6098 sayılı Borçlar Kanunu madde 344 : Kira Artış Oranı Artık Sınırsız Değil

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013) adlı iki kitabı bulunmaktadır. 120 hafta boyunca okurların hukuki sorularını cevaplandırdığı köşe yazılarını hurriyet.com.tr ve HÜRRİYET GAZETESİ'nde okuyabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

KİRA ARTIŞ ORANI SINIRLANDI

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 344. maddesi ile kira bedellerindeki artış oranı sınırlandırıldı. Bu maddeye göre, yenilenen kira döneminde kiracı ile kiralayan artış oranını önceki yılın üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranını geçmemek üzere

 

kararlaştırabilecek. Bu madde Borçlar Kanunu’nda yer alan sözleşme serbestisi ilkesinin (tarafların yaptıkları bir sözleşmenin hükümlerini istedikleri gibi belirleyebilmeleri özgürlüğü) istisnalarından birini oluşturuyor. (Kira artış oranları için burayı tıklayınız)

Kira artış oranını sınırlayan madde, bir yıldan uzun süreli kiralamalar için de geçerli olacak. Buna göre örneğin üç yıllık kira sözleşmesinin birinci yılı için 1.000,00 TL; ikinci yılı için 1.500,00 TL belirlenemeyecek. Kiracı böyle bir sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek ikinci yıl için kira bedelini ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üzerinden artırarak ödeyebilecek.

Kira Artış Oranı Belirlenmemişse Ne Olur?

Kiracı ve kiralayan, kira artış oranını belirlememişlerse, bu takdirde mahkemeye başvurarak kira artış oranının belirlenmesini sağlayabilecekler. Hakim, önceki yılın ÜFE oranını geçmeyecek şekilde kira artış oranını belirleyecek. Hakim, artış oranını belirlerken kiralananın durumunu gözönüne alacak.

Uzun Süreli Kira Sözleşmesi Yapmak Mümkün mü?

6098 sayılı Borçlar Kanunu‘na göre, uzun süreli (10 yıllık) kira sözleşmeleri yapmak da mümkün. Ancak bu durumda da yukarıda bahsettiğimiz kira artış oranlarına uyulmasının sağlanması için ek hükümler getirilmiş. Buna göre, beş yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde taraflar aralarında bu konuda anlaşma yapmış olsun ve ya olmasınlar, taraflar mahkemeye başvurarak yeni kira döneminde uygulanacak kira bedelinin belirlenmesini isteyebilecekler.

Dövizle Kiralamalarda Durum Değişiklik Var mı?

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamayacak. Ancak, bu konuda 6098 sayılı Borçlar Kanunu‘nun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklı tutulmuş. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak 344. maddenin üçüncü fıkra hükmü, yani ÜFE oranlarına göre kira bedeli belirlenecek.

Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası Ne Zaman Açılabilecek?

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilecek. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacak. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olacak.

İki Kira Bedeli Zamanında Ödenmezse Kalanın Hepsi Birden İstenebilecek mi?

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 345. maddesiyle birlikte kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği de öngörülmüş. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olacağı kanunlaştırılmış.

Kiracıdan “Depozito” İstenebilecek mi? 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşmayacak şekilde depozito istenebilir.

Depozito “Mal sahibine” mi Teslim Edilecek?

Depozitonun mal sahibine teslim edilmesi usulü de 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile sona erdi. Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo edecek. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilecek.

Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü olacak.

Apartman Aidatı Kimin Sorumluluğunda?

6098 sayılı Borçlar Kanunu‘nun 341. maddesine göre kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel âdet yoksa, ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlü tutuldu. Giderlere katlanan taraf, bu giderleri ispat edici belgelerin birer örneğini, istem üzerine diğer tarafa vermek zorunda.

İşyeri Kiralamalarında da Sınırlama Var mı?

6098 sayılı Kanun konut veya işyeri ayrımı yapmaksızın kira bedellerindeki artış oranının ÜFE oranında olmasına karar vermiştir. Bununla birlikte getirilen ek madde ile, işyeri kiralamalarında kira artış oranlarıyla ilgili hükümlerin uygulaması 5 yıllığına ertelenmiştir. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunacaktır.