Miras Ortaklığı Nedir

Takip edin

MİRAS ORTAKLIĞI NEDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 640. maddesine göre, birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.

Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir. Miras malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.

Miras bırakanın ölümü ile birlikte mirası kendiliğinden bir bütün olarak mirasçılarına geçer. Miras mirasçılara TMK 599’a göre,  mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince geçer. Başkaca bir hukuksal işlem gerekmez.

Mirasbırakanın birden çok mirasçısı yoksa, tek mirasçısı varsa terekenin tümü bu mirasçıya ait olur.

Mirasbırakanın birden çok mirasçısı varsa mirasın geçmesiyle birlikte paylaşıma kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık oluşur. İşte mirasbırakanın birden çok mirasçısı arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan ve paylaşmaya kadar süren birlikteliğe miras ortaklığı adı verilir.

Mirasçılar mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak yasa gereğince kazandıklarında miras ortaklığı mirasçılar arasında kendiliğinden doğar.

Mirasçıların tereke üzerinde elbirliğiyle hak sahipliği vardır. Külli halefiyetin doğal sonucu olarak terekedeki hakları ve hukuksal ilişkilerin kendiliğinden mirasçılara geçmesi sebebiyle taşınmazlarda tescile, borçların nakline, alacakların temlikine, taşınırların teslimine gerek bulunmamaktadır.

Mirasçıların tereke üzerindeki elbirliğiyle hak sahipliği tereke mallarından oluşan ikame değerler ile bunların semerelerini de kapsar.

Mirasçıların terekeye ait bütün haklar üzerinde kural olarak tek başına tasarruf yetkileri yoktur.

Gerçek bir kişinin ölüm veya ölüme benzer haller gerçekleştiğinde mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü tereke olarak adlandırılır.

Miras ortaklığının tüzel kişiliği yoktur.

Miras ortaklığı mirasın mirasçılar arasında paylaşılmasının tamamlanması ile sona erer.

Miras ortaklığı, kanundan dolayı kendiliğinden oluşur.

Mirasçıların her birinin, hakkını korumak için tek başına dava açması mümkündür. Sağlanan korumadan mirasçıların hepsi yararlanır. Buna karşılık davacı olan mirasçının davayı kaybetmesi halinde diğer mirasçılar etkilenmez.

Mirasçılar tereke borçlarından müteselsilen sorumludur. Bu kuralın sonucu olarak mirasbırakanın terekesi ile mirasçının terekesi birbirine karışır. Alacaklılar bu nedenle, alacaklarını mirasçıların herhangi birinden talep edebilir.

Mirasçılar arasındaki bu teselsül, paylaşmanın gerçekleştiği tarihin veya daha sonra yerine getirilecek borçlarda muacceliyet tarihinin üzerinden beş yıl geçmekle teselsül sona erer.

Anne ve baba veya büyük ana ve büyük baba ile birlikte yaşayan ve emeklerini veya gelirlerini aileye özgüleyen ergin çocuklar ile torunlara verilecek uygun miktardaki tazminat tereke borcu sayılır. Bu tereke borcu, terekenin paylaşılmasından önce hak sahiplerine ödenir. Geri kalan tereke değerleri ise mirasçılar arasında paylaşılır. Bu borcun ödenmesiyle tereke acze düşecekse sözü geçen çocuk ve torunlara böyle bir tazminat ödenemez.


Bu yazılarımızı da okuyunuz:

' ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA' ' ANLAŞMALI BOŞANMA' ' ANKARA BOŞANMA AVUKATI' ' BOŞANMA AVUKATI ANKARA' ' EN İYİ BOŞANMA AVUKATI ANKARA' aile boşanma mahkemesi, aile mahkemelerinde görülen davalar, aile mahkemesi boşanma, ankara aile avukatları, ankara boşanma, ankara boşanma davası avukatları, ankara boşanma mahkemeleri, boşanma ankara
BİZE ŞİMDİ ULAŞIN