Erkek Tarafından Kadından Alınan ve İade Edilmeyen Ziynetler

Takip edin

• BOŞANMA DAVASI ( Kadın Yararına Hükmolunan Maddi Tazminatın Az Olduğu – Erkek Tarafından Kadından Alınan ve İade Edilmeyen Elli Beş Adet Çeyrek Altının Birleşen Dava Tarihindeki Değeri Dikkate Alınarak Bu Ziynetler Yönünden Ziynet Eşyası Davasının Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
• MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Sebebiyle – Tarafların Tespit Edilen Ekonomik ve Sosyal Durumlarına Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Derecelerine Paranın Alım Gücüne İhlal Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaatlerin Kapsamına Nazaran Kadın Yararına Hükmolunan Maddi Tazminatın Az Bulunduğu )
• ZİYNET ALACAĞI ( Kadına Düğünde Takılan Elli Beş Adet Çeyrek Altının Erkek Tarafından Alındığı ve Kadına İade Edilmediği – Anılan Altınların Birleşen Dava Tarihindeki Değeri Dikkate Alınarak Bu Ziynetler Yönünden Ziynet Eşyası Davasının Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )
• İSPAT YÜKÜ ( Kadının Ziynet Eşyalarının Varlığını Evi Terk Ederken veya Öncesinde Zorla Elinden Alındığını Götürülmesine Engel Olduğunu İspat Yükü Altında Olduğu – Talep Ettiği Elli Beş Adet Çeyrek Altın Dışındaki Ziynet Eşyalarının Elinden Alındığını ve İade Edilmediğini İspatlayamadığının Gözetilmesi Gerektiği )
4721/m.174/1
ÖZET : Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı-davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Öte yandan hayat deneyimlerine göre olağan olan ziynet eşyasının kadının üzerinde olması ya da evde saklanmış, muhafaza edilmiş bulunmasıdır. Diğer bir deyimle bunların erkeğin zilyetlik ve siyanetine terk edilmiş olması olağana ters düşer. Ziynet eşyaları rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen nev’idendir. Kadının ziynet eşyalarının varlığını, evi terk ederken veya öncesinde zorla elinden alındığını, götürülmesine engel olduğunu ispat yükü altındadır. Toplanan delillerden kadına düğünde takılan 55 adet çeyrek altının erkek tarafından alındığı ve kadına iade edilmediği anlaşılmaktadır. Kadının birleşen dava dilekçesinde talep ettiği diğer ziynet eşyalarının elinden alındığını ve iade edilmediğini ispatlayamamıştır. Açıklanan sebeplerle erkek tarafından kadından alınan ve iade edilmeyen 55 adet çeyrek altının birleşen dava tarihindeki değeri dikkate alınarak bu ziynetler yönünden ziynet eşyası davasının kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından tamamına yönelik olarak; davalı-davacı kadın tarafından ise katılma yolu ile tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı-davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50. vd. maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat ( TMK m. 174/1 ) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3- )Davalı-davacı kadın birleşen davasında boşanmanın yanısıra düğünde takılan ziynet eşyalarından 13 bilezik ve yaklaşık 55 – 60 adet çeyrek altının davacı-davalı erkek tarafından alınarak erkeğin borçları için bozdurulduğunu ve tekrar iade edilmediğini iddia ederek bu ziynet eşyalarının bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Hayat deneyimlerine göre olağan olan bu çeşit eşyanın kadının üzerinde olması ya da evde saklanmış, muhafaza edilmiş bulunmasıdır. Diğer bir deyimle bunların erkeğin zilyetlik ve siyanetine terk edilmiş olması olağana ters düşer. Ziynet eşyaları rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen nev’idendir. Davalı-davacı kadının ziynet eşyalarının varlığını, evi terk ederken veya öncesinde zorla elinden alındığını, götürülmesine engel olduğunu ispat yükü altındadır. Toplanan delillerden davalı-davacı kadına düğünde takılan 55 adet çeyrek altının davacı-davalı erkek tarafından alındığı ve davalı-davacı kadına iade edilmediği anlaşılmaktadır. Davalı-davacı kadının birleşen dava dilekçesinde talep ettiği diğer ziynet eşyalarının elinden alındığını ve iade edilmediğini ispatlayamamıştır. Açıklanan sebeplerle davacı-davalı erkek tarafından kadından alınan ve iade edilmeyen 55 adet çeyrek altının birleşen dava tarihindeki değeri dikkate alınarak bu ziynetler yönünden ziynet eşyası davasının kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının ise yukarda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/1319 K. 2016/2154 T. 9.2.2016

0533 483 9313