Kira Alacağının Tahsili Davası

Kira alacağının tahsili davası, kira alacağının kira sözleşmesine göre belirlendiği durumlarda sulh hukuk mahkemesinin görevi alanına girmektedir.

Kira alacağının tahsili davasının bu nedenle sulh hukuk mahkemesinde açılması gerekmektedir.


T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/9930
K. 2013/10718
T. 4.7.2013
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( İcra Takibinde Takip Konusu Kira Alacağının Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlendiği – Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği )
KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI ( İcra Takibinde Takip Konusu Kira Alacağının Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlendiği – İcra Takibinde Takip Konusu Kira Alacağının Sözleşme Hükümleri Uyarınca Belirlendiğinden Uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılacağı )
• SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesine İlişkin Hükümler Ayrık Olmak Üzere Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davaları da Dahil Olmak Üzere Tüm Uyuşmazlıkların Sulh Hukuk Mahkemesinde Çözümleneceği )
2004/m. 67
6100/m. 4
ÖZET : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Kiralanan taşınmazların, ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılması gerekir. acağı hükmüne yer verilmiştir.

Talep, kira alacağının tahsili istemiyle yapılan icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkin olduğu ve icra takibinde takip konusu kira alacağının sözleşme hükümleri uyarınca belirlendiğinden uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

DAVA : İtirazın İptaline ilişkin davada İstanbul 43. Asliye Ticaret ve 9. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Asliye Ticaret Mahkemesince, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesi gereğince kira ilişkisinden doğan alacak davaları hakkında sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi ise, davaya konu taşınmazın kira sözleşmesi dışında bulunduğu bu nedenle ticaret mahkemesinin görevli olduğu gerekçeleriyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

6100 Sayılı HMK.’nın 4/I-a maddesinde ise, kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara, konuları ve değerlerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemelerinde bakılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda talep, kira alacağının tahsili istemiyle yapılan icra takibine yapılan itirazın iptaline ilişkin olduğu ve icra takibinde takip konusu kira alacağının sözleşme hükümleri uyarınca belirlendiği HMK.’nın 4. maddesindeki hükmün kapsamında kaldığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA'