Hakaret Davası Tazminat

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Av.Yasin GİRGİN

Boşanma, nafaka, velayet ve mal paylaşımı davaları gibi aile hukuku alanlarında yoğunlaşan Avukat Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" (2011), "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" (2013), "Kadın ve Erkeğin Boşanmada Hakları (2014)" gibi kitapları bulunmaktadır.
.
İletişim ve randevu talepleriniz için GİRGİN HUKUK BÜROSU'na 0312 911 3742 (Ankara) veya 0212 909 3742 (İstanbul) numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

DAVA : Davacı Mehmet K. vekili tarafından, davalı Metin D. ve diğeri aleyhine 25/02/2009 gününde verilen dilekçe ile manevitazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 15/04/2009 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre davacının davalılar Metin D. ile Jale D.’a yönelik temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının diğer davalı Mert D.’a yönelik temyiz itirazına gelince; dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, zamanaşımı nedeniyle istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

Davacı, davalılar Metin D. ile Jale D.’ın 15 yaşındaki çocuğu Mert D.’ın telefonda kendisine hakaret ettiğini belirterek, anne Jale D. ile baba Metin D.’a asaleten küçük Mert D.’a velayeten dava açarak manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Yerel mahkemece, baba Metin D. ve anne Jale D.’a yönelik davanın Medeni Yasa‘nın 369. maddesine dayandırıldığı, aile başkanının kusursuz sorumluğuna ilişkin davada ceza zamanaşımı süresinin uygulanamayacağı, Borçlar Yasası’nın 60/1. maddesi uyarınca 1 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Borçlar Yasası’nın 60/2. maddesinde; “zarar ve ziyan davası ceza kanunları mucibince daha uzun zamanaşımına tabi olan eylemden kaynaklanmış ise ceza zamanaşımının uygulanacağı” kuralı yer almaktadır. Somut olayda, davalı küçük Mert D.’ın zarar doğuran eylemi, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 123/1 ve 125/1. maddelerinde düzenlenmiş bulunan “huzur ve sükunu bozacak şekilde ısrarla telefonda hakaret” suçunu oluşturmaktadır. Şu durumda, olayda uygulanacak ceza zamanaşımı süresi 5237 sayılı TCK 66/e maddesi uyarınca 8 yıldır. Eylem 16.01.2007 günü gerçekleştiğine göre, davalı küçük Mert D.’a yönelik davada ceza zamanaşımı süresi dolmamıştır. Yerel mahkemece, davalı küçük Mert D.’a yönelik işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek anılan davalı yönünden de zamanaşımı dolduğu gerekçesi ile yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılardan Mert D. yönünden davacı yararına BOZULMASINA; davacının diğer davalılara yönelik temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 08.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.F

Bu yazılar da yararlı olabilir

  • Boşanmanın Yaş Grubuna Göre Çocuk Üzerindeki EtkileriBoşanmanın Yaş Grubuna Göre Çocuk Üzerindeki Etkileri Araştırmalar boşanmış ailelerin çocuklarında ayrılığı izleyen dönemde duygusal ve davranışsal bozuklukların arttığını gösteriyor. Prof. Dr. Aysel Ekşi, ‘Ben Hasta Değilim’ adlı kitabında […]
  • TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÖLÜMTRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÖLÜM T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2008/12400 K. 2008/14221 T. 17.11.2008 DAVA : Davacı Harun Karaca vd.leri vekili Avukat tarafından, davalı Taci Tosun vd. aleyhine 28/09/2001-30/01/2006 […]
  • Yardım Nafakası Nedir?Yardım Nafakası Nedir? Yardım Nafakası Nedir?   Yardım nafakası, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri bulunan herkesin bu kişilere olan yükümlülüğünü ifade eder. Nafaka, […]
  • İştirak Nafakası- Çocuk İçin Nafaka Nedir?İştirak Nafakası- Çocuk İçin Nafaka Nedir? İştirak Nafakası Nedir? İştirak nafakası boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarından biridir. Nafaka, bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kimseler lehine mahkeme tarafından bağlanan […]
  • Üniversitede okuyan çocuğa nafaka bağlanır mı?Üniversitede okuyan çocuğa nafaka bağlanır mı? Türk Medeni Kanunu'muza göre, herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyuna nafaka vermekle yükümlüdür. Anne ve babanın bakım borcu, çocuğun reşit (ergin) […]
  • Velayet DavasıVelayet Davası Velayet Davası Velayet davası açma hakkı, henüz ergin olmayanlar hakkında terbiye,bakım, eğitim, barınma vb. her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda söz sahibi olma hakkını talepli […]