Etiket arşivi: çocuğun üstün yararı

Çocuğun Üstün Yararı Ana Babanın İsteklerinden Önce Gelir

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/16656 K. 2015/17893 T. 8.10.2015
VELAYETİN DÜZENLENMESİ ( Çocukların Üstün Yararının Ana Ve Babanın İsteklerinden Önce Geleceği – İdrak Çağında Olan Çocuğun Görüşünün Aksine Velayetin Babada Kalmasına Dayanak Yapılan Gerekçelerin Velayetin Anneye Verilmesi Halinde Çocuğun Fikri Ahlaki Ve Bedeni Gelişmesinin Zarara Uğrayacağını Gösterir Nitelikte Olmadığı/İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşü de Dikkate Alınarak Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )
ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARININ KORUNMASI ( Anne Babanın İsteklerinden Önce Geleceği – İdrak Çağındaki Çocuğunun Dava Hakkındaki Görüşüne Önem Verileceği/Çocuğun Fikri Bedeni Ve Ahlaki Gelişimindeki Yüksek Yararı Gerektirdiği Takdirde Açıkladığı Görüşünün Aksine Karar Verilmesi de Mümkün Olup Bunun Haklı Gerekçelerinin Kararda Gösterileceği )
İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜ ( Çocuğun Bilirkişiye Babasının Kendisine Tokat Attığını Ve Aşağılayıcı Sözler Söylediğini Belirttiği Ve Velayetinin Anneye Verilmesi Yönünde Görüş Bildirdiği/Mahkemece Çocuğun Görüşünün Aksine Verilen Kararın Haklı Gerekçelerinin Kararda Gösterilmesi Gereği – Çocuğun Görüşü Doğrultusunda Davanın Kabulüne Karar Verileceği )
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ( İç Hukuk Bakımından İdrak Çağında Olduğu Kabul Edilen Çocukların Kendilerini İlgilendiren Konularda Görüşünün Alınması Ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesini Öngördüğü )
4721/m. 182
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi/m. 12

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m. 3, 6

ÖZET : Velayet düzenlemesi yapılırken iç hukuk bakımından idrak çağında olduğu kabul edilen çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşüne gereken önemin verilmesi gerekir. Çocuğun fikri, bedeni ve ahlaki gelişimindeki yüksek yararı gerektirdiği takdirde, açıkladığı görüşünün aksine karar verilmesi de mümkün olup; bunun haklı gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekir. Mahkemece, idrak çağında olan çocuğun görüşünün aksine velayetin babada kalmasına dayanak yapılan gerekçeler, velayetin anneye verilmesi halinde çocuğun fikri, ahlaki ve bedeni gelişmesinin zarara uğrayacağını gösterir nitelikte değildir. Bu yön gözetilerek, idrak çağındaki çocuğun görüşü de dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Velayet kamu düzenine ilişkindir. Velayetin düzenlenmesinde, çocukların üstün yararı, ana ve babanın isteklerinden önce gelir. Dava, boşanma kararıyla düzenlenen velayetin değiştirilerek müşterek çocuk G.’in velayetinin babadan alınarak davacı anneye verilmesi istemine ilişkindir. İdrak çağında bulunan 2000 doğumlu müşterek çocuk G.’in, mahkemece görevlendirilen bilirkişiye, babasının kendisine tokat attığını ve aşağılayıcı sözler söylediğini belirttiği ve velayetinin anneye verilmesi yönünde, görüş bildirdiği anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri, iç hukuk bakımından idrak çağında olduğu kabul edilen çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşüne gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocuğun fikri, bedeni ve ahlaki gelişimindeki yüksek yararı gerektirdiği takdirde, açıkladığı görüşünün aksine karar verilmesi de mümkün olup; bunun haklı gerekçelerinin kararda gösterilmesi gerekir. Mahkemece, idrak çağında olan çocuğun görüşünün aksine velayetin babada kalmasına dayanak yapılan gerekçeler, velayetin anneye verilmesi halinde çocuğun fikri, ahlaki ve bedeni gelişmesinin zarara uğrayacağını gösterir nitelikte değildir. Bu yön gözetilerek, idrak çağındaki çocuğun görüşü de dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.10.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Çocuğun Mahkemede Dinlenilmesi

