kanunu 99.maddesine göre “Ülke Parası” olarak talep edilmesi lazımdır. Döviz üzerinden istenemez.Taraflardan birinin maddi ve manevi tazminat miktarını ayırmadan toplu olarak tazminat talebinde bulunması halinde, isteminin ne kadarının maddi ne kadarının manevi olduğu açıklattırılır.

TMK’nın 174/1.maddesinde düzenlenen maddi tazminat boşanmanın fer’isi niteliğindedir. Evlenmenin boşanma dışında başka bir sebeple sona ermesi halinde bu madde hükmü uyarınca maddi tazminata hükmedilmesi söz konusu olmaz.

Maddi tazminat talebinin boşanma davasının ferisi niteliğinde olması nedeniyle boşanma davası reddedildiğinde maddi tazminat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmemesine karşın; boşanma hükmünün verilmesi halinde maddi tazminat talebi hakkında olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilmelidir.

Maddi tazminata hükmedilebilmesi için, davalı tarafın kusurlu olması da şartlardan bir diğeridir. Davalı taraf boşanmaya kendi kusurlarıyla sebebiyet vermemiş ise onun aleyhine tazminata hükmedilemez.

Davalı tarafın iradi olmayan davranışları, örneğin akıl hastalığı nedeniyle boşanmaya karar verilmesi halinde, ayırtım gücü olmayan davalı aleyhine maddi tazminata hükmedilmez. Bunun gibi her iki tarafın da kusursuz yahut eşit kusur sahibi olduğu durumlarda da tazminata hükmedilmez.

Maddi tazminat istenebilmesi için, talep eden tarafın boşanmaya yol açan olaylarda kusursuz yahut daha az kusurlu olması gerekir. Tazminat isteyen tarafın kusurları bulunmakla beraber, bunlar boşanmaya sebep olan diğer olaylara oranla ikinci derecede kalıyor yahut tahriklerin reaksiyonu olmaktan ileri gitmiyorsa talepte bulunan yine kusursuz sayılmalıdır.

Mevcut menfaat, evlilik birliği boşanma ile ortadan kalkmamış olsaydı, kusursuz yahut daha az kusurlu olan tarafın sağlamaya devam edecek olduğu yararlardır.

Beklenen menfaat, sağlanmış veya sağlanmakta olan bir menfaat olmayıp kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın evlilik devam etseydi ileride sağlayacağı bir takım yararlar anlamına gelir.

Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir.

HUMK 443/4 hükmü uyarınca aile ve şahsın hukukuna ilişkin kararların kesinleşmeden uygulanamayacağı hükmü gereğince,  maddi tazminata faiz, hükmün kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlar. Maddi tazminatın istenebilir hale gelmesinden itibaren yasal faiz talep edilebilir.