Nişan Bozulması Nedeniyle Hediyelerin Geri Verilmesi

Av.Yasin GİRGİN

Av.Yasin GİRGİN

1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av.Yasin GİRGİN yaklaşık 1 yıl hakimlik döneminin dışında 2000 yılından bu yana boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi aile hukuku alanında avukatlık yapmaktadır. 120 köşe yazısı Hürriyet Gazetesi'nde de yayınlanan Yasin GİRGİN'in "Boşanma Davaları El Kitabı" ve "Evlilik Birliğinin Sona Ermesi" isimli iki kitabı da bulunmaktadır.
Av.Yasin GİRGİN'e 0850 840 0442 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Av.Yasin GİRGİN

4721 sayılı Türk Medeni Kanun Md.122’de hediyelerin geri verilmesi borcu özel olarak şu şekilde düzenlenmiştir:

“Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.”

Bu konuya önem verilmesinin sebebi hediyelerin verilmesinin sebebinin nişanlılık durumu olmasıdır. Nişanlılık sona erdiğinde bu saikle verilen eşyaların iadesi sorun teşkil etmesin düşüncesi ile kanunla korunmuştur. Hediye aynen ve milsen geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Verilen Hediyelerin Geri İstenmesinin Şartları:

1.Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır.

2.Geri istenecek hediyenin alışılmışın dışında olması gerekir. (Alışılmışın dışındaki hediyelerin geri verilmesi talebi şahsi bir davadır; çünkü hediyelerin verilmesiyle mülkiyet karşı tarafa geçer ve o kişi bunu 3.kişiye devrettiğinde hediyeyi verenin bunu o 3. Kişiden geri talep etme imkanı kalmaz. Ayni bir dava olmadığından yalnızca ilişkinin tarafı olan kişileri kapsayacaktır.)

3.Nişanlılık evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır.

4.Geri vermeyi isteme hakkına sahip olanlar: nişanlılar, ana ve babaları ya da ana ve baba gibi hareket eden kişilerdir.

Örnek Dava:

“Davada, nişanın bozulması nedeniyle, nişanda takılan ve dilekçede belirtilen altınların aynen iadesi, olmadığında bedeli olarak, fazlaya dair hak saklı kalmak üzere, 10.000 TL’nin dava tarihinden itibaren faiziyle tahsili talep edilmiştir. Islah dilekçesi ile de müddeabih miktarı 14.207 TL’ye çıkartılmıştır.

Davalı cevap dilekçesinde ve karşı davasında; davacının hiç bir sebep yok iken nişanı bozduğunu savunarak, nişanda davacıya takılan hediyelerin aynen iadesini, olmadığında bedeli olarak 6.500 TL’nin tahsilini; ayrıca, iyiniyetli olarak, müşterek hanede kullanılmak üzere yatak odası siparişi verildiğini, nişan yeri vs.için masraflar yapıldığını belirterek toplam 5.733 TL maddi tazminat ile 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; asıl davanın kısmen kabulüne, altınların aynen iadesine, olmadığında toplam 14.057 TL değerinin yasal faiziyle tahsiline; davalı-karşı davacının davasının kısmen kabulüne, kararda belirtilen altın ve eşyaların aynen iadesine, olmadığında toplam 1.938,22 TL değerinin karşı dava tarihi olan 4.12.2011’den itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiş, hükmün davalı-karşı davacı vekili tarafından temyizi üzerine; Dairemizin 7.5.2014 gün ve 2014/78 Esas- 2014/6986 Karar sayılı ilamı ile, mahkeme kararı onanmıştır. Davalı-k.davacı vekili bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak, dava dilekçesinde 1 adet bilezik ( geniş altın bilezik ) talep edilmiş olduğu halde, mahkemece iki adet bileziğe hükmedilmiştir. Talep aşılarak hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir. Öte yandan, davacı tarafın ıslah dilekçesine karşı davalı tarafça zamanaşımı definde bulunulmuştur. Mahkemece, bu hususta olumlu-olumsuz bir karar verilmemiş olması da doğru değildir.” YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14073 K. 2014/13187 T. 14.10.2014

Bilgi paylaştıkça artar...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir