ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası konusunda tüm bilinmesi gerekenler:

anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği, anlaşmalı boşanmak, tek celsede boşanma, tek duruşmada boşanmak, tek dilekçeyle boşanmak, anlaşmalı boşanma prosedürü, anlaşmalı boşanma işlemleri, anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar, anlaşmalı boşanma belgeleri, anlaşmalı boşanma işlemleri


Anlaşmalı boşanma davası hangi kanun maddesinde düzenlenmiştir?

 

Anlaşmalı boşanma davası hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunu 166. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Bu madde fıkrasını hükmüne göre :

” Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde , evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz .”

Anlaşmalı boşanma davası şartları nelerdir?

 

Anlaşmalı boşanma davası için öncelikle şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ;

1.Anlaşmalı boşanabilmek için eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekir:

 

Bir yıldan kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Anlaşmalı boşanma için gerekli sürenin başlangıcı resmi olarak evlenme tarihidir. Örneğin 26 Ağustos 2021’den sonra evlenmiş olanlar 26 Ağustos 2022 tarihine kadar anlaşmalı olarak boşanamazlar. Ancak, çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle boşanmaları mümkündür.

2. Eşler, anlaşmalı boşanmaya dair boşanma protokolünü hazırlamış olmalıdır:

 

Anlaşmalı boşanma davası için eşler , maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde beyan etmelidirler. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

3. Her iki eşin duruşmada hazır bulunması zorunludur.

 

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar açılan davada hazır bulunmak zorundadırlar. Tarafların herhangi birinin katılmaması durumunda anlaşmalı boşanma davası katılmayan tarafın dinlenmesi için diğer celseye ertelenir. Hakimin iki tarafı da bizzat dinlemesi zorunludur. Hakim iki tarafı da bizzat dinlemediği sürece anlaşmalı boşanmaya hükmedemez. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin , anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde verdikleri beyanları hakimin teyit etmesidir.

Taraflardan birinin yurtdışında olması halinde, bu kişinin yurtdışından seyahat ederek mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

Online duruşma yapılması, henüz (25 Ağustos 2022 itibariyle) sadece avukatlara yönelik tanınmış bir imkandır. Tarafların duruşmalara online olarak katılmaları şu anda mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma davasında, haklarında velayete ilişkin karar verilecek çocukların mahkemeye çıkması gerekmemektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

 

Anlaşmalı boşanma davası tarafların en kısa sürede boşanmalarına imkan sunan boşanma şeklidir. Boşanma davasının açılmasından sonra, aile mahkemesi en kısa süre içinde duruşma günü belirler. Bu duruşma günü, Ankara için ortalama 1,5 ay sonrasını bulmaktadır.

Duruşmanın yapılmasından sonra, gerekçeli karar yazılır. Mahkemenin boşanmaya dair bu ilamı (gerekçeli karar) duruşmadan sonra ortalama 1 ay içinde yazılmaktadır. Kararın yazılmasından sonra, taraflara tebliğe çıkar, bu süre de ortalama 3-4 haftayı bulmaktadır.

Kararın yazılması, taraflara tebliğinden sonra, iki tarafın da istinafa gitmemesi ile boşanma kararı kesinleşir. Kesinleşen karar eskiden nüfus müdürlüğüne gönderilmekteydi. Artık bu kesinleşmeler otomatik olarak işlenmektedir. Tarafların takibine gerek kalmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasının süresi bu yukarıda saydığım süreçlere göre değişir, yani duruşma gününün öne alınması, gerekçeli kararın yazılması, tarafların istinafa gitmeyerek kararı kesinleştirmeleri anlaşmalı boşanma davasının süresini oldukça kısaltabilir. Ancak bu konuda kesin bir süre söylemek mümkün değildir. Şahsen dosyayı açtıktan sonraki 2 gün içinde kesinleştirdiğim kararlar olduğu gibi 3-4 ay uğraştığım dosyalar da mevcuttur.

Anlaşmalı boşanma davası için hangi mahkemeye başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davası açılırken hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapılır. Boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir.

Aile mahkemesi olmayan yerlerde boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme ise eşlerin son altı içerisinde ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesidir. Tarafların altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

Boşanma protokolü neleri içermelidir?

 

Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde taraflar

  • varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı,
  • velayeti almayan tarafın çocukla nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görebileceği,
  • evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımının nasıl yapılacağı,
  • boşanma sonrası tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse bunun tutarının ne olacağı gibi bir çok hassas konuda uzlaştıklarını ifade etmektedirler.

Boşanma davalarının reddi gibi bir durumda, tekrar aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açılabilmesi için 3 yıllık sürenin beklenmesi gerekmektedir. Tarafların bu evlilikten müşterek çocukları varsa bu çocukların doğum tarihi ve ismi belirtilerek protokole yazılması gerekir. Zira ele alınan en önemli konulardan biri çocukların velayetidir.

Müşterek çocuğun velayetinin kimde kalacağı açıkça düzenlenmelidir.Müşterek çocuğun velayeti kendisinde olmayan tarafın çocukla ne zaman, nerede, nasıl görüşeceği açıkça belirlenmelidir. Hafta sonları, dini bayramlar, milli bayramlar, yılbaşı, kış sömestr tatili, yaz tatilleri veya taraflarca belirlenen diğer zamanlarda hangi saatler arasında ve nerede görüşmenin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

Bu belirlemede çocuğun üstün yararı gözetilecektir. Çocuğun eğitimini aksatmayan, kendi hayatını ikiye bölmesine gerek bırakmayan ve psikolojisini olumsuz etkilemeyecek zaman dilimleri belirlenmelidir.Çocuğun velayeti kendisinde olmayan tarafın iştirak nafakası ödeyip ödemeyeceği, ödeyecekse ne kadar miktar ödeyeceği, gelir düzeyi ve çocuğun ihtiyaçları gözetilip belirtilmelidir.

Bu nafakaya artış miktarı eklenebilir. Örneğin ‘Ödenecek iştirak nafakası bedeli her yılın 1 Ocak tarihinde geçen yılın TÜFE oranında arttırılacaktır.’ Ödeme şekli de belirlenmelidir. Bankada açılacak hesaba yatırılması veya farklı ödeme şekilleri tarafların iradesine göre gündeme gelebilir. İştirak nafakasında gelecekte meydana gelebilecek durumlar ve çocuğun menfaatleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çocuğun özel sağlık poliçeleri, eğitim masrafları, tekstil giderleri gibi ihtiyaçları bu nafakanın belirlenmesinde rol oynar. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talep etmemelerine rağmen velayeti kendisine verilen taraf iştirak nafakası talep edebilmelidir. Davacının anlaşmalı boşanmada çocuk için iştirak nafakası istememesi çocuğun hakkı olan eğitim ve öğretimi sağlayacak yardımın istenmesine engel değildir.

Tarafların maddi-manevi tazminat talepleri açıkça düzenlenmelidir. Böyle bir talepte bulunmayacaklarsa, maddi manevi tazminat taleplerinin bulunmadığı belirtilir. Talep varsa, miktar ve ödeme şekli de belirtilecektir. Tazminat hakkı saklı tutularak anlaşmalı boşanma kararı verilemez. Çünkü tazminatın saklı tutulması bu konuda ihtilafın olduğu, çözümünün ileriye bırakıldığını gösterir.

Mahkeme nafaka miktarına ya da tazminata müdahale edebilir mi?

 

Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili olarak taraf anlaşması dışında mahkemenin herhangi bir takdir hakkı yoktur. Bu konuya ait anlaşma mahkemece uygun bulunmuyorsa hâkim taraflardan gerekli gördüğü değişiklikleri yapmalarını ister ve onların kabulüyle boşanmaya karar verebilir. Mahkeme kendisini taraf yerine koyarak kendi takdirine göre maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmedemez.

Çekişmeli açılan dava anlaşmalıya; anlaşmalı açılan dava çekişmeliye çevrilebilir mi?

 

Davanın anlaşmalı boşanma olarak açılması şart değildir. Çekişmeli açılan boşanma davaları da sonradan tarafların anlaşması üzerine anlaşmalı boşanmaya çevrilebilir. Bu çevirim işleminde de usül aynıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak mahkemeden gün almak yeterlidir. Davaya tarafların bizzat katılması zorunludur. Hakim tarafları dinlemek zorundadır.

Hakim anlaşmalı boşanma protokolünde geçen hususlara mutabakat etmek zorunda değildir. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanma protokolünün hazırlanması ve diğer prosedürler avukatlarca yapılmaktadır.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye’de anlaşmalı boşanabilmeleri için açılacak davaya katılmaları zorunludur. Medeni Kanun anlaşmalı boşanmalarda avukat tutulsa dahi her iki tarafın da duruşmaya katılmalarını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’de anlaşmalı boşanmak istemeleri durumunda yine davanın açıldığı mahkemede duruşmada hazır olarak bulunmaları zorunludur.

Yayınlayan

Avukat Yasin GİRGİN

Avukat Yasin GİRGİN, 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve sonrasında 2 yıl boyunca Özel Hukuk Master programına devam etmiştir. 2004-5 yılları arasında yaptığı hakimlik dönemi dışında 13 Kasım 2000'den bu yana serbest avukatlık faaliyetini icra etmektedir. 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan GİRGİN'in 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. GİRGİN, halen superhaber.com'da okur sorularını cevapladığı köşe yazılarını kaleme almaktadır. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen GİRGİN, Alman Uzman Avukatlık Yasası'nı da Türkçe'ye çevirmiştir.

Bir yanıt yazın

Şimdi arayın: 0533 483 9313