Fer’i Müdahale Nedir?

Av.Yasin GİRGİN
Takip edin

Fer’i Müdahale Nedir?

6100 sayılı HMK’nın 66. maddesinde feri müdahale düzenlenmiş olup, buna göre; fer’i müdahalede bulunan; hukuki yararı olduğu gerekçesiyle görülmekte olan davaya ancak, taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı olarak katılır.

Bu nedenle, fer’i müdahale; bir davanın yanında bulunmak istediği taraf aleyhine sonuçlanmasının, hukuksal durumu dolaylı şekilde etkileyecek olan üçüncü kişinin başvuracağı bir yol olup, genellikle amaç, açılmış davanın yanında katıldığı taraf yararına sonuçlanmasını sağlamaktır.

Müdahale talebinin kabulü halinde ise fer’i müdahil, lehine katıldığı tarafla birlikte hareket ederek davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip eder.

Hüküm, lehine müdahale edilen taraf hakkında verilir. Müdahil hakkında karar verilemez. Müdahil hükmü ancak, lehine katıldığı tarafla birlikte temyiz edebilir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.09.2012 gün ve E:2012/1-330, K:20l2/558 sayılı ilamı)

Fer’i Müdahil Ne Demek?

Medeni yargılama hukukunda dava, davacı ve davalıdan oluşan iki taraf arasındaki yargılamadır. Üçüncü kişiler, dava sürecinin dışında kalır ve haklarında bir karar verilmesi kural olarak mümkün değildir. Yargılama sonucunda verilecek kararın üçüncü kişileri etkileyecek olması halinde bu kişilerin de yargılamaya katılması ve hukuki durumlarını koruyabilmelerinin sağlanması gerekir.

Yargılamaya katılan üçüncü şahsa fer’i müdahil adı verilir. yargıtay içtihatlarıyla birlikte asli müdahale kavramı ortaya çıkmıştır.

Fer’i Müdahil Davalı mıdır?

Yargılamaya katılacak olan fer’i müdahilin taraf ehliyeti bakımından Medeni Kanun’daki haklardan yararlanma ehliyetine sahip olması gerekir. Feri müdahilin ayrıca dava ehliyetine de sahip olması gerekir. Yargılamaya katılabilmesi için müdahalede hukuki yararının bulunması gerekir.

Üçüncü kişi, yargılamaya katılma talebini bir dilekçe ile davanın görüldüğü mahkemeye bildirir. Müdahale talebi de dava açılmasında olduğu gibi başvurma harcına tabidir. Müdahil, hukuki yararını ve kimin yanında davaya katılacağını dilekçesinde belirtir. Yani fer’i müdahil, davalı yanında olabileceği gibi davacı yanında da olabilir.

Dava, müdahilin yanında yer aldığı taraf lehine sonuçlanırsa müdahilin giderleri haksız çıkan tarafa yükletilir. Müdahil, yanında yer aldığı tarafın haksız çıkması halinde kendi giderlerini yüklenir.

Asli ve Feri Müdahale Nedir?

Görülmekte olan bir davaya bir kişinin taraf olmadan katılması sadece feri müdahale yoluyla olmaz. Asli müdahale, üçüncü kişinin görülmekte olan bir davada dava konusu üzerinde kısmen ya da tamamen hak sahibi olduğunu iddia etmesidir. Asli müdahale, öğreti ve yargı kararları ile hukukumuzda ortaya çıkmış bir kurumdur.

Feri müdahaleden farklı olarak asli müdahalede, asli müdahil, taraflar yanında davaya katılmamakta kendi bağımsız davasında taraf sıfatını taşımaktadır.

Feri müdahil olarak davada ayrıca karar verilmezken, asli müdahil için talepleri hakkında taraf sıfatıyla karar verilmektedir.

Feri Müdahil Kararı İstinaf Edebilir mi?

Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre asıl taraf başvurmadıysa müdahil de tek taraflı olarak istinaf ya da temyiz yoluna başvuramaz. (Yargıtay HGK 2016-4-504 E – 2017/962) 

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
ANKARA BOŞANMA AVUKATI ; BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR