Mirastan Feragat

Takip edin

MİRASTAN FERAGAT

Mirastan feragat sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nda 528 ila 530. maddeler arasında düzenlenmiştir.

Mirastan feragat sözleşmesi ile yasal mirasçı, mirasbırakanına karşı beklenen mirasçılık hakkından vazgeçmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılık belgesi istemeye engel değildir.

Mirasbırakan açısından bir mirasçının mirastan feragatini sağlamak ölüme bağlı tasarruf sayılır. Mirasbırakanın temlik ettiği taşınmazlardan dolayı ileride hiçbir hak talep etmeyeceğine ilişkin noterde düzenlenen taahhütnameler mirastan feragat sözleşmesi niteliği taşımadığından hukuken geçersiz olmaktadır.

Mirastan feragat sözleşmesi kural olarak, saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırmak için başvurulan bir yoldur.

Mirasbırakan bir mirasçısı ile mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Mirastan feragat sözleşmesi mirasbırakan ile saklı payı olmayan bir mirasçısı vasiyet alacaklısı atanan mirasçısı ile de gerçekleştirilebilir.

Mirastan feragat sözleşmesi mirasbırakan ile mirasçısı arasında bir karşılık sağlanarak yapılabilir.

Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat edilmişse kural olarak feragat edenin altsoyu da mirasçılık sıfatını kaybeder.

Mirastan feragat sözleşmesinde aksi öngörülmüşse, bir karşılık sağlanarak yapılmış olsa bile feragat edenin altsoyu için sonuç doğurmaz. Feragat edenin altsoyunun mirasbırakana karşı saklı paydan doğan hakları saklıdır.

Mirasbırakan bir mirasçısı ile bir karşılık sağlamadan feragat sözleşmesi yapmış ise bu durumda feragat edenin altsoyu bu feragatten etkilenmez.

Feragat sözleşmesinde bu prensibin aksi kararlaştırılabilir. Ancak feragat edenin altsoyunun mirasbırakana karşı saklı paydan doğan hakları saklıdır.

Mirasbırakan bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yaptığında feragat eden mirasçı mirasçılık sıfatını kaybeder. Feragat eden, mirasbırakanın ölümünde artık ona mirasçı olmaz. Bunun sonucu olarak da mirasçılara ait hak ve yetkilere sahip olmadığı gibi tereke borçlarından da sorumlu değildir.

Tam feragat eden, miras hakkını değil mirasçılık sıfatını kaybeder. Feragat eden terekeden istekte bulunamaz. Feragat eden tereke borçlarından sorumlu tutulamaz.

Buna karşılık bölümsel feragat varsa feragat edenin mirasçılık sıfatı sona ermez. Terekenin paylaşımına feragati kapsamında katılır.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde feragat geçersiz geçersiz olur.

Mirastan feragat edene en yakın ortak kökün altsoyunda başka bir mirasçı yoksa feragat yine hükümden düşer.

Birlikte mirasçılar yararına feragat söz konusu ise mirasbırakan tarafından feragat edenin hissesinde tasarrufta bulunamaz.

Mirastan feragat sözleşmesinden tek yönlü irade ile dönülemez. Mirastan feragat sözleşmesi, hile nedeniyle iptal edilebilir.

Feragat eden ve mirasçılarının alacaklarına karşı olan sorumlulukları feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarı ile sınırlıdır.


Bu yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

0533 483 9313