Etiket arşivi: iş kazası tazminat davası

İş kazası tazminat davası, iş kazası geçiren işçinin veya işçinin yakınlarının açabileceği maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasını ifade eder. İş kazası ve tazminat davası hakkında daha fazla bilgi için sayfamızı okumaya devam edebilirsiniz.

MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/6786

K. 2002/5901

T. 8.4.2002

• MADDİ TAZMİNAT ( İş Kazası Sonucu Uğranılan Zarar )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının İşverenin Kusuru Sonucu Oluşan İş Kazasında Uzun Süreli Tedavi Görmesi Nedeniyle Duyduğu Üzüntünün Karşılığının Ödetilmesi )

• İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Davacının Uzun Süreli Tedavi Görmesi )

1475/m.73,74

ÖZET : Davacı işçi, davalıya ait yerinde çalışırken geçirdiği kazası sonucu yaralanmış ve yaklaşık olarak 5 ay tedavi görmüştür, kazanın oluşumunda işverenin %80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacı, kazası nedeniyle maluliyete uğramamışsa da görmüş olduğu uzun süreli tedavi sonucu duymuş olduğu maddi ve manevi acının bedelinin de ödenmesi gerekir.

DAVA : Davacı, kötüniyet ile maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde, davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dosya içeriğinden davacının davalı işyerinde çalışırken 25.7.1998 tarihinde geçirdiği kazası sonucu yaralandığı ve 7.12.1998 tarihine kadar tedavi gördüğü, kazanın oluşunda işverenin % 80 oranında kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır. Davacının kazası sebebiyle maluliyete uğramadığı anlaşılmakta ise de, kaza sonucu yaralanarak uzun süre tedavi gördüğü bu suretle manevi acıya uğradığı düşünülerek manevi tazminat isteği hakkında karar verilmesi gerekirken, anılan talebin yazılı şekilde reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.4.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx