Boşanma davası – şiddetli geçimsizlik nedeni

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/1924
K. 2006/9478
T. 14.6.2006
• BOŞANMA ( Kocanın Penil Protez Taktırmasının Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bulunması )
• ORTAK HAYATIN TEMELİNDEN SARSILMASI ( Kocanın Penil Protez Taktırmasının Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bulunması – Boşanmaya Karar Verilmesi Gereği )
• PENİL PROTEZ TAKILMASI ( Boşanma – Taraflar Arasında Ortak Hayatı Temelinden Sarsacak Derecede ve Birliğin Devamına İmkan Vermeyecek Nitelikte Bulunması )
4721/m. 166/1
ÖZET : Kocanın evlendikten sonra Penil Protez taktırdığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan soruşturma, toplanan delillerle eşlerin 1991 senesinde evlendikleri, kocanın daha sonra Penil Protez taktırdığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya ( TMK.md. 166/1 ) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Davacının temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.06.2006 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Davacı kadın tarafından açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ( TMK. m. 166 f. I-II ) davası açıldığı ve ispat edilemeyen davanın reddine karar verildiği konusunda değerli çoğunluk ile aramızda `görüş birliği` vardır.

Çekişme nedir?;

Değerli çoğunluğun `davalı kocanın penil protez taktırması olgusunu evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ( TMK. m. 166 f. I-II ) davasında bir boşanma sebebi olarak belirlemesine` katılmıyorum.

Şöyle ki;

Dava dosyasında gerçekleşen duruma göre;

-Davacı kadın 1973, davalı koca ise 1966 doğumludur,

-Taraflar 31.5.1991 tarihinde evlenmişlerdir,

-Dava dosyasında gerçekleşen olgu: Davalı kocaya 15.09.1992 tarihinde molleable penil protez implantasyonu ameliyatı uygulanmıştır,

-Tarafların penil protezli birliktelikleri Mayıs-2001 tarihine kadar sürmüştür,

-Davacı kadın tarafından 16.4.2002 tarihinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ( TMK. m. 166 f. I-II ) davası açılmıştır,

-Davacı vekilinin 10.12.2002 günlü oturumdaki anlatımıyla: `Biz tanıkları usulen gösterdik, dinlendiler, ancak mesele karşı tarafın iktidarsızlığı meselesidir, tanıklar bu durumu tam söyleyemediler` denilmiştir,

-Dinlenen tanıkların anlatımı ile davalıdan kaynaklanan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmayı gerektirecek bir eylem kanıtlanmamıştır.

-Davalı koca hakkında verilen 18.6.2003, 25.5.2004 ve 1.3.2005 günlü raporlarda `Peniste tek taraflı penil protezi mevcut olup bu haliyle cinsel ilişki kurabilir` tanı ve kararı mevcuttur.

Dava neden reddedilmelidir?

A- Davada `nisbi boşanma` sebebine dayanılmıştır. Davacı kadın, `çekilmezlik` unsurunu ( Ömer Uğur GENÇCAN, Boşanma Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006, Kısaltma: GENÇCAN-Boşanma-2, s. 226-229 ) kanıtlayamamıştır.

B- Davacı kocanın penil protezi ile cinsel ilişki kurabileceği ve bu kapasitede olduğu alınan raporlar ile sabittir. Kadının bakire olduğu ileri sürülmüş olmadığı gibi cinsel ilişkiden yoksunluk kanıtlanmadığı için `elverişsizlik` ilkesinin de ( GENÇCAN-Boşanma-2, s. 75-76 ) uygulanma olanağı yoktur.

C- Davalı kocadan kaynaklanan başkaca bir eylem de kanıtlanamadığına göre `sadece penil protez takılması` olgusu davacı kadının boşanma davasının kabulüne gerekçe yapılamaz.

Bu sebeplerle davacı kadın tarafından açılan boşanma davasının reddi konusunda yerel mahkeme hakimi ile `aynı görüşü` paylaşıyorum.

Bu sebeplerle değerli çoğunluğun `farklı görüşüne` katılmıyorum.

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir yanıt yazın

Şimdi arayın: 0533 483 9313