Yurtdışından Alınan Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11217 K. 2015/14462 T. 2.7.2015

• BOŞANMA KARARININ TANINMASI İSTEMİ ( Tanıma Ve Tenfiz İstemine Dair Dava Dilekçesinin Duruşma Günü İle Birlikte Karşı Tarafa Tebliği Zorunluluğu/Sadece İhtilafsız Kaza Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Tebliğ Hükmünün Uygulanmayacağı – İlam İhtilafsız Kazaya Dair Olmadığından Tebliğ İşlemi Tamamlanmadan Karar Verilemeyeceği )

• TANIMA VE TENFİZ DAVA DİLEKÇESİ VE DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU ( Sadece İhtilafsız Kaza Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Tebliğ Hükmünün Uygulanmayacağı – Karşı Tarafın Tenfiz Ve Tanıma Şartlarının Bulunmadığını Veya Yabancı Mahkeme İlamının Kısmen Veya Tamamen Yerine Getirilmiş Yahut Yerine Getirilmesine Engel Bir Sebep Ortaya Çıkmış Olduğunu Öne Sürerek İtirazda Bulunabileceği )

• TANINMASI TALEP EDİLEN YABANCI İLAM ( İhtilafsız Kazaya Dair Olmadığı/Davalıya Dava Dilekçesi Ve Duruşma Günü Tebliğ Edilmeden Varsa İtirazlarını Bildirme Hakkı Tanınmadan Karar Verilemeyeceği – Tanıma Ve Tenfiz İstemine Dair Dava Dilekçesinin Duruşma Günü İle Birlikte Karşı Tarafa Tebliğinin Zorunlu Olduğu )

5718/m. 55

ÖZET : Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması istemine ilişkindir. Tanıma ve tenfiz istemine dair dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızinde tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. Tanınması istenen yabancı ilam, ihtilafsız kazaya dair olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması istemine dair olup, 13.01.2015 günü açılmış, mahkemece, tanıma istemine dair dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden, aynı gün duruşma açılıp, davalının yokluğunda aynı gün tanıma kararı verilmiştir.

Tanıma ve tenfiz istemine dair dava dilekçesinin duruşma günü ile birlikte karşı tarafa tebliği zorunludur. Sadece ihtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfızinde tebliğ hükmü uygulanmaz. İstem, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır ( 5718 s. MÖHUK m. 55/1 ). Karşı taraf, 55. maddenin ( 2. ) fıkrası uyarınca, tenfiz ve tanıma şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itirazda bulunabilir. Tanınması istenen yabancı ilam, ihtilafsız kazaya dair olmadığına göre, davalıya, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, varsa itirazlarını bildirme hakkı tanınmadan, işin incelenip karara bağlanması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 02.07.2015 tarihinde karar verildi.

1 thought on “Yurtdışından Alınan Boşanma Kararının Tanınması”

  1. Merhabalar 90 yılında avusturyada
    Bir bayanla evlendim sonrasında
    2 yıl kaldım orada kadını Bidaha görmedim şu an 55 yaşındayım orda
    Evlendiğim kadın 8 yıl önce ölmüş
    Nasıl boşanırım tazminat hakkım olurmu teşekkürler

Yorum bırakın

Ankara Danışma / Randevu : 0533 483 9313