Boşanma davasında, velayet düzenlemesi yapılırken, müşterek çocuğun üstün yararının ana ve babanın isteğinden önce geldiği gözetilmelidir. İdrak çağında bulunan çocuğun adli merci önünde kendisini ilgilendiren dava hakkında görüşünü ifade etme imkanı tanınmalıdır. Çocuğun Mahkemede Dinlenilmesi yazısına devam et

Boşanmada Çocuğun Üstün Yararı İlkesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6397 K. 2015/21060 T. 11.11.2015

• BOŞANMA DAVASI ( Velayet Düzenlemesi Yapılırken Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Göz Önünde Tutulacağı – Çocuğun Üstün Yararı Belirlenirken Bedensel Ruhsal Zihinsel Ahlaki ve Toplumsal Geliminin Sağlanması Amacının Gözetileceği/Ana ve Babanın Yararları Boşanmadaki Kusurları Ahlaki Değer Yargıları Sosyal Konumları Gibi Durumlarının Çocuğun Üstün Yararını Etkilemediği Sürece Dikkate Alınması Gerektiği )

• VELAYET DÜZENLEMESİ YAPILMASI ( Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Göz Önünde Tutulacağı – Çocuğun Üstün Yararı Belirlenirken Bedensel Ruhsal Zihinsel Ahlaki ve Toplumsal Geliminin Sağlanması Amacının Gözetileceği/Ana ve Babanın Yararları Boşanmadaki Kusurları Ahlaki Değer Yargıları Sosyal Konumları Gibi Durumlarının Çocuğun Üstün Yararını Etkilemediği Sürece Dikkate Alınacağı )

• ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ ( Çocuğun Üstün Yararı Belirlenirken Bedensel Ruhsal Zihinsel Ahlaki ve Toplumsal Geliminin Sağlanması Amacının Gözetileceği – Ana ve Babanın Yararları Boşanmadaki Kusurları Ahlaki Değer Yargıları Sosyal Konumları Gibi Durumlarının Çocuğun Üstün Yararını Etkilemediği Sürece Dikkate Alınacağı/Sosyal İnceleme Raporu Alınarak Velayet Hakkında Düzenleme Yapılması Gerektiği )

• SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Çocuğun Üstün Yararı Belirlenirken Bedensel Ruhsal Zihinsel Ahlaki ve Toplumsal Geliminin Sağlanması Amacının Gözetileceği – Ana ve Babanın Yararları Boşanmadaki Kusurları Ahlaki Değer Yargıları Sosyal Konumları Gibi Durumlarının Çocuğun Üstün Yararını Etkilemediği Sürece Dikkate Alınacağı/Sosyal İnceleme Raporu Alınarak Velayet Hakkında Düzenleme Yapılacağı )

4721/m. 166, 337

ÖZET : Dava, boşanma davasıdır.

Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ilkesidir. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlakı ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Uzman bilirkişiden müşterek çocuğun velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak, deliller hep birlikte değerlendirmek suretiyle velayet hakkında düzenleme yapılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı kadın tarafından, kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, nafaka miktarı ve velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizidir.

2- )Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ( Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme md.3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi md.l; TMK. md.339/1. 343/1. 346/1; Çocuk Koruma Kanunu md. 4/b ) dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlakı ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde göz önünde tutulur. Mahkemece uzman bilirkişiden müşterek çocuk Y. M.’in velayetine ilişkin sosyal inceleme raporu alınarak, deliller hep birlikte değerlendirmek suretiyle velayet hakkında düzenleme yapılması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 11.11.2015 tarihinde karar verildi